Aktuelnosti

Udruženje poslodavaca F BiH uputilo Zahtje za HITNU izmjenu člana 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine

Zahtjev za HITNU izmjenu člana 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine, upućen je KOORDINACIJSKOM ODBORU ZA STABILIZACIJU GOSPODARSTVA I SANIRANJE POSLJEDICA PANDEMIJE COVID 19 (n/r gđa. Edita Đapo, predsjedavajuća), KOORDINACIJSKOM TIJELU BIH ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (n/r gosp. Fahrudin Radončić, predsjedavajući):

Dostavljamo Vam prijedlog za HITNU izmjenu člana 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine.

Nadamo se da ćete naš zahtjev ocijeniti opravdanim, te Vas molimo da HITNO poduzmete sve aktivnosti za izmjenu Naredbi kako je predloženo, a u cilju sprečavanja negativnih posljedica njihove primjene.

IZMJENA TAČKE 3. NAREDBE BROJ 12-40-6-148-8/20 OD 17. 03. 2020. GODINE

U naredbi broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine u tački 3. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Vozač iz stava 1. za vrijeme trajanja izolacije narednu vožnju može da obavlja unutar granica BiH uz obavezno pridržavanje preventivnih mjera i mjera dezinfekcije te minimalno napuštanje kabine”:

IZMJENA ČLANA 6. NAREDBE BROJ 12-40-6-148-7/20 OD 17. 03. 2020. GODINE

U Naredbi broj 12-40-6-148-7/20 od 17. 03. 2020. godine u članu 6. u stavu dva iza međunarodnom dodati “i domaćem”

O b r a z l o ž e nj e

Prema članu 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine vozačima (državljani BiH), koji su se vratili na teritoriju BiH izdaje se rješenje za izolaciju do narednog prevoza robe. Naredba precizno ne definiše da li ovi vozači naredni prevoz mogu vršiti unutar BiH ili samo mogu obavljati međunarodni prevoz.

Prema informacijama koje imamo od naših članica vozačima kojima je određena mjera izolacije, prema stavu gradskih, kantonalnih i federalnih kriznih štabova kao i tumačenjima pojedinih sanitarnih inspektora, za vrijeme izolacije naredna vožnja dozvoljena je samo za prijevoz roba u međunarodnom transportu, odnosno zabranjen im je prijevoz roba unutar granica BiH. Dakle, naredni prevoz roba vozač može obavljati samo u međunarodnom transportu.

Imajući u vidu da se suočavamo sa “stanjem prirodne nesreće” koje značajno utiče na poslovanje firmi, posebno u dijelu transporta roba i usluga, pozivamo Vas da HITNO reagujete i izmijenite gore navedene naredbe. Problem se ogleda u tome da vozači koji se vraćaju u BiH nemaju potrebu da narednu vožnju obavljaju u međunarodnom transportu već postoji veća potreba za domaći transport.

Donošenjem ovakvih mjera privredni subjekti izloženi su velikim problemima u nedostatku vozača. Tako npr. kompanioje koje se bave prevozom sve svoje vozače usmjeravaju na međunarodni prevoz, a onda imaju problema kod prevoza unutar granica BiH, jer vozače koji su došli izvan BiH i koji su u izolaciji ne mogu koristiti za prevoz unutar BiH.

Imajući u vidu da prema tački 5. iste Naredbe vozač koji nije državljanin BiH može da prevozi robu na relacijama utovara i istovara uz poštivanje svih preventivnih mjera i mjera dezinfekcije, sasvim je opravdano da isto pravo može imati i vozač državljanin BiH.

Udruženje poslodavaca u F BiH cijeni da je zdravlje radnika i sprječavanje širenja zaraze na prvom mjestu, međutim smatra neopravdanim da vozač koji je u izolaciji ne može vršiti prevoz unutar BiH imajući u vidu da je on u već tzv. “kabinskoj izolaciji”.

