Hronologija rada

UDRUŽENJE POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA GRAČANICA

PERIOD OD OSNIVANJA 2001. godine, DO 2006. godine
Inicijatori osnivanja Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica:
1. Šabić Nešad – „AMBRA“ d.o.o. Gračanica
2. Helić Suad – „TRGOPLAST-TRANS“ d.o.o., „HELIOPLAST“ d.o.o. Gračanica
3. Mašić Adnan –
4. Tinjić Mustafa – „MEGATTI“ d.o.o. Fračanica
5. Salihbašić Arif – „MAGE“ d.o.o. Gračanica
6. Džambo Hamdija – „DŽAMBO“ d.o.o. Gračanica
7. Jukan Hamdija – „ABC Jukan“ d.o.o. Pribava
8. Serhatlić Fikret – „MEMO“ d.o.o. Gračanica
9. Salihbašić Nusret
10. Mejremić Mustafa – „BOSNA-KOM“ d.o.o. Gračanica
11. Kamarić Taib – „AMAX“ d.o.o. Gračanica
12. Širbegović Reauf – „MIRNA“ d.o.o. Gračanica
13. Ćurić Samir „PLAMINGO“ d.o.o. Gračanica
14. Ćenanović Rešad – „SRMA“ d.o.o. Gračanica
15. Kamarić Edin -„EDO SLAD“ d.o.o. Gračanica
16. Terzić Sead – „PLASTEX“ d.o.o. Gračanica
17. Žepić Fadil – „MODAPLAST“ d.o.o. Gračanica
18. Osmanović Vehid – „LIMORAD“ s.z.r. Gračanica
19. Hasić Mujo – „VARIPLAST“ d.o.o. Gračanica
20. Avdić Hasan -„SAX“ d.o.o. Gračanica
21. Garagić Osman – Agencija Gonnd“ d.o.o. Gračanica
22. Jukan Ibrahim
23. Smajlović Senahid – „EUROGALANT“ d.o.o. Gračanica
24. Bričić Abdulah – „SEMING“ d.o.o. Gračanica
25. Humić Fahir – „INDEX“ d.o.o. Gračanica
26. Muftić Jakub – „Plastika Muftić“ d.o.o. Gračanica
27. Beganović Almir
28. Kujundžoć Zaim – „IPLAS“ d.o.o. Gračanica
29. Bašić Meho „AGROZEM“ d.o.o. Gračanica
30. Ahmetagić Osman – „TAGE“ d.o.o.Gračanica
su na osnovu člana 9. Zakona o udruživanju građana („Sl. novine FBiH 6/95) na Osnivačkoj
Skupštini održanoj 15. 04 2001. godine, donijeli Odluku o osnivanju Udruženja poslodavaca i
samostalnih privrednika Gračanica, u kojoj se naprijed navedeni inicijatori, smatraju i osnivačima
Udruženja.
Istom Odlukom utvrđeni su i zadaci i ciljevi Udruženja:
Zadaci osnovanog Udruženja je ostvarivanje ciljeva koji se odnose:
a) U OBLASTI POSLOVANJA
-pomaganje članovima i utvrđivanje njihove transportne orjentacije u oblasti međunarodnog
prevoza,
-pomaganje članovima u donošenju poslovnih planova i investicionih programa,
-analiziranje poslovanja članova i predlaganje mjera i aktivnosti za unapređenje poslovanja,
-koordiniranje poslovnih aktivnosti među članovima u cilju ostvarivanja njihovih uspješnih
poslovnih rezultata,
-zastupanje članova Udruženja u cilju organizovanog nastupa na domaćem i inostranom tržištu i
sagledavanje obima, strukture i dinamike ponude usluga u međunarodnom transportu roba od strane
članova Udruženja,
-pružanje pomoći članovima u saradnji sa bankama i drugim štedno-kreditnim institucijama,
-informisanje članova o najpovoljnijim uslovima angažovanja kreditnih sredstava za tekuće
poslovanje i investicije,
-pružanje organizaciono – stručne podrške članovima u izboru, nabavci i poslovanju savremene
informacijske opreme radi izgradnje jedinstvenog informacionog sistema za svoje članove i
njegovog povezivanja sa drugim sistemima u zemlji i svijetu i dr.
b) U OBLASTI SARADNJE SA NADLEŽNIM ORGANIMA
-informisanje nadležnih organa na nivou općina, kantona i Federacije BiH o rezultatima i teškoćama
u poslovanju članova, kako bi se informacije koristile za donošenje odgovarajućih mjera u oblasti
tekuće ekonomske i razvojne politike,
-saradnja sa nadležnim organima u općinama, kantonu i FBiH na donošenju propisa i mjera od
interesa za članove Udruženja,
-zastupanje interesa članova pred nadležnim organima, u privrednim komorama, sudovima i drugim
asocijacijama,
– praćenje propisa i mjera na nivou FBiH koje se odnose na izvozno – uvoznu politiku i dr.
-predlaganje podsticajnih mjera za stvaranje povoljnih uslova za obavljanje međunarodnog
transporta roba i informisanje članova o njihovoj sadržini;
c) U OBLASTI EDUKACIJE I INFORMISANJA
-uspostavljanje, organizovanje saradnje sa obrazovnim, naučnim i stručnim institucijama u cilju
zadovoljavanja interesa svih članova u toj oblasti,
-organizovanje obuke članova Udruženja, u skladu sa ispoljenim interesima članova koji proizilaze
iz njihove poslovne orjentacije (predavanja, seminari, kursevi, stručna savjetovanja Udruženja,
ekskurzije u zemlji i inostranstvu i drugi oblici edukacije),
-organizovanje saradnje sa štampom, radio i televizijom u cilju blagovremenog stručnog, cjelovitog
i objektivnog informisanja Udruženja, stručne i šire javnosti o rezultatima i teškoćama u poslovanju
članova Udruženja.
DJELATNOST UDRUŽENJA JE:
-Praćenje i obrada poslovnih informacija za potrebe članova,
-pružanje pomoći članovima Udruženja na donošenju planova i investicionih programa ostvarivanja
saradnje sa bankama i drugim organizacijama,
-zastupanje interesa svojih članova kod nadležnih organa, te razmatranje zakonskih i drugih propisa
od interesa za članove,
-usklađivanje i profiliranje razvoja zajedničkih interesa članova te priprema prijedloga i pravila koji
se odnose na prirodu poslovanja i poduzetnišzva članova Udruženja,
-pružanje savjeta i stručno servisnih usluga,
-uspostavljanje i organizovanje saradnje sa obrazovnim i naučnim institucijama,
-razvoj kooperacije u proizvodnji i unapređenje izvoza proizvoda i usluga, te profiliranje prijedloga
ekonomskih, podsticajnih i razvojnih mjera,
-briga o profesionalnoj i specijalizovanoj edukaciji kadrova,
-organizacija saradnje sa medijima,
-zastupanje članova Udruženja u slučaju potrebe da se jedinstvenim nastupom efikasnije ostvare
zadaci Udruženja (sajmovi, državnim organima, bankama, veći poslovni poduhvati i sl.).
Na Osnivačkoj Skupštini usvojen je Statut Udruženja.
Izvršeno je imenovanje predsjednika Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica
gospodina Mašić Adnana i i dopredsjednika Udruženja gospodina Džambo Hamdije.
Imenovan je Upravni odbor u sastavu:
1. Mašić Adnan, predsjednik Udruženja
2. Džambo Hamdija, dopredsjednik Udruženja
3. Bašić Meho,član
4. Hasić Mujo,član
5. Kamarić Taib,član
6. Smajlović Senahid,član
7. Avdić hasan,član
8. Salihbašić Arif,član
9. Garagić Osman,član
10. Jukan Hamdija,član
11. Jukan Ibrahim,član
Imenovani su članovi Nadzornog odbora Udruženja:
1. Šabić Nešad – predsjednik
2. Bričić Abdulah,član
3. Mejremić Mustafa.,član
Predsjednik, dopredsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor imenovani su na mandat od dvije
godine.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica je registrovano kod Kantonalnog
Ministarstva pravosuđa i uprave u Tuzli, Rješenjem broj: 06/05-3016/01 od 29. 05. 2001. godine.
godine.
Nakon osnivanja i registracije Udruženja, naprijed zacrtani zadaci i ciljevi, ostaju samo mrtvo slovo
na papiru, a izabrano rukovodstvo i organi upravljanja ništa ne poduzimaju na aktiviranju rada
Udruženja.
PERIOD OD 2006. godine
2006. godine, formira se Inicijativni odbor u sastavu:
1. Džambo Hamdija, predsjednik
2. Šabić Nešad, član
3. Helić Suad, član
4. Avdić Suada, član
5. Hasić Mujo, član i
6. Helić-Čamdžić Fernada, koordinator ispred Općine Gračanica.
Inicijativni odbor donosi Odluku da se održi obnoviteljska Skupština Udruženja poslodavaca i
samostalnih privrednika Gračanica.
Obnoviteljska Skupština održana je 05. 05. 2006. godine u Sali Bosanskog kulturnog centra.
Poziv za Skupštinu upučen je na 30 adresa, svim osnivačima – članicama Udruženja.
Sjednici se odazvala 16 članica – osnivača.
Na Skupštini je izvršeno razrješenje predsjednika, dopredsjednika, Upravnog i Nadzornog odbora
Udruženja, imenovanih 2001. godine na Osnivačkoj Skupštini.
Na osnovu člana 41. Statuta Udruženja, na Skupštini je izabrano novo rukovodstvo i organi
upravljanja.
