INFORMACIJA O ZAKLJUČCIMA O RASPODJELI I KORIŠTENJU SREDSTAVA STABILIZACIJSKOG FONDA FEDERACIJE BiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine obavještava članove Upravnog odbora UP F BiH da su na sastanku sa Koordinacionim odborom za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije coronavirusa u F BiH, uz sugestije i na inicijativu UP F BiH usaglašeni određeni zaključci s ciljem pomoći privredi.

Utrošak sredstava iz stabilizacijskog fonda u iznosu od 500 miliona KM koristit će se za uplatu doprinosa na isplaćene plaće za sve kompanije u F BiH, uključujući i obrtnike (osim finansijskih institucija), koje moraju kumulativno ispuniti dva kriterija.

Prvi kriterij je ukoliko pad prometa u martu iznosi 25 posto i više u odnosu na prosjek januar i februar 2020. godine, a drugi kriterij ukoliko maksimalni broj otpuštenih radnika, bez obzira da li se radi o ugovoru o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, za velika preduzeća 10 posto, za srednja preduzeća 15 posto, a za mala i mikro preduzeća 20 posto.

Da bi mogla koristiti sredstva stabilizacijskog fonda, kompanija koja kumulativno ispunjava ove kriterije ne smije imati neplaćenih doprinosa iz ranijeg perioda, odnosno, mora imati izmirene doprinose za raniji period.

Iz stabilizacijskog fonda će biti sufinansirani kantonalni zavodi za zapošljavanje, kako bi se osigurale naknade za radnike koji ostanu bez posla, u skladu sa važećim propisima. Vlada F BiH će kantonalnim i općinskim nivoima dati preporuke da u rebalansima budžeta u periodu dok traje prirodna nesreća ne planiraju, niti naplaćuju parafiskalne namete,

Dogovoreno je pomijeranje roka plaćanja akontacije za porez na dobit za naredni period.

Takođe, u pripremi je donošenje tzv. Korona zakona koji će biti temporalnog karaktera.

Navedeni zakon će derogirati članove iz svih drugih zakona kako bi se omogućilo da se navedene mjere provedu, kao i mjere smanjenja plaća u javnom sektoru o čijim principima i detaljima nije razgovarano.

Stav predsjednika UP FBiH je da je prijedlog Vlade F BiH vrlo korektan te da bi ga trebalo podržati. Od članova UO UP F BiH se traži da daju mišljenje i sugestije na predložene mjere.

Mišljenja smo, također, da navedene mjere predstavljaju ispunjenje minimuma naših zahtjeva.

Podsjećamo da se radi o trećem prijedlogu mjera koje usvaja Vlada FBiH, uvijek uz značajan pritisak UP FBiH. Činjenica je da svaki novi paket mjera koji Vlada FBiH usvoji jest bolji od prethodnog, ali još uvijek nedostatan. Podsjećamo da je upravo na insistiranje UP FBiH, Vlada F BiH formirala stabilizacijski fond, naložila Agenciji.

Zbog svega navedenog UP F BiH nastavlja insistirati na hitnom usvajanju mjera koje je Udruženje predložilo, a odnose se na hitno potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma sa Vladom i sindikatom, kojim će se tokom njegovog trajanja zabraniti otpuštanje radnika, uvesti institut čekanja, regulirati pitanja godišnjih odmora uposlenika, regulirati rad od kuće uposlenika, smanjiti plate onima za čijim radom privremeno ne postoji potreba, ali ne manje od minimalne plaće, te smanjiti plaće u javnom sektoru 20 posto, kao i regulirati obaveze poslodavaca da isplati plaće u dogovorenom iznosu i precizno definirati refundiranje dijela plaće od strane države i sl.

Ukoliko sindikat ne pristane na potpisivanje privremenog socijalnog sporazuma, u tom slučaju treba donijeti lex specialis kojim se trebaju regulirati ova pitanja.

Udruženje poslodavaca F BiH traži hitno usvajanje rebalansa budžeta na nivou F BiH, kantona, opština i gradova i sav prihod, osim neophodnog za funkcionisanje sistema, preusmeriti na sprečavanje širenja zaraze, socijalnu i zdravstvenu sigurnost građana, te očuvanje ekonomije.

Također, za sve radnike koji su izgubili posao zbog odluka institucija sistema (zabrana rada, zabrana kretanja, zabrana prevoza i sl.) da refundaciju plaća obezbijedi država, na nivou koji je donio takve odluke. Pravna i fizička lica, koja to zatraže, osloboditi plaćanja svih poreza i doprinosa.

Nakon perioda važenja odluke otpisati onaj dio tih potraživanja proporcionalno smanjenju naplate potraživanja, a preostali dio naplatiti u 60 mjesečnih rata, bez kamate;

UP F BiH insistirati kod agencije za bankarstvo i banaka, da napuste autističan pristup o omoguće moratorij svima koji to zatraže, u protivnom federacija i kantoni trebaju otkupiti te kredite i regulisati način otplate, po prestanku krize;

Podsjećamo, zahtjevima tražimo privremeno odgađanje rokova plaćanja direktnih poreza, akontacija poreza i parafiskalnih nameta, kao i ukidanje i smanjenje troškova najma poslovnih prostora u vlasništvu države.

UP FBiH zahtijeva prejid izvršnih postupaka i postupaka prinudne naplate za fizička i pravna lica, kao i da prestane naplata komunalnih usluga za fizička i pravna lica, a po prestanku krize pristupiti rješavanju pitanja nenaplaćenih potraživanja.

UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BiH