S druge strane prema članu 6. Uredni broj 12-40-6-148-7/20 od 17. 03. 2020. godine od obaveze prijavljivanja sanitarnom inspektoru prilikom ulaska u BiH i stavljanja u izolaciju od 14 dana izuzeti su između ostalog vozači u međunarodnom transportu roba.

Dakle, mišljenja smo da Naredbe trebaju biti HITNO izmijenjene i to na način da se omogući da vozači, kojima je naložena izolacija, mogu vršiti prijevoz roba i na teritoriji BiH uz poštovanje svih zahtjeva samoizolacije koje važe i za međunarodni transport.

Mišljenja smo da je u interesu cjelokupne društvene zajednice da se za vrijeme krize izazvane pandemijom koronavirusom, obezbijedi da zemlja bude opskrbljena potrebnom robom, poput hrane, lijekova i sredstava za higijenu. U tom smislu, nesporna je činjenica da profesionalni vozači u domaćem ili međunarodnom transportu, imaju značajnu ulogu u obezbjeđivanju roba za cijelo stanovništvo.

Shodno navedenom smatramo da bi ovakva mjera dovela do značajnog povećanja frekventnosti i operabilnosti u transportu roba i usluga, te da ćete naći razumijevanja za predloženu izmjenu.

Udruženje poslodavaca Federacije BiH

 

 

 

POZIV ZA PROCJENU TRENUTNOG STANJA U PRIVREDNIM SUBJEKTIMA OPŠTINE GRAČANICA

Zbog novonastale situacije i uticaja pandemije korona virusa COVID 19 na poslovanje privrednih subjekata, molimo Vas da shodno vašim iskustvima i vašim trenutnim stanjima u privrednim subjektima koje vodite, date mišljenje i definišete poteškoće sa kojima se susrećete, da bi ih u zajedničkoj formi ispred Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica proslijedili višim nivoima vlasti i tražili pomoć iz sredstava koje Država Bosna i Hercegovina planira za oporavak privrede.

Molimo Vas da u pisanoj formi opišete stanje u kojima se nalaze vaša preduzeća i da pute amaila up.gracanica@bih.net.ba proslijedite na adresu Udruženja.

Na osnovu Vaših dostavljenih podataka, formirat ćemo tim koji će sačiniti pregled ukupnog stanja u privredi Opštine Gračanica i sa tim podacima zajednički nastupiti prema višim nivoima Vlasti i relevantnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Sead Terzić s.r. – predsjednik Udruženja poslodavaca Gračanica

POZIV I APEL SVIM PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA OPŠTINE GRAČANICA ZA NABAVKU ZAŠTITNE OPREME

Shodno nastaloj situaciji, pandemiji korona virusa COVID 19, na inicijativu rukovodstva Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, a po saznanju da nedostaju zalihe zaštitne opreme za osoblje i pacijente na Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla, a slično stanje je i u javnim zdravstvenim ustanovama u Gračanici, POZIVAMO I APELUJEMO DA SE SVA PRAVNA I FIZIČKA LICA SA PODRUČJA OPĆINE GRAČANICA UKLJUČE U AKCIJU PREVENTIVNE NABAVKE, kako situacija nebi eskalirala i izmakla kontroli.

Za realizaciju će biti formiran Krizni štab poslodavaca, koji će uspostaviti komunikaciju i koordinaciju sa općinskim i kantonalnim štabovima.

VAŠA FINANSIJSKA SREDSTVA MOŽETE UPLATITI NA NAMJENSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN UDRUŽENJA:

1321802004689656 – NLB BANKA d.d. Tuzla, sa naznakom “Uplata za nabavku zaštitne opreme”.

 

PREDSJEDNIK UPG

Terzić Sead

Zahtjev za tumačenje odredaba Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, obratilo se Vladi Tuzlanskog kantona – Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona, sa Zahtjevom za tumačenje odredaba Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona.