Za predsjednika Udruženja imenovan je:
1. Pjanić Safet – „FORTUNA“ d.o.o. Gračanica
Za dopredsjednika Udrženja imenovan je:
1. Terzić Sead – „PLASTEX“ d.o.o. Gračanica
Na Skupštini je imenovan i novi Upravni odbor, na mandat od dvije godine, u koji su izabrani:
1. Pjanić Safet, predsjednik Udruženja
2. Terzić Sead, dopredsjednik Udruženja
3. Džambo Hamdija, član
4. Helić Suad, član
5. Osmanović Vehid, član
6. Avdić Suada, član
7. Kamarić Edin, član
8. Hadžiaganović Mehmed, član
9. Kamarić Taib, član
10. Husić Rasim, član
11. Hasičević Amir član
12. Tinjić Mustafa, član
13. Duraković Besim, član
Na Skupštini je izvršeno imenovanje Nadzornog odbora Udruženja:
1. Šabić Nešad, predsjednik
2. Helić – Čamdžić Fernada, član
3. Hasić Mujo, član
Na Skupštini je usvojen novi Statut Udruženja, koji je usaglašen sa Zakonom o udruženjima i
fondacijama („Sl. novine F BiH“ broj 45/02).
Nakon obnoviteljske Skupštine, izvršene promjene upisane su u Registar udruženja u Ministarstvu
pravosuđa i uprave TK u Tuzli, Rješenjem broj: 06/1-05-618/07 dana 16. 02. 2007. godine.
_________________________________________________________________________
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, aktivno radi i djeluje od 2007. godine.
Sjedište Udruženja je u Gračanici, Naselje Luke S 36/4, u poslovnom prostoru, koji je Udruženje
dobilo Odlukom općinskog Načelnika na korištenje.Slijedi adaptacija, opremanje i prilagođavanje
poslovnog prostora svrsi i potrebama Udruženja, koje je trajalo od 13. 04. do 15. 05. 2007. godine,
a članice Udruženja svojim donacijama, uložile su 25.660,94 KM.
Članice Udruženja i drugi privredni subjekti koji su svojom finansijskom i materijalnom podrškom
doveli poslovni prostor – sjedište Udruženja u funkciju:
1. „MONTER“ s.z.r. Gračanica – Ahmetović Mehmed
2. „STIL“ s.z.r. Gračanica – Iljazović Mustafa
3. „NURI“ s.z.r. Gračanica – Imeroski Nurudin
4. „KLAUS LEHMAN“ d.o.o. Gračanica – Hamzić Kemal
5. „LIMORAD“ s.z.r. – Osmanović Vehid
6. „DUSA-KOMERC“ d.o.o. Gračanica – Mehić Ahmed
7. „AB GRADNJA“ s.z.r Gračanica – Bajraktarević Avdo
8. „SUMAN“ d.o.o. Gračanica – Halidović Hazema
9. „MEGATTI“ d.o.o. Gračanica – Tinjić Mustafa
10. „VARIPLAST“ d.o.o. Gračanica – Hasić Mujo
11. „EDO SLAD“ d.o.o. Gračanica – Kamarić Edin
12. „IT computers“ d.o.o. Gračanica – Softić Nihad
13. „FORTUNA“ d.o.o. Gračanica – Pjanić Safet
14. „HELIOPLAST“ d.o.o. Gračanica – Helić Suad
15. „PLAMINGO“ d.o.o. Gračanica – Ćurić Samir
16. „BREZJE“ d.o.o. Gračanica – Mujić Mustafa
17. „POLY“ d.o.o. Gračanica – Pavlović Milenko
18. „AMBRA“ d.o.o. Gračanica – Šabić Nešad
Na osnovu Odluke Upravnog odbora, raspisuje se Konkurs za prijem i popunu radnog mjesta
sekretara Udruženja.
Nakon zatvaranja konkursa u radni odnos na mjesto sekretara Udruženja, Upravni odbor prima
Mehanović Nesiba iz Gračanice, koji je obavljao poslove sekretara od 10. 05. 2007. do 24. 08.
2007. godine, nakon čega iz ličnih razloga raskida radni odnos.
Predsjednik Udruženja gospodin Safet Pjanić, podnosi ostavku na mjesto predsjednika Udruženja i
predsjednika Upravnog odbora, zbog lične prezauzetosti u firmi, Udruženju tekstila, obuće i kože
BiH, kao i nastavkom trenda neaktivnosti članica Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika
Gračanica.
Po prijemu Ostavke predsjednika Pjanića, zasijeda Upravni odbor koji saziva dopredsjednik i
donosi Odluku da funkciju predsjednika Udruženja, do pripreme i održavanja Vanredne Skupštine,
preuzme dopredsjednik Udruženja, gospodin Sead Terzić.
________________________________________________________________________________
Po preuzimanju funkcije predsjednika Udruženja, gospodin Terzić, pored redovnih sjednica
Upravnog odbora, uveo je praksu održavanja radnih sastanaka članica Udruženja, kako bi animirao
sve članice i pokazao da teret, ciljeve i zadatke od interesa za sve privrednike ne može iznijeti samo
rukovodstvo i organi upravljanja. Utvrđen je prijedlog Komisija koje je potrebno formirati i to:
-Komisija za animaciju novih članova i omasovljenje članstva,
-Komisija za odnose sa javnošću i prezentaciju Udruženja
-Komisija za odnose sa lokalnim i višim nivoima vlasti,
-Komisija za praćenje izmjena i dopuna zakonskih propisa,
-Komisija za davanje prijedloga aktivnosti Udruženja.
Komisije su nakon formiranja bile dužne sačiniti mjesečni plan rada, koji bi se razmatrao na
sjednicama Upravnog odbora, koje bi se održavale mjesečno u prvoj sedmici mjeseca.
Neposredni zadaci Udruženja poslodavaca se odnose na razvoj i proširenje kolektivnog članstva, na
sticanje legitimiteta u zastupanju interesa privrednika u uslovima demokratskih odnosa.
Dobar dio aktivnosti Udruženja treba da bude posvećen lobiranju za uspostavu jedinstvenog makroekonomskog prostora, u čemu takođe posebna uloga pripada i medijima bez čijih adekvatnih i
pravovremenih informacija, svako naše angažovanje i nastojanje da se ubrzaju reformske promjene,
bi ostalo nezapaženo i neučonkovito.
Na sjednici Upravnog odbora, odlučeno je da se popuna upražnjenog mjesta sekretara Udruženja,
popuni sa narednim kandidatom po raspisanom Konkursu, te je Upravni odbor 26. 08. 2007. godine
na mjesto sekretara Udruženja primio u radni odnos Nuhanović Nihadu – Pribava bb Gračanica.
Nakon svih naprijed navedenih događanja, održana je Vanredna Skupština 14. 09. 2007. godine u
prostorijama „OLIMP“ d.o.o. Gračanica. Poziv za Skupštinu upućen je na adresu 42 članice, a istoj
je peisustvovalo 29 članova, koordinator ispred Općene Gračanica gosp. Helić – Čamdžić Fernada i
lokalni mediji.
Na Skupštini je razmatran dosadašnji rad Udruženja, ostavka predsjednika, izvršen je izbor novog
rukovodstva i organa upravljanja i izmjena i dopuna Statuta Udruženja (član 38., član 48. stav 3,
član 49. stav 2).
Skupština je pri razmatranju ostavke predsjednika Udruženja Safeta Pjanića, prihvatila njegovu
ostavku, ali mu je zamjerala što povlači „FORTUNA“ d.o.o. iz članstva.
Novo rukovodstvo Udruženja, sa mandatom od dvije godine, po odluci Skupštine:
1. Terzić Sead – predsjednik Udruženja
1. Šabić Nešad – dopredsjednik Udruženja
2. Pavlović Milenko – dopredsjednik Udruženja
UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA:
1. Terzić Sead – predsjednik
2. Šabić Nešad – dopredsjednik
3. Pavlović Milenko – dopredsjednik
4. Džambo Hamdija – član
5. Helić Suad – član
6. Hasić Mujo – član
7. Avdić Suada – član
8. Osmanović Vehid – član
9. Hamzić Kemal – član
10. Hasičević Amir – član
11. Kovačević Salih – član
12. Kamarić Sejfudin – član
13. Smajlović Senaid – član
U Nadzorni odbor, imenovani su:
1. Mustafa Tinjić – predsjednik
2. Nermin Dautović – član
3. Admir Duraković – član
Upis promjena na Skupštini održanoj 14. 09. 2007. godine, upisan je u registar udruženja
Tuzlanskog kantona u Ministarstvu pravosuđa i uprave u Tuzli, Rješenjem broj: 06/1-05-11026/07
dana 29. 10. 2007. godine.
_______________________________________________________________________________
Udruženje poslodavaca Gračanica je pokrenulo sljedeće aktivnosti:
-inicijativu za izmjenu Uredbe o članarinama u Turističkim zajednicama,
-inicijativu za izmjenu člana 60. stav 2. Zakona o šumama (FBiH, RS)
-inicijativu za ukidanje carine na repromaterijale u BiH.
Glavni pravci djelovanja i rada odvijali bi se kroz najneposrednije angažovanje poslodavaca na
podršci reformi ekonomskog sistema u BiH radi uspostave jedinstvenog ekonomskog tržišta,
izjednačavanju fiskalne i carinske politike u entitetima, unapređenju poslovne klime za domaća i
strana ulaganja.
Kao prioriteti u radu Udruženja bili bi:
-Saradnja sa nadležnim organima u Općini, Kantonu i Federaciji BiH na donošenju propisa i mjera
od interesa za privrednike,
-Zastupanje interesa članica pred organima, privrednim komorama i drugim asocijacijama u koje se,
voljom članica Udruženje uključilo,
-Učešće u javnim raspravama o Zakonu o juavnim nabavkama,
-Organizovanje okruglih stolova na kojima će se voditi rasprave i debate na teme u skladu sa
ispoljenim interesima članica, koji proizilaze iz njhove poslovne orjentacije (predavanja, seminari,
kursevi, savjetovanja, stručne ekskurzije Udruženja u zemlji i inostranstvu i drugi oblici edukacija),
-Intenziviranje aktivnosti na donošenju jedinstvenog Zakona o radu u BiH,
-Intenzviranje aktivnosti na donošenju Zakona o prevozu drumskim saobraćajem BiH, posjetama i
razgovorima sa granskim, entitetskim, kantonalnim, općinskim udruženjima ili savezima
poslodavaca BiH,
-Kontinuirano jačanje odnosa radi očuvanja socijalnog mira,
-Jačanje pozicije Udruženja poslodavaca u javnosti uz saradnju sa svim relevantnim faktorima u
okruženju.
