Konstituisana Grupacija poslodavaca TK pri UPFBiH

Dana 07.04.2016. godine u prostorijama Privredne Komore TK u Tuzli održala je I Redovnu Skupštinu Grupacije Poslodavaca Tuzlanskog Kantona pri Udruženju Poslodavaca FBiH.

Na Skupštini je u skladu sa Poslovnikom o radu Grupacije izabrano novo rukovodstvo Grupacije.

Na funkciju Predsjednika Skupštine Grupacije imenuje se Mensur Alić, Menprom d.o.o. iz Tuzle. Na funkciju dva zamjenika Predsjednika Skupštine imenuje se Vejsil Huremović, Sisecam iz Lukavca i Sead Jahić, Udruženje poslodavaca Gračanica.

Predsjednik UO Grupacije je Ramiz Karić, Herceg  Srebrenik a dopredsjednici su Željko Mandić, Alfe Mi Živinice  i Eldin Hadžibegović, Baupartner Gračanica.

Izabrano je 15. članova Upravnog odbora Grupacije. Za članove Upravnog odbora Grupacije izabrani su:  

 1. Ramiz Karić, Herceg d.o.o., Srebrenik
 2. Mirza Ordagić, BH motors, Srebrenik                   
 3. Željko Mandić, Alfe Mi, Živinice
 4. Samir Fočak, Profine BH, Živinice
 5. Eldin Hadžibegović, Baupartner, Gračanica
 6. Osman Tukić, Fragmant izolirika Gračanica
 7. Šefik Močić, Gradex, Gradačac
 8. Adem Hanić, TMD group, Gradačac
 9. Željko Babić,  Obrtnička komora TK, Tuzla
 10. Zlatko Berbić, Kameleon, Tuzla
 11. Šahsudin Halilović, Konjuh d.Kladanj,
 12. Samir Hadžić, Urban BiH, Doboj           
 13. Munever Čergić, Rudnik Banovići, Banovići
 14. Sead Džafić, Unistok,
 15. Faik Beganović, Fajol.

Ramiz Karić, Predsjednik UO Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri UPFBiH,Za članove Ekonomsko socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri UPFBiH imenovani su:

 1. Hasičević Amir, Revizorska kuća Hasičević Gračanica,
 2. Alić Mensur, MenpromTuzla i
 3. Alispahić Mehmed, Termoglas Živinice.

Pored izbora organa i tijela Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri UPFBiH ispred Grupacije delegirani su kandidati za Skupštinu UPFBIH koja je zakazana za 11.04.2016. godine te predloženi kandidati za izbor u organe i tijela Udruženja poslodavaca FBiH.Mandat svih novoizabranih traje 4. godine. Prilikom predlaganja i izbora članova Upravnog odbora vodilo se računa da se obezbijedi adekvatna zastupljenost članova po teritoriji, veličini firme te nacionalna i spolna zastupljenost.

Grupacija je predložila gdina. Senada Džambića, vlasnika Binga d.o.o. Tuzla za člana ESV-a za teritoriju FBiH.

Na kontituirajućoj sjednici Upravnog odbora  GP TK pri UP FBiH, koja je održana dana 07.04.2016. godine (odmah nakon održavanja Izborne skupštine) jednogalsno je za predsjednika UO izabran je g. Ramiz Karić,  a za podpredsjednike g.  Željko Mandić i Hadžibegović Eldin.