Obraćanje je uslijedilo povodom problema s kojim se susreću privrednici Grada gračanica prilikom registracije vozila u vlasništvu firme.

Naime, Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona (“Sl. novine TK” br. 02/20 od 03. 03. 2020. godine), koji je stupio na snagu danom donošenja izvršene su izmjene u Pravilniku o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona (“Sl. novine TK” br. 04/10 od 12. 04. 2010. godine), te između ostalih i izmjena člana 7. Pravilnika.

Predmetnim izmjenama u članu 7. st. 2. propisano je da se porez na imovinu ne plaća na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje osnovne djelatnosti i to: autoprijevoznička, taksi djelatnost i djelatnost auto škola.

Također, članom 7. st. 4. Pravilnika propisano je da se porez na imovinu ne plaća na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje registrirane djelatnosti.

Da se radi o registriranoj djelatnosti porezni obveznici nadležnom organu za registraciju vozila pored zahtjeva za registraciju podnose i ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.

Obzirom da je navedenim izmjenama nadležnost za oslobađanje poreza na imovinu prenesena sa Porezne uprave FBiH na nadležni organ za registraciju vozila, privrednici Grada Gračanica prilikom registracije vozila tražene dokaze o oslobađanju poreza na imovinu podnose Odjeljenju saobraćaja MUP-a TK PU Gračanica.

Međutim, nadležni organ predmetni pravilnik tumači na način da samo privredni subjekti iz člana 7. st. 2. Pravilnika imaju pravo na oslobađanje plaćanja poreza na imovinu, a da svi ostali subjekti kojima osnovna djelatnost nije neka od djelatnosti pobrojanih u članu 7. st. 2. Pravilnika nemaju pravo na oslobađanje, te s tim u vezi zahtijevaju od privrednika da dostave dokaz o uplati poreza na imovinu ili od poreske uprave pribave potvrdu o oslobađanju poreza na imovinu.

Obzirom da Porezna uprava više nije nadležna za izdavanje predmetnih potvrda ista ne može niti postupiti po zahtjevu privrednika.

-S tim u vezi molimo Vas da u cilju pravilne i jednake primjene Zakona i podzakonskih akata na sve privrednike Grada Gračanice i Tuzlanskog kantona, a kao donosilac predmetnog Pravilnika date svoje tumačenje odredbi člana 7. Pravilnika u smislu odgovora na sljedeće pitanje:

Da li privredni subjekt čija je registrovana i osnovna djelatnost npr. Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa (Šifra djelatnosti 22.29) ili bilo koja druga registrovana djelatnost, prilikom registracije vozila za potrebe obavljanja registrovane djelatnosti ima pravo na oslobađanje plaćanja poreza na imovinu pod uslovom da nadležnom organu dostavi dokaze definisane Pravilnikom?-

-Obzirom da nesuglasice u tumačenju i primjeni odredaba Pravilnika od strane nadležnih organa stvaraju privrednicima ogromne gubitke i zastoje u poslovanju zbog čega su primorani da plaćaju porez za koji smatraju da nisu obavezni, molimo Vaš stav po navedenom pitanju čim prije.-

Sead Terzić

Predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica

INICIJATIVA: Reorganizacija Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica – primanje u radni odnos direktora i sekretara Udruženja

Sead Terzić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica uputio je Inicijativu svim privrednicima opštine Gračanica, o reorganizaciji i profesionalizaciji Udruženja, kroz prijem u radni odnos direktora i sekretara UPG.

-Obraćam Vam se sa ovom inicijativom i željom da razumijete moje nastojanje da rad Udruženja poslodavaca Gračanica,podignem na viši nivo, kao potrebu svih nas zajedno.

Obnašajući ulogu predsjednika Udruženja poslodavaca Gračanica u više mandata, i aktivnog učešća u radu udruženja na svim nivoima vlasti, kao i zastupanja interesa svih nas zajedno u društvu u kojem živimo i stvaramo, smatram da je došlo vrijeme da naše aktivnosti podignemo na viši nivo.