-Izgradnja zakonske legislative na području privrede u cilju jačanja poduzetničkih sloboda i zaštite
privatnog vlasništva.
U svom radu u 2007. godini, Udruženje je definisalo KONSTANTNE probleme privrednika:
-Nestimulativni porezi i doprinosi,
-Administrativne i šalterske barijere,
-Školstvo u službi Zavoda za zapošljavanje umjesto privredi,
-Neprilagođeno radno vrijeme carinskih službi – kočnica izvozu,
-Otpor radnika pri zapošljavanju, radi gubljenja beneficija sa biroa,
-Postupak registracije motornih vozila vlasništvo pravnih lica potrebno pojednostaviti,
-Inicirati izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju /povrede na radu na teret poslodavca/,
-Nedovoljna zastupljenost privrednika u kreiranju privrednog razvoja.
22. 09. 2007. godine, Udruženje je uputilo konkretan zahtjev prema gospodinu Muhamedu
Ibrahimoviću, zastupniku u Parlamentu FBiH:
Udruženje poslodavca Gračanica broji 44 privredna subjekta, sa ukupnim brojem zaposlenih od
2400 radnika.
Ukupna vrijednost kapitala članica je oko 61.550.050,00 KM.
Ukupno ostvareni prihod gračaničke privrede u 2006. godini iznosio je oko 514 miliona KM, od
toga članice Udruženja ostvarile su ukupan prihod od oko 270 miliona KM u toku 2006. godine.
PRIJEDLOG IZMJENA NACRTA ZAKONA O POREZU NA DOBIT
USKLAĐIVANJE RASHODA
Član 14. mijenja se i glasi „Na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se i rashodi po osno9vu
otpisa sumnjivih i spornih potraživanja. U tom smislu potraživanje se smatra sumnjivim i spornim
ako nije naplaćeno u roku od 12 mjeseci od datuma dospjeća, i ako je obveznik utužio takvo
potraživanje ili podnio zahtjev za izvršenje nadležnom sudu, ako je pokrenut postupak prinudne
naplate, ako su ta potraživanja prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom, ako je postignut
sporazum sa dužnikom u postupku stečaja ili likvidacije“.
R a z l o z i:
Potrebno je decidnije definisanje sumnjivih i spornih potraživanja kao i preciznije definisanje
zakonskih mogućnosti naplate. Dosadašnja praksa je pokazala da je bilo puno nedoumica oko
primjene ovih odredbi u prethodnom Zakonu o porezu na dobit iz koja je i preuzet predloženi član.
Član 29. iza riječi „ostvarenog prihoda“ briše se tekst „i koji po tom osnovu ostvaruje pravo na
povrat PDV-a“
Tako da ovaj član treba da glasi „Obveznik koji je u godini za koju se utvrđuje porez na dobit
izvozom ostvario preko 30 % ukupno ostvarenog prihoda oslobađa se plaćanja poreza na dobit za tu
godinu“.
R a z l o z i:
Ovim se stimuliše ulaganje i proširenje kapaciteta, a time i povećanje broja uposlenih, kao i
indirektno povećanje buduće poreske osnovice po osnovu uvećanih prihoda od poslovne djelatnosti.
AKONTACIJE POREZA NA DOBIT
U članu 49. briše se stav 5. (u cjelosti vezan za mjesečnu akontaciju poreza na dobit)
U Članu 51. briše se stav 2., stav 3. i stav 4. (svi vezani za obavezu akontacije poreza na dobit)
A uvodi se novi stav 2. koji glasi „Mjesečni iznos plaćanja poreza na dobit iz stava 1. ovog člana,
poreski obveznik je dužan platiti osam dana po isteku svakog mjeseca.“
Član 52. briše se u cjelosti
R a z l o z i:
Prema predloženom zakonskom rješenju u članu 51. stav 1. predviđeno je plaćanje utvrđenog
poreza na dobit u mjesečnim iznosima. Također u stavu 2. ovog člana predviđa se obaveza plaćanja
mjesečne akontacije poreza na dobit.
Ovakvo zakonsko rješenje predstavlja pritisak na likvidnost poreskog obveznika jer time nameće
mjesečnu obavezu plaćanja u visini dvostrukog mjesečnog iznosa poreza na dobit.
Iz dosadašnje prakse poznato je da većina preduzeća ima pretplate po osnovu uplaćenih akontacija
poreza na dobit, a da je povrat tih akontacija od strane poreske uprave vrlo kompliciran i spor
proces.
Ovom govori u prilog i činjenica da preduzeća koja imaju potrebu stalnog investiranja, a ujedno
samim tim imaju i stalan problem sa obezbjeđenjem likvidnosti, ukoliko bi ostalo predloženo
zakonsko rješenje bila bi oslobođena plaćanja poreza na dobit, ali bi plaćala akontaciju poreza na
dobit koja bi iznosila isti iznos ka i plaćanje poreza na dobit.
Činjenica je i to da je nepotrebno nametanje obaveze plaćanja akontacije jer se time poništava efekt
poreskog oslobađanja, a i nepotrebno se novčana sredstva blokiraju na računima proračuna jer ista
nemaju karakter poreske obaveze.
Uz naprijed navedeno, u decembru 2007. godine, hronološki su poredane aktivnosti Udrzženja, sa
48 članica, a ogledaju se kroz:
-Uspostavu saradnje sa Načelnikom Općine i lokalnim vlastima,
-Uspostavi kontakta sa predstavnicima na višim nivoima vlasti,
-Učešće predstavnika Udruženja na okruglim stolovima u organizaciji NERDA Tuzla,
-Prijem UMA (manjinskih akcionara Srbije)
-Prijem predstavnika Volks Bank,
-Prisustvo predstavnika Udruženja prilikom posjete Premijera FBiH gosp. Brankovića Gračanici,
povodom postavljanja kamena temeljca „Poslovnoj zoni Gračanica“,
-Prijem i uspostavljanje kontakta sa visokom delegacijom iz Švedske i premijerom Vlade TK-a,
-Organizacija seminara za članice Udruženja (predavač prof. dr. Kasim Tatić – Ekonomski fakultet
Sarajevo),
-Prijem predstavnika Udruženja privrednika Jablanica i Načelnika općine Jablanica,
-Promotivno predstavljanje Udruženja putem javnih medija (Radio Gračanica, TV TK)
-Učešće na Skupštini Udruženja poslodavaca FBiH u Sarajevu,
-Stavljanje u funkciju centralnog grijanja u prostorijama Udruženja,
-Nabavka kopir-aparata za potrebe Udruženja.
Svi naprijed navedeni kontakti, prijemi i susreti, bili su radnog karaktera, u interesu svih
privrednika, bez obzira na djelatnost.
2008. GODINA
Analizirajući 2007. godinu, ocjenjujući da Udruženje ima dovoljnu unutarnju snagu, sa jasnim
ciljevima svog postojanja i djelovanja, Upravni odbor donosi Odluku, o organizaciji Okruglog
stola, 26. 01. 2008. godine u motelu „SAX“ Gračanica.
Cilj okruglog stola bio je predstavljanje Udruženja i građenje partnerskih odnosa sa institucijama
lokalne zajednice, predstavnicima vlasti na kantonalnom i federalnom nivou nivou, predstavnicima
političkih stranaka, javnih preduzeća, medija i ostalim koji mogu doprinijeti dobroj saradnji i
poboljšati radni ambijent i uslove poslovanja privrednicima.
Nakon otvaranja Okruglog stola i obraćanja prisutnima predsjednika Udruženja Terzić Seada,
Načelnika Općine Helić Nusreta predsjednika Komisije za odnose sa lokalnim i višim nivoima
vlasti Širbegović Faruka, otvorena je diskusija za pozvane goste.
Diskusije su se svodile na pozitivne ocjene i podršku Udruženju poslodavaca u njihovim
aktivnostima, sa posebno izraženim zadovoljstvom od strane svih diskutanata, što je inicijativa za
brži i prosperitetniji strateški razvoj Gračanice, potekla od privrednika.
Očigledna je bila konstatacija da Gračanica nema više mjesto koje je nekad zauzimala u širem
okruženju i nesebična obećanja svih relevantnih da će poraditi na tome da što više finansijskih
sredstava sa kantonalnog i federalnog nivoa vrate u Gračanicu, kao i sredstva iz pristupnih fondova,
što do sada nije bio slučaj, kako bi se Gračanici vratilo mjesto koje zaslužuje.
Iz diskusije se vidio zajednički cilj: uz razvijenu i jaku privredu i privrednike, poboljšat opšti
kvalitet življenja na području općine Gračanica uz zadržavanje mladih kadrova potrebnih Gračanici,
a sve kroz strateški razvoj Općine, izradu strategije gdsje će biti uključeni Načelnik, Općina sa
stručnim službama, nevladine organizacije, intelektualci, građani i privrednici.
Nakon iscrpnih diskusija, došlo da do zaključka, da će Načelnik općine u suradnji sa rukovodstvom
Udruženja, prilikom revidiranja Općinske komisije za strateški razvoj obavezno u sastav Komisije
uključiti privrednike, članice Udruženja poslodavaca.
Dalje aktivnosti Udruženja u 2008. godini ogledaju se kroz održavanje 11 sjednica Upravnog
odbora, više radnih sastanaka Upravnog odbora, Komisija, Operativnog tima za pripremu
kolektivnog nastupa na 15. međunarodnom Sajmu „ZEPS 2008“ u Zenici, Građevinskog odbora za
realizaciju projekta izgradnje porodične kuće za porodicu Huskić Seada i Jasminke iz Gračanice.
U 2008. godini Udruženje aktivno učestvuje na Okruglom stolu „Obrazovanje danas – zaposlenje
sutra, zatim u radionicama:
-„Značaj okolišne dozvole“
-„Partnerstvo sa građanima“ (OSCE)
-„Saradnja općina iz FBiH sa povratnicima u RS“ (Federalno ministarstvo ra raseljena lica).
U 2008. godini Udruženje poslodavaca, upriličilo je konstruktivne radne sastanke sa:
-predstavnicima Mješovite srednje škole u Gračanici,
-predstavnicima Raiffeisen bank dd Tuzla i austrijskim privrednicima,
-predstavnicima Općine i Ureda Mađarske ambasade za ekonomske odnose, te dalo značajnu
podršku u pripremi, održavanju i direktnom učešću na manifestaciji „Gračanički dani karijera“
održanoj u BKC Gračanica.
Udruženje poslodavaca u 2008. godini organizuje dva kolektivna nastupa na privrednim sajmovima,
u oba slučaja finansijski podržano od strane Načelnika Općine:
-Sajam „GAST 2008“ Split
-15. međunarodni sajam „ZEPS 2008“ Zenica.
Udruženje poslodavaca uspostavlja kontakte sa Udruženjima iz Jablanice, Sanskog mosta i Donjeg
Vakufa, a na radnom sastanku sa Udruženjima poslodavaca iz Srebrenika i Gradačca, došlo se do
zaključka da u 2009. godini, treba aktivno raditi na osnivanju jednog krovnog Udruženja na nivou
Tuzlanskog kantona, a koje bi se sastojalo od predstavnika općinskih udruženja i koje bi djelovalo u
saradnji sa Privrednom komorom Tuzla i Obrtničkom komorom Tuzla.
U 2008. godini, pri Udruženju su organizovani kurs knjigovodstva i kurs engleskog jezika za
članove Udruženja, njihove uposlenike, te ostale zainteresirane kandidate.
U godini koja je u cijeloj Bosni i Hercegovini protekla u duhu političkih previranja, predizbornih
aktivnosti i samih izbora, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, u svom radu
i djelovanju, nije ostavilo prostora za naprijed navedenu tematiku, nego je još jednom potvrdilo da
ostaje dosljedno svom programu i ciljevima, koji su se ogledali, pored naprijed navedenih
aktivnosti, i u dva krupna, slobodno možemo reći, uspješna projekta.
Prvi projekat, koji je zahtijevao puno vremena, rada, koordinacije i finansijske izdatke je kolektivna
izložba gračaničkih privrednika na 15. međunarodnom Sajmu „ZEPS 2008“ u Zenici (07.10.-
12.10.2008.).
Općinu Gračanica i gračaničku privredu, predstavilo je devetnaest članica Udruženja – privrednih
subjekata sa proizvodnim programom, a zakupljenoj hali površine 700 m2.
Projekat je finansiran od strane izlagača, a finansijski podržan od strane općinskog Načelnika sa
20.000,00 KM i Obrtničke komore Tuzla sa 2.000,00 KM.
Sam nastup bio je medijski popraćen više od očekivanja, te specijalno posjećen od strane domaćih i
stranih privredno-političkih delegacija.
Sa kojom ozbiljnošću je rađeno na projektu, pokazalo je najviše priznanje GRAND PRIX RUŽA
ZEPSA, koje je žiri jednoglasno dodijelio Udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika
Gračanica za izuzetno zapažen nastup na sajmu, kao i zlatno priznanje članici Udruženja „KOVAN
MI“ Gračanica – za proizvod.
Drugi projekat Udruženja, u saradnji sa Općinom, bio je: izgradnja porodične kuće Huskić Seadu i
Jasminki iz Gračanice.
Odluku o pokretanju akcije obezbjeđenja sredstava i izgradnje porodičnog objekta, radi zbrinjavanja
porodice sa dvoje teško oboljele djece, donio je Upravni odbor Udruženja.
Radovi na kući Huskić započeli su 11. 08. 2008. godine, a promopredaja ključeva i predaja kuće na
upotrebu, izvršena je 05. 12. 2008. godine.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, Komisija za praćenje, izmjenu i
dopunu zakonskih propisa, uputila je gospodinu Seadu Čauševiću, poslaniku u Vladi Tuzlanskog
kantona, PRIJEDLOG IZMJENE ZAKONA.
Zakon o šumama TK
1. Od Skuzpštine TK tražiti informaciju o prikupljenim – utrošenim sredstvima za 2007. godinu.
Ovo pitanje je neophodno postaviti, obzirom da je prikupljen značajan iznos sredstava sa područja
Općine Gračanica, a prema našim saznanjima, nije vraćena niti jedna KM.
2. Predlažemo izmjenu Zakona u dijelu koji se odnosi na preraspodjelu prikupljenih sredstava po
osnovu naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma.
Obrazloženje:
U ovom stavu predviđena je raspodjela sredstava prikupljenih od članarine koja prema našem
mišljenju nije korektna niti pravedna.
Na sredstva, odnosno naknadu koja se naplaćuje, mi kao obveznici plaćanja naknade ali i kao
građani nismo u mogućnosti da utičemo, odnosno mišljenja smo da dio sredstava treba da bude
vraćen općini i bude utrošen u projekte na području općine sa koje su sredstva prikupljena.
Promjenom načina raspodjele sredstava, poslodavci bi bili skloni redovitom plaćanju članarine i
bilo bi manje „otpora“ plaćanju ove naknade kada bi se dio sredstava vraćao i direktno ulagao u
projekte od značaja za općinu.
Zato predlažemo sledeći način rasporeda prikupljenih sredstava:
-50 % sredstava općini;
-30 % sredstava kantonu;
-20 % sredstava FBiH.
Komisija za praćenje, izmjenu i dopunu zakonskih propisa, n/r gosp. Muhamedu Ibrahimoviću,
poslaniku u Parlamentu FBiH, uputila je Prijedlog izmjene Zakona
-Zakon o turističkim zajednicama i unapređenju turizma u FBiH
Uredba u članarinama u turističkim zajednicama
1. Predlažemo ukidanje člana 15. stav 2. i 3. Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama
Obrazloženje:
U Članu 15. stav 2. i 3. predmetne uredbe predviđeno je akontativno plaćanje članarine za pravne
osobe čiji godišnji iznos članarine prelazi 200,00 KM. Mišljenja smo da je to apsurdno iz razloga
što se svakoga mjeseca u godini, odnosno 12 puta pravi nalog i uplaćiju sredstva u iznosu od 200,00
KM te se pri tome za troškove prenosa sredstava troše nepotrebno, sredstva i vrijeme pravne osobe.
Predlažemo da se ova sredstva umjesto akontativno, uplaćuju u ukupnom iznosu po izvršenoj
predaji završnog računa, odnosno konačnog obračuna.
2. Predlažemo izmjenu Člana 15. stava 5. Uredbe o članarinama u Turističkim zajednicama.
Obrazloženje:
U ovom stavu predviđena je raspodjela sredstava prikupljenih od članarine koja prema našem
mišljenju nije korektna niti pravedna.
Na sredstva koja pripadaju turističkoj zajednici kantona, mi kao obveznici plaćanja članarine ali i
kao građani nismo u mogućnosti da utičemo, odnosno mišljenja smo da dio sredstava treba da bude
vraćen općini i bude utrošen u projekte na području općine sa koje su sredstva prikupljena.
Promjenom načina raspodjele sredstava, poslodavci bi bili skloni redovitom plaćanju članarine i
bilo bi manje „otpora“ plaćanju ove naknade kada bi se dio sredstava vraćao i direktno ulagao u
projekte od značaja za općinu.
Zato predlažemo sledeći raspored prikupljenih sredstava:
-65 % sredstva turističkoj zajednici općine,
-10 % sredstva turističkoj zajednici kantona,
-25 % sredstva turističkoj zajednici FBiH
(preijedlog rađen po uzoru Zakona o članarinama u turističkim zajednicama R. Hrvatske)
Udruženje poslodavaca uputilo je pismeni Zahtjev za ukidanje carina na repromaterijal i opremu na
adresu:
-Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa FBiH
-Vijeću ministara BiH
-Predsjedništvu BiH,
Upućen je Zahtjev za smanjenje doprinosa na plate na adrese:
-Skupštine FBiH
-Ministarstva finansija i trezora BiH
-Dom naroda BiH
U 2008. godini, održan je radni sastanak privrednika – članica Udruženja poslodavaca i
predstavnika Mješovite srednje škole u Gračanici.
Povod sastanku je bio priprema Nacrta plana upisa učenika za školsku 2008/2009. godinu i
problemi privrednika sa nedostatkom potrebnih profila radne snage.
Dogovoreno je da se ne gubi vrijeme na analizu statističke evidencije Zavoda za zapošljavanje,
nego da se iznesu konkretni prijedlozi, koji bi doprinijeli približavanju školstva i privrede.
Predloženo je:
-Saradnja MSŠ sa Osnovnim školama na području Općine Gračanica,
-Posebnu pažnju posvetiti učenicima sedmih i osmih razreda, te kroz pedagoški nastup iste educirati
o životu i stvarnosti, te time približiti im i pomoći u pronalaženju sebe i zanimanja,
-Za učenike Osnovnih škola organizovati posjete proizvodnim privrednim subjektima,
-U nastavnom planu i programu, naći načina rasterećenja nepotrebnim predmetima, a forsirati
jezike, informatiku i praksu u neposrednoj proizvodnji,
-Marketinški obraditi i prezentirati djeci i roditeljima pojedina zanimanja, čime bi se ukinule
predrasude o ženskim i muškim zanimanjima, obzirom na tehnološko napredovanje da je ta razlika
sve manja,
-Direktor za praktičnu nastavu MSŠ, trebao bi obići sve privredne subjekte u Gračanici i snimiti
stanje i potrebe, u cilju planiranja rasporeda prakse, koju su privrednici predložili da se odrađuje u
proizvodnim pogonima, umjesto u kabinetima,
-U cilju poboljšanja obrazovanja, kriterije upisa na visoke škole, prenijeti na srednje škole.
Na kraju se došlo do zaključka:
1. Postojeće školstvo koje ne prati potrebe privrede, problem je šire društvene zajednice.
2. Školstvo treba da zajedno sa privrednicima, otvori proces u cilju promjena, na višim instancama.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, u nemogućnosti da riješi problem na
lokalnom nivou, obratilo se i Ministarstvu unutrašnjih poslova TK Tuzla – Uredu policijskog
komesara, zatraživši da se ukopča u rješavanje problema u Policijskoj stanici Gračanica, gdje
proces registracije motornih vozila privrednih subjekata traje sedam pa i više dana.
Napomenute je u obraćanju da svaki dan čekanja, remeti proces rada i nanosi direktnu finansijsku
štetu privrednicima, te da su predstavnici Udruženja pokušali riješiti problem razgovorom sa
odgovornim osobama u Policijskoj stanici u Gračanici, gdje su došli do zaključka da je problem
tehničke prirode.
Nakon toga, rukovodeći se time da nije u pitanju ljudski faktor niti rad službe, Upravni odbor
Udruženja donio je Odluku o kupovini i donaciji računarske opreme Policijskoj stanici u Gračanici,
u cilju poboljšanja tehničke opremljenosti iste.
Pozivajući se na pravilo službe i zakonske prepreke, obaviješteni smo da se donacija ne prihvata.
Udruženje poslodavaca obratilo se i direktoru BH Pošta Gračanica, navodeći da Udruženje
praktikuje radi što transparentnijeg poslovanja plaćanja isključivo preko transakcijskog računa u
banci, da nam se omogući i korištenje njihovih usluga uz plaćanje po ispostavljenoj fakturi, što je za
direktora Pošte bilo ne izvodivo, tako da smo ostali na gotovinskom plaćanju njihovih usluga.
-U 2008. godini, traženo je od svih članica Udruženja da se dostavi tematika i problemi svih
privrednika u cilju kvalitetnog rješavanja i izrade programa rada Komisije za odnose sa lokalnim i
višim nivoima vlasti (dostavljena 2 prijedloga).
-Za planirani „Okrugli sto“ sa Premijerom Kantona, traženi prijedlozi i teme za razgovor od svih
članica Udruženja (nije dostavljen ni jedan prijedlog)
-Na sastanak sa predstavnicima MSŠ Gračanica, na temu reforma školstva i uvođenje novih
zanimanja, pozvane sve članice Udruženja (prisustvovalo 12 članica)
-Na traženje Raiffeisen banke, predstavnika grupe austrijskih investitora ing. Roberta Pichlera i
direktora austrijske firme u BiH gosp. Gordane Divković, organizovan prijem istih u Udruženju,
(pozvani svi članovi – prisustvovalo 22 članice).
nakon ovoga postavilo se pitanje: KOJIM METODOM AKTIVIRATI ČLANICE UDRUŽENJA
NA SARADNJU?
Komisija za odnose sa lokalnim i višim nivoima vlasti, uputila je Zahtjev za ukidanje carina na
repromaterijal i opremu:
-Obzirom na različite carinske regulative u Bosni i Hercegovini i zemljama u susjedstvu, stranim
firmama je omogućeno mnogo veće prisustvo na našem tržištu, nego kad je u pitanju prisustvo bh
firmi na njihovom. Privreda u BiH mora mijenjati strukturu, posebno kada je u pitanju izvozno
orjentisana privreda, mora se standardizirati i prilagoditi izvoznim tržištima, ali i povećati
konkurentnost domaćih privrednih kapaciteta.
-U cilju povećanja konkurentnosti prvi zadatak logične ekonomske politike bi trebale biti aktivnosti
unutar carinske politike i carinske tarife. Naime, Vijeće ministara bi se trebalo hitno angažovati na
polju omogućavanja ravnopravnog i konkurentnog položaja domaćih proizvođača u odnosu na
konkurentske subjekte u okruženju. Ovo je moguće postići izmjenom i dopunom Zakona o
carinskoj politici BiH („Sl. glasnik BiH“ broj 57/04) sa izmjenama i dopunama u „Sl. glasnicima
BiH“ br. 5/98, 7/98, 22/98, 31/02, 32/04, 48/05 i 76/06, sniženih ili nultnih stopa carina za
namjenski uvoz navedene robe.
Zahjev je dostavljen: Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeću ministara BiH,
Predsjedništvu BiH i Vanjsko trgovinskoj komori BiH.
Po ovom pitanju na sjednici Upravnog odbora, planiran je sastanak, vezano za problem carina,
uvoza i izvoza, sa gosp. Šemsudinom Mehmedovićem, članom Komisije za vanjsku trgovinu i
carine Parlamentarne Skupštine BiH.
Zadužena kontakt osoba, prihvatio je iskontaktirati i organitovati susret Hamdija Džambo.
Do realizacije istog nije došlo.
Od strane Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, upućen je i ZAHTJEV ZA
SMANJENJE DOPRINOSA NA PLATE:
Imajući u vidu teško cjelokupno društveno ekonomsko stanje Bosne i hercegovine, probleme u
odvijanju biznisa, tešku situaciju u svim proizvodnim granama privrede, a koje su nosioci
privrednog razvoja i iste upošljavaju veliki broj radnika, neophodno je izvršiti odgovarajuće
promjene.
Naše firme na tržištu, susreću se sa firmama iz okruženja, koje imaju daleko povoljnije uslove za
poslovanje i mogućnost isplate visokih plata za svoje uposlenike. Ovo je i razlog odlaska velikog
broja naših kvalitetnih radnika u Sloveniju, Hrvatsku, Italiju i sl.
Jednu od rezervi za povećanje LD-a zaposlenih mi vidimo u smanjenju doprinosa na lične dohotke.
Stoga tražimo od Vas da pokrenete postupak izmjene Zakona o doprinosima FBiH („Sl. novine
FBiH“, broj: 35/98) sa izmjenama i dopunama u „Sl. novinama FBiH“ broj: 54/00, 16/01, 37/01 i
17/06 i to člana 10. ovog Zakona, u pogledu visine doprinosa na LD, sa ciljem da se isti sa 68,97 %
smanji na visinu od 50 %.
Na ovaj način bi omogućili da se sredstva od 18,97 % usmjere u povećanje plata zaposlenika.
Upućeno: Skupštini FBiH, Ministarstvu finansija i trezora, Domu naroda FBiH.
Rad Komisija, formiranih od strane Upravnog odbora, u čijem su sastavu samostalni revizori,
certificirane računovođe, diplomirani ekonomisti i pravnici, ocijenjen je dobrim, ali je kontinuirano
prisutan problem „povratne informacije“ od institucija na čiju su adresu upućivani zahtjevi u cilju
poboljšanja i olakšanja rada u privredi.
2009. GODINA
Dana 03. 02. 2009. godine u Udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, održan je
radni sastanak sa gračaničkim privrednicima, kome su prisustvovali Sead Mujanović, ministar
obnove, razvoja i poduzetništva TK, Bahrija Mehurić, ministar za boračka pitanja i Nusret Helić,
načelnik Općine Gračanica.
Tema sastanka je bila: stanje gračaničke privrede, odraz recesije na istu i mjere koje bi pomogle i
ublažile trenutno teško stanje u privredi.
Po izlaganju ministra Mujanovića, između ostalog i o tome da je Vlada TK-a planirala
subvencioniranje standarda kvaliteta, predstavnici Udruženja su podržali i čestitali Vladi na tom
potezu.
Nakon konstruktivne i iscrpne diskusije, u kojoj je aktivno učešće uzela većina prisutnih, te niza
konkretnih prijedloga, prišlo se donošenju zaključaka, koji su upućeni prema kantonalnom i
federalnom nivou vlasti.
1. Sredstva koja su planirana u budžetu TK namijenjena privredi. Da se umjesto „grant“ podsticaja,
usmjere na subvencioniranje kamata, koje su u komercijalnim bankama veoma visoke i time
privrednicima obezbijedi uzimanje kredita po povoljnijim uslovima.
2. Da se pri raspodjeli budžetskih sredstava, ne dozvoli, kao što je do sada bila praksa, da veći uticaj
na raspodjelu istih, imaju komercijalne banke, nego nadležna Ministarstva i Vlada.
3. Da se omogući da privredni subjekti biraju banku preko koje će realizovati odobrena sredstva,
čime bi se ukinuo monopol jedne banke i time postigao cilj da i banke uđu u tržišnu utrku, kao i sve
ostale grane djelatnosti, a povećao autoritet Vlade i ministarstava.
4. Prilikom raspodjele podsticajnih sredstava, pored ravnomjerne teritorijalne zastupljenosti i drugih
važećih kriterija, primjereno ovom vremenu, bilo bi prioritetno uvesti još dva bitna kriterija, a to je:
-Posebno bodovanje privrednih subjekata, koji će zadržati postojeći trend zaposlenosti ili povećati i
-Posebno vrednovanje privrednika – izvoznika.
5. Predvidjeti u budžetu sredstva za medijsku kampanju – marketing u svrhu educiranja
stanovništva o prednosti kupovine domaćeg proizvoda i razvijanje ekonomskog patriotizma.
6. Predvidjeti u budžetu sredstva i pomoć nadležnih Ministarstava (obzirom da komorski sistem baš
ne funkcionira) pri promociji van granica BiH, gdje se vidi mogućnost otvaranja novih tržišta.
7. Iznaći mehanizme za pomoć i zaštitu proizvođačima, koji su jedinstveni sa svojim proizvodom u
Bosni i Hercegovini, a u svrhu balansiranja cijena domaćeg proizvoda i uvoznog proizvoda.
8. Ne dozvoliti uvođenje novih nameta na teret privrednika, kao način nadopunjavanja prihoda od
ukidanja carina i sl.
Dostavljeno Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta i Ministarstvu obnove, razvoja i
poduzetništva TK.
U 2009. godini, održana promocija CBI programa – prezentacija Agencije holandske vlade – CBI
(centar za promociju izvoza) – Regulativa izvoza za EU – za regiju sjeveroistočne Bosne održana u
Udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica za privrednike iz gračanice, Gradačca,
Srebrenika i Petrova.
Održan seminar na temu „Obuka osoba zaduženih za obuku učenika na praksi“, u organizaciji GTZ
Tuzla, Obrtnička komora Tuzla, MSŠ Gračanica i Udruženje poslodavaca Gračanica.
-Održan sastanak u Kabinetu načelnika Općine sa predstavnicima Udruženja poslodavaca, sa ciljem
upoznavanja Načelnika i lokalne zajednice sa idejom Udruženja poslodavaca o pokretanju sajma
privrede u Gračanici.
-veliki broj privrednih subjekata uključio se u saniranje štete, nanesene požarom, privredniku Fadilu
Suljiću iz Srebrenika i time pokazalo stepen solidarnosti gračaničkih privrednika.
-13. 03. 2009. godine u organizaciji Udruženja poslodavaca Srebrenik, održan zajednički sastanak
općinskih Udruženja Srebrenik, Gračanica, Gradačac i Živinice, uz prisustvo načelnika općine
Srebrenik, gdje se konstatovalo da postoji potreba formiranja jednog krovnog udruženja na nivou
TK-a, koje bi se sastojalo od predstavnika općinskih udruženja, čime bi glas privrednika dobio
svoju težinu na višim instancama.
Predstavnici Udruženja poslodavaca Gračanica u cilju razmjene iskustava i sagledavanja modela
rada, te mogućnosti primjene pozitivnih stvari u našem Udruženju, posjetili Udrugu privrednika u
Žepču.
-Kao nastavak aktivnosti započetih u Srebreniku, u Kantonalnoj privrednoj komori u Tuzli, održan
je radni sastanak na kome su prisustvovali predstavnici Udruženja iz Gračanice, Gradačca,
Srebrenika, Živinica, Kalesije i Kladnja.
Dogovoreno je na naredni sastanak, na koji će biti pozvani i predstavnici ostalih Općina Tuzlanskog
kantona, a koji će organizovati Kantonalna privredna komora, izaći će se sa jednom tačkom
dnevnog reda:
1. Reorganizacija postojećeg ili osnivanje novog Udrženja poslodavaca Tuzlanskog kantona.
Na Tematskoj sjednici Općinskog vijeća (6/2009) na koju su pozvani predstavnici Udruženja
poslodavaca i samostalnih privrednika, na sjednici Upravnog odbora, odlučeno je da se Općinskom
vijeću, u skladu sa ekonomskom situacijom u kojoj se nalazimo, predloži:
-Prekid dvosatnog štrajka uposlenih u javnoj upravi, iz razloga što to trpi privreda i građani,
-Primjenom Zakona o obavljanju svog posla kvalitetno, općina bi indirektno pomogla
privrednicima,
-Da se pristupi neselektivnom provođenju Zakona o oporezivanju stambenog prostora i ostalih
nekretnina koje podliježu oporezivanju i Zakona o komunalnom redu (uzurpacija, zloupotreba i
nenamjensko korištenje javnih površina i sl.), čime bi se postigla alternativa za punjenje budžeta,
umjesto stalnih nameta privredi,
-Tumačenje Odluke Općinskog vijeća, po kojem principu i kriterijima je napravljen razrez
komunalnih taksi i taksi na firme,
-Dovođenje u isti nivo visine komunalnih taksi prema svim privrednim subjektima, sa razmatranjem
mogućnosti ukidanja istih proizvodnim preduzećima,
-Smanjiti čekanje i cijenu za izdavanje tehničke dokumentacije za proizvodne objekte,
-Traži se jače djelovanje Općine prema višim nivoima (Kanton, Federacija) u cilju pokretanja
javnih radova, od čega bi privreda imala višestruku korist,
-Obezbjeđenje mogućnosti na općinskoj WEB stranici za davanje mišljenja i sugestija za
poboljšanje sveukupnog ambijenta u općini Gračanica i imenovanje osobe, uposlenika Općine za
analizu i mogućnost realizacije datih prijedloga.
Dana 13. 05. 2009. godine, predsjednik Udruženja Terzić Sead, podnosi neopozivu ostavku na
funkciju predsjednika Udruženja i predsjednika Upravnog odbora, sa obrazloženjem:
„U mom dosadašnjem radu, u zadnje nepune dvije godine, određeni broj članova Udruženja nije
prepoznao kvalitetu i rezultate rada, u onoj mjeri u kojoj su očekivali, i da sam, po njima, često
samoinicijativno donosio određene odluke, a koje nisu po njihovom shvatanju u interesu svih
članova Udruženja i kose se sa interesima zajedničkih ciljeva i da u par navrata na redovnim
sjednicama Upravnog odbora, kao predsjednik sam bio izložen kritikama članova istog o
nedovoljnoj angažiranosti na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i aktivnosti koje Udruženje treba da
ima. S toga smatram, da u cilju kvalitetnog rada Udruženja, treba da podnesem ostavku i da kao
odgovoran član Udruženja omogućim reizbor novog predsjednika.
Udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica želim puno sreće i uspjeha u daljem
radu, te vjerujem da će mojom ostavkom Udruženje zauzeti sasvim novi kurs u radu i tako
omogućiti svim članovima bolji interes i afirmaciju“.
Nakon prijema ostavke, dopredsjednik Udruženja, gospodin Nešad Šabić, zakazuje vanrednu
sjednicu Upravnog odbora, na kojoj je odlučeno da Upravni odbor ne prihvata ostavku
predsjednika, nego će je proslijediti Skupštini Udruženja, Skupština koja je bila u pripremi i trebala
biti izvještajna, mijenja karakter i bit će vanredna, stav UO-a je bio da ukoliko Skupština prihvati
ostavku predsjednika, na istoj izvršiti reizbor kompletnog rukovodstva i organa upravljanja i
utvrđivanja termina za održavanje Vanredne Skupštine Udruženja.
Sjednica Vanredne Skupštine je održana 25. 05. 2009. godine u prostorijama „OLIMP“ d.o.o.
Gračanica.
Na Skupštinu su pozvane 53 članice Udruženja, a istoj je prisustvovalo 30 članica.
Nakon izbora radnih tijela potrebnih za rad Skupštine, predsjedavajući Skupštine, Salih Kovačević,
dipl. iur. – CO „ŠIRBEGOVIĆ“ d.o.o. i predložio:
D n e v n i r e d:
1. Izvještaj o radu Udruženja za period januar 2008. – maj 2009. godine
2. Analiza i ocjena rada dosadašnjeg rukovodstva i organa upravljanja
3. Profesionalizacija Udruženja
4. Razmatranje ostavke gosp. Terzić Seada na na funkcije predsjednika Uduženja i predsjednika
Upravnog odbora
5. Razno
Dato je pojašnjenje 4. tačke dnevnog reda, da postoji Odluka sa vanredne sjednice Upravnog
odbora, održane 18. 05. 2009. godine, da ukoliko Skupština usvoji ostavku predsjednika, ide se na
reizbor kompletnog rukovodstva i organa upravljanja.
Predloženi dnevni red, nakon pojašnjenja je jednoglasno usvojen.
Bruto bilans sa 31. 12. 2008. godine i Izvještaj o radu i aktivnostima Udruženja za period januar
2008. – maj 2009. godine, koji su uz pozive dostavljeni svim članicama Udruženja je jednoglasno
usvojen.
Predsjedavajući Skupštine, prešao je na drugu tačku dnevnog reda: Analiza i ocjena rada
dosadašnjeg rukovodstva i organa upravljanja i pozvao sve prisutne da se uključe u diskusiju.
Obzirom da se niko nije javljao za riječ, ovu tačku otvorio je gospodin Sead Terzić, predsjednik
Udruženja u ostavci.
Sead Terzić:
„Poštovani privrednici, članovi Udruženja poslodavaca,
Želim da se zahvalim na odvojenom vremenu i vašem prisustvu ovoj Vanrednoj skupštini.
Redovna izborna Skupština trebala je biti održana 14. 09. 2009. godine, sticajem okolnosti ponovo
održavamo Vanrednu Skupštinu. Izvještaj o radu i aktivnostima Udruženja poslodavaca i
samostalnih privrednika Gračanica u 2008., kao i Izvještaj za period januar – maj 2009. godine, sa
priloženim bruto bilansom sa 31. 12. 2008., dostavili smo vam u pismenoj formi uz pozive putem
pošte.
Ukoliko ste navedene materijale pročitali, vidjeli ste da je navedeni period obilovao nizom
aktivnosti i događaja, koji su se odvijali u čvrstoj vezi sa lokalnom zajednicom, od zajedničkog
kreiranja protokola, prijema raznih stranih i domaćih delegacija, finansijske potpore Udruženju, što
pokazuje da je osnovni cilj Udruženja, postavljen sa ponovnim aktiviranjem rada 23. 02. 2007.
godine ostvaren i da je Udruženje od strane lokalne zajednice (općine) priznato i prihvaćeno, kao
ozbiljan i dobro došao partner.
Svoju cijenu i ocjenu Udruženje je dobilo i od ostalih Udruženja privrednika, kako na nivou
Tuzlanskog kantona, tako i šire.
Iz Izvještaja ste vidjeli da su aktivnosti Udruženja bile inicijativnog, promotivnog, solidarnog i
edukativnog karaktera.
U prilogu imate i bruto bilans, iz koga se vide svi projekti, finansijski izdaci i pozitivno finansijsko
stanje Udruženja, koje stručno vodi i prati Revizorska kuća „HASIČEVIĆ“ d.o.o.
Aktivnosti nisu isto što i rezultati, a koliko smo mi očekivali, koliko se lično angažovali, jer
Udruženje smo MI, 53 privrednika, koja su danas pozvana na skupštinu, ostavljam vama da
ocijenite i procijenite da li su mogli više učiniti predsjednik i organi upravljanja Udruženja.
Pozivam sve prisutne da se uključe u analizu i ocjenu rada rukovodstva, organa upravljanja i
Udruženja, da diskutuju otvoreno na Skupštini, gdje je vrijeme i mjesto, a ne po raznim kuluarima
gdje ne dolikuje.
Kaodosadašnji predsjednikl, podsjećam još jednom „svi smo mi Udruženje“, a nemaarnost
pojedinaca odražava se na rad Udruženja. Bez obzira ko vodi Udruženje, ne može samo
rukovodstvo nositi teret Udruženja, a ostali pasivno posmatrati.“
Ističući dosadašnje rezultate, prepoznatljivost, položaj i nivo Udruženja, momenat kada pariramo
vlastima, predsjednik u ostavci, zatražio je još jednom da se smogne snage i krene naprijed u ime
svih privrednika, a ne samo članica Udruženja.
Terzić je naglasio da će i dalje, kao član Udruženja, čvrsto zastupati zacrtane ciljeve i pravce kojima
je Udruženje krenulo.
Zamjera prisutnima što se ne javljaju po ovoj tački dnevnog reda, istovremeno iskazujući i
razumijevanje, pošto veći dio njih nije informiran, pa je i logično da ne mogu ni diskutovati.
Nakon ostalih diskusija po ovoj tački dnevnog reda, obzirom da je ostavka predsjednika Terzića,
bila neopoziva, ista je prihvaćena od strane Skupštine.
Skupština je jednoglasno podržala inicijativu profesionalizacije Udruženja, a aktivnosti od
raspisivanja konkursa do prijema menadžera dužan je provesti Upravni odbor.
Nakon razrješenja predsjednika, shodno odluci Upravnog odbora, razriješeno je komplet
rukovodstvo i organi upravljanja.
Potom je uslijedilo imenovanje novog rukovodstva.
Za predsjednika Udruženja, imenovan je:
1. Hasičević Amir
Za dopredsjednike Udruženja, imenovani su:
1. Kovačević Salih
2. Džambo Hamdija
Obzirom da po Statutu, po svojoj funkciji, predsjednik i dopredsjednici automatski ulaze u sastav
Upravnog odbora, imenovano je još 10 članova UO-a i to:
1. Salihbašić Adnan, član
2. Omerović Kahriman, član
3. Sarajlić Hasan, član
4. Nuhanović Nedžad, član
5. Tinjić Mustafa, član
6. Šabić Nešad, član
7. Pavlović Milenko, član
8. Ahmedbegović Zikrija, član
9. Hasić Mujo, član
10. Hamzić Kemal, član.
U Nadzorni odbor, imenovani su:
1.Terzić Sead, predsjednik
2. Helić Suad, član
3. Osmanović Vehid, član
Upis promjena upisan u Registar udruženja kod Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog
kantona u tuzli, Rješenjem broj: 06/1-05-18084/09 dana 30. 07. 2009. godine.
Udruženje nastavlja svoje aktivnosti, koje se ogledaju kroz:
-Zajednički nastup i odlazak predstavnika Općine i Udruženja kod Premijera Tuzlanskog kantona,
radi upoznavanja o održavanju i očekivanju finansijske podrške prvog sajma poduzetništva i obrta u
Gračanici,
-Kontakt sa Premijerom TK i podrška u osnivanju Asocijacije općinskih udruženja poslodavaca TK,
-Inicijativa i podrška izdavanju privredno-turističkog vodića Općine Gračanica,
-Saradnja sa općinskim Udruženjima TK i aktivnosti oko osnivanja Asocijacije,
-Kolektivni nastup na 16. generalnom bh sajmu „ZEPS 2009“ u Zenici,
-Zajednički protokol i prijem Općine i Udruženja- prijem predstavnika privrede i Općine
Srebrenica,
-Prezentacija javnih poziva za MSP – „NERDA“,
-Prijem Konsultanata FBiH sa ciljem direktnog upoznavanja sa privrednicima,
-Tematska konferencija o razvoju poduzetničkog ambijenta u Gračanici (19. 12. 2009. – „SAX“
Gračanica)
-Prijem u radni odnos menadžera Udruženja,,
-Aktivnosti oko osnivanja Asocijacije općinskih udruženja TK,
-Skupština Asocijacije,
-Partnerstvo i učešće Udruženja u izradi projekta sajma poduzetništva i obrta u Gračanici, sa
predstavnicima Općine, GTZ, OK TK i konsultantima, do realizacije istog.
-Kolektivna posjeta Udruženju privrednika u Jablanici,
-Potpora akciji izgradnje dječije kuće „Drafnići“,
-Prijem Načelnika Zenice i direktora „ZEPS-a“ po zajedničkom protokolu sa Općinom
-Radna posjeta Udruženju poslodavaca – privrednika općine Donji Vakuf.
2010. GODINA
U 2010. godini Udruženje nastavlja sa aktivnostima u interesu svih privrednika Općine Gračanica.
Upravni odbor, nakon reakcije velikog broja privrednika na Odluku o komunalnim taksama,
donesenu od strane Općinskog vijeća 27. 01. 2010. godine, uputio je Zaključke i sugestije
Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, Načelniku Općine i predsjedavajućem
Općinskog vijeća:
-Obzirom na značaj i učešće privrednika u uplati komunalnih taksi, ni u kom slučaju nije smjelo biti
zaobiđeno njihovo mišljenje o visini komunalnih taksi, u najmanju ruku je trebalo napraviti jedan
sastanak sa predstavnicima privrede prije donošenja Odluke o komunalnim taksama,
-Traži se od Općinskog vijeća da obrazloži kriterije na osnovu kojih određuje visinu komunalne
takse, pošto smatramo da djelatnost i zone nisu dovoljni kriteriji (obzirom da bi komunalne takse
trebale poslužiti za uvođenje i poboljšanje komunalnog reda u Općini, a ne samo kao namet privredi
za punjenje budžeta),
-Izražavamo nezadovoljstvo bilo kakvim povećanjem (a do kojeg je došlo u određenim stavkama
Tarife), obzirom na stanje u kome se privreda nalazi, bilo je očekivati da da najmanje što se može
desiti vezano za opterećenje privrede, jeste da sve ostane na prošlogodišnjem nivou,
-Tražimo od Općinskog vijeća da izvrši preraspodjelu u određivanju visine komunalnih taksi, u
smislu rasterećenja proizvodnih firmi a povećanja neproizvodnim subjektima (kladionice, igraonice,
banke, mikro kreditne organizacije, super i hipermarketi i sl.),
-Smatramo da Općina i općinske službe trebaju uvidjeti snagu Udruženja i prihvatiti kao partnera,
sa kojim bi trebali razmatrati sva pitanja od zajedničkog interesa i kojem bi trebale dostavljati sve
bitne promjene vezane za privredne subjekte, kao i „službeni glasnik“ općine Gračanica.
-Ostvareni kontakti za saradnju sa Udruženjima iz Brčkog, Bačke Palanke, Prijedora, Nedelišća i
Modriče,
-Udruženje poslodavaca, kao partner u organizaciji prvog sajma poduzetništva i obrta „GRAPOSEXPO 2010“ u Gračanici učestvuje sa svim raspoloživim kapacitetima fizičkim prisustvom pri
uređenju sajmišta, razgovorima i urgiranjem kod izvođača radova da ne rade po planiranoj dinamici
i ugovoru, nego ubrzano sa produženim radnim vremenom i pod reflektorima, obzirom da su zbog
loše vremenske situacije radovi započeli dosta kasno , finansijski, operativno, snagom autoriteta od
pripreme sajmišta, animiranja učesnika iz Gračanice i poslvnih partnera iz šire regije, kovertiranjem
1000 komada pozivnica na adrese širom BiH, što je procijenjeno kao velika reklama Sajma, do
protokolarnog dijela sajma. Na štandu Udruženja obezbijeđenom za sva općinska Udruženja od
strane Ministarstva za razvoj, obnovu i povratak TK predstavljene su kolektivnom postavkom sve
članice Udruženja, a većina članica pojedinačno predstavlja svoje firme na vlastitim štandovima u
centralnoj hali i zajedničkom prostoru „gračaničke kuće“, te i time Udruženje doprinos doprinos
uspjehu Sajma i ugledu Gračanice, kao i finansijski doprinos zakupljujući naj veći dio sajamskog
prostora po komercijalnoj cijeni.
-Posjeta po pozivu FMRPO 13. međunarodnom sajmu gospodarstva „MOSTAR 2010“,
-Prezentacija SGS Švicarska na temu certificiranje sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima
standarda ISO 9001:2000.
Nakon uspješno organizovanog i održanog prvog sajma privrede i poduzetništva „GRAPOS-EXPO
2010“ Gračanica, u kojem je ključnu ulogu odigralo Udruženje poslodavaca i samostalnih
privrednika Gračanica i ostali gračanički privrednici, gledajući na Sajam kao projekat kojim će
doprinijeti svome Gradu i od poduzetne Gračanice napraviti sajamski grad, kao i lokalna zajednica
(Općina), od samog prihvatanja prijedloga Udruženja o održavanju Sajma do ostalih obaveza koje
su u nadležnosti Općine, kao i tehnički dobro odrađenog sajmišta od strane „BOMS-expo“ d.o.o.,
čija je i osnovna djelatnost montaža i demonaža sajamskih hala, u Udruženju je došlo do zatišja, što
se u početku pripisivalo umoru.
Analizom na sjednicama Upravnog odbora i negodovanjem sve većeg broja članica, te i istupanjem
određenih privrednih subjekata iz Udruženja, došlo se do zaključka da je Udruženje u dubokoj
„unutarnjoj krizi“.
Ne zamariv broj privrednih subjekata isključilo se iz Udruženja, a „BOMS-expo“ d.o.o., zastupan
po direktoru Nuhanović Nedžadu, aktivno je radilo na „omasovljenju“ Udruženja i dovođenju novih
članica, od prevoznika do samostalnih ugostiteljskih radnji i konoba.
Predsjednik Udruženja Amir Hasičević, podnosi ostavku obrazlažući je „sukobom interesa“ –
obavljanje revizorskih poslova, što je osnovna djelatnost „HASIČEVIĆ“ d.o.o. i obnašanje funkcije
predsjednika Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika.
Obzirom na situaciju u Udruženje Upravni odbor održava niz vanrednih sjednica, na kojoj se na
jednoj od njih donosi Odluka o sazivanju Skupštine Udruženja 03. 06. 2010. godine.
Predsjednik Amir Hasičević, zakazuje sjednicu Upravnog odbora i 03. 06. 2010. godine u terminu
prije početka sjednice Skupštine Udruženja.
Upravni odbor donosi niz zaključaka i preporuka koje će iznijeti na Skupštini Udruženja.
Skupština Udruženja održana je 03. 06. 2010. godine u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici.
Od pozvanih 63 članice, Skupštini je prisustvovalo 42, te je konstatovano da je ispunjen kvorum za
nesmetan rad Skupštine.
Za Skupštinu je bio predložen sledeći d n e v n i r e d:
1. Izvještaj o radu i aktivnostima Udruženja
2. Razmatranje ostavke predsjednika Udruženja
3 Izbor novog rukovodstva i organa upravljanja
4. Razno
Skupštinu je otvorio Amir Hasičević, predsjednik u ostavci. Predsjednik je upoznao prisutne sa
Zaključcima Upravnog odbora, održanog isti dan prije početka Skupštine.
ZAKLJUČCI UPRAVNOG ODBORA:
1. Skupština Udruženja koja će se održati 03. 06. 2010. godine, na osnovu Statuta Udruženja, član
30. stav 3, bit će redovna.
2. Na redovnoj – izvještajnoj Skupštini, odrediti termin održavanja Vanredne Skupštine (Upravni
odbor predlaže da to bude 18. 06. 2010.), koju je po Statutu Udruženja potrebno održati zbog
podnošenja ostavke predsjednika Udrženja gosp. Amira Hasičevića i izbora novog predsjednika.
3. Na Vanrednoj Skupštini izvršiti razrješenje predsjednika Amira Hasičevića, po osnovu njegove
neopozive ostavke i izvršiti izbor i imenovanje bovog predsjednika, a Upravni odbor ostaje do
isteka mandata i Izborne Skupštine 2011. godine.
4. Do vanredne Skupštine, a na osnovu Statuta Udruženja čl. 25. stav 5, izvršiti reviziju članstva,
odnosno isključenje članica koje uredno i na vrijeme ne izmiruju članarinu, a isključenje istih, na
osnovu Statuta Udruženja, izvršit će se prije održavanja Vanredne Skupštine.
5. Uvođenje u praksu kontrole uplate članarine svakih 6 mjeseci, osnovnog prihoda Udruženja.
6. Uvođenje u praksu isključenje članova Upravnog odbora sa tri neopravdana izostanka sa
sjednice.
Nakon iznesenih zaključaka Upravnog odbora, predložen je novi
D n e v n i r e d:
1. Izvještaj o radu i aktivnostima Udruženja i finansijski izvještaj za period 25. 09. 2009. do 26. 05.
2010.
2. Razno
Nakon predlaganja novog dnevnog reda, izabrana su Radna tijela Skupštine.
Predsjedavajući Skupštine, gospodin salih Kovačević, dipl. iur., preuzeo je predsjedavanje
Skupštinom i novopredloženi dnevni red dao na usvajanje.
Dnevni red je usvojen sa 40 glasova „ZA“ 1 glasom „PROTIV“ i 1 glasom „suzdržanim“.
Izvještaj o radu i aktivnostima Udruženja za period od 25. 05. 2009. do 26. 05. 2010. i finansijski
izvještaj, podnio je Hasičević Amir, predsjednik u ostavci.
Nakon iscrpne diskusije po prvoj tački dnevnog reda, sa 39 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržana“,
usvojen je izvještaj o radu i aktivnostima, a za finansijski izvještaj zatraženo je više analitičke
razvrstanosti, posebno za stavku „članarine“, kako bi se knjigovodstvo Udruženja rasteretilo
formalnih potraživanja, a Udruženje formalnih članica.
Amir Hasičević, direktor „HASIČEVIĆ“ d.o.o. – analitički razvrstane prihode i rashode sa 31. 05.
2010. godine, postavit će na web stranicu Udruženja www.upgracanica.com.
Pod tačkom „razno“, uglavnom je bila tema, predstojeća Vanredna Skupština.
Od „novoprimljenih“ članica, koje su prvi put došle u kontakt sa Udruženjem na Skupštini
(„FAAB“ d.o.o.i dr.), postavljana su pitanja koja su u jednu ruku zbunila i osnivače Udruženja,
vezana za rad i aktivnost Udruženja, finansijski izvješta (sve je već bilo prihvaćeno u prethodnoj
tački dnevnog reda), do postavljanja pitanja „povjerenja“ Upravnom odboru,i „tvrdnje“ da
članarina (i dug za istu od preko 1.000,00 KM) ne smije biti mjerilo za članstvo iako se zna da je
Udruženje finansijski samoodrživo sa osnovnim prihodom od „članarina“.
Predsjedavajući Skupštine gospodin Salih Kovačević, pozivajući se na Statut Udruženja i usvojeni
Dnevni red, odbacio je mogućnost spajanja Vanredne i redovne Skupštine i zatražio 7 dana za
izjašnjavanje članova Upravnog odbora o svom statusu u UO-u, naglašavajući da su to ljudi koji su
radili prethodnu godinu dana, te imali određeni učinak, da bi se tek tako smjenjivali od strane
članova koji su jednom godišnje na sastanku, a nikad nisu podnijeli primjedbu na rad bilo kojeg
člana Upravnog odbora.
-Na Vanrednoj Skupštini potrebno je izvršiti izbor i imenovanje predsjednika Udruženja, obzirom
da je predsjednik Hasičević podnio neopozivu ostavku, a potrebno je argumentovano obrazloženje
svih onih koji pokušavaju postaviti pitanje „povjerenja“ Upravnom odboru, čiji su Izvještaj o radu i
aktivnostima upravo usvojili na ovoj Skupštini, bez ijedne primjedbe – „VARIPLAS“ d.o.o. Hasić
Mujo, direktor.
-U protekloj godini mandata nije stigla ni jedna kritika na rad Upravnog odbora – „ŠIRBEGOVIĆ“
d.o.o. Salih Kovačević, dopredsjednik Udruženja.
-„PLASTEX“ do.o. – direktor Sead Terzić – upoznao je prisutne da je ovo treća ostavka
predsjednika Udruženja, zbog neaktivnosti članica Udruženja. Smatra da problem nije ni u
predsjedniku, niti u Upravnom odboru.
Predlaže da se daju tri prijedloga za predsjednika i da svaka članica svojim potpisom i pečatom da
glas jednom od predloženih.
Predlaže da se novom predsjedniku, koji mora imati autoritet i dovoljno sluha za Udruženje, dozvoli
da izabere svoje saradnike i da nastavi u pravcu očuvanja autoriteta Udruženja, koji je do sada
izgrađen.
„DŽAMBO“ d.o.o. – direktor Hamdija Džambo – U Udruženju postoji unutarnja kriza, malo ih je
koji su spremni da rade za Udruženje, uglavnom su spremni da kritikuju one što rade, i smjena
Upravnog odbora bi produbila krizu, naročito smjena od strane onih koji ništa nisu radili i onih koje
prvi put vidimo na ovoj Skupštini.
„SEMING“ d.o.o. – direktor Bričić Abdulah – član je Udruženja od osnivanja, ali tek od prošle
godine vidi aktivnosti i snagu Udruženja. Smatra da nema puno ljudi koji hoće da rade, i da to bude
osnovni kriterij pri izboru, a da neplaćena članarina ne bi smjela biti smetnja (Napomena:dug po
osnovu članarine „SEMING“ d.o.o. 1.600,00 KM).
Bričić, predlaže vezano za elementarne nepogode (poplave) da se Udruženje oglasi prema Vladi
Kantona, radi obeštećenja privrednih subjekata u saniranju nastale štete, među kojima je i
„SEMING“ d.o.o.
„IDEA CO“, direktor Jahić Sead – dosadašnji rad Udruženja smatra da je bio dosta dobar, ciljevi su
postavljeni dosta visoki, teško je se prihvatiti toga, treba prepoznati i izdefinisati prioritetne ciljeve
(npr. umrežavanje, edukacije, zakonski propisi, sajamske prezentacije i sl.) i omogućiti