Poslije 20 godina postojanja i rada Udruženja, prolazili smo kroz razne faze sazrijevanja i bogatih iskustava, kako pojedinci, tako i kolektivno, shvatajući da je pojedinac i njegovi interesi marginilizirani od strane društva, a da nismo bili spremni za kolektivno jedinstvo, gdje bi lakše i jednostavnije ostvarivali svoje poslovne interese na svim nivoima vlasti i društva uopšte.

U bezbroj pokušaja Udruženja poslodavaca Gračanica, da na neke stvari utiče u društvu, ostalo je mrtvo slovo na papiru i uzaludan trud pojedinaca koji su nastojali da ostvare naše zajedničke interese i predstave privrednike u stvarnom i najboljem svjetlu.

Samo iz jednog razloga što nismo “JEDINSTVENI”…

…što nema predstavnika da profesionalno zastupa naše zajedničke interese, podnosi naše zahtjeve i prijedloge svim nivoima Vlasti, prisustvuje sjednicama Vlada gdje se donose prijedlozi i zakoni, u kojima su privrednici samo nosioci obaveza, a ne partneri koji bi trebali biti uvaženi i poštovani… ipak, smo mi ti koji pune BUDŽETE!!???

Tu praksu trebamo mijenjati zajednički i kolektivno preko naših predstavnika, koji bi bili u obavezi da prate sva društvena događanja i blagovremeno obavještavaju članice Udruženja i ostale privredne subjekte.

Zbog toga sam se odlučio da Vam predlošim, da razmislite o ovoj ideji i prijedlogu da u Udruženje poslodavaca Gračanica, primimo u radni odnos direktora i sekretara Udruženja, koji bi za nas odrađivali ove poslove i blagovremeno obavještavali o svim promjenama koje se tiču naših poslovanja, sa jedne strane, a sa druge, da naše inicijative, prijedloge, zahtjeve i sve druge potrebe upućuju na adrese Vlada i drugih institucija koje su vezane za naša poslovanja i probleme.

Udruženje ima tehničke i infrastrukturne uslove da može obezbijediti ova dva radna mjesta bez dodatnih troškova.

Prošle godine smo potpuno renovirali i osvježili prostorije Udruženja.

Sadašnji sekretar Udruženja odlazi u prijevremenu penziju koncem osmog mjeseca 2020. godine.

Ono što Udruženje nema je finansijski Budžet Udruženja koji bi mogao finansirati ovaj projekat i na kome bi se temeljilo i primanje direktora i sekretara Udruženja.

Zbog toga još jednom molim sve privrednike da razmisle o ovoj inicijativi i našem ..JEDINSTVU.. na kraju i potrebi da budemo jedinstveni, da date podršku ovom projektu i izjasnite se o finansijskoj potpori primanja u radni odnos direktora i sekretara Udruženja.

Planirani Budžet za ovaj projekat je 100.000 KM na godišnjem nivou.

Zavisno od broja privrednika koji bi podržali ovaj projekat bi bila i visina uplata ka Udruženju za prvu godinu (jednokratno).

Korist od ovoga bi bila višestruka za sve nas zajedno, ailustracije radi, svi mi godišnje damo novčana sredstva raznim kategorijama koje od nas traže… ZAŠTO NEBI DALI SEBI… za naše zajedničke potrebe!!???

Pismo će biti upućeno svim privrednim subjektima na Opštini Gračanica, očekujući nakon razmatranja Inicijative i procjene osjećaja i potrebe za ovim vidom zajedništva i jedinstva, da se privrednici oglase odgovorom na email up.gracanica@bih.net.ba, faxom ili telefonom 035-704-544 u Udruženje, da bi poslije toga svi zainteresirani bili pozvani na sastanak i zajednički odlučili o daljnjim aktivnostima Udruženja poslodavaca Opštine Gračanica.

Sead Terzić, predsjednik UPG

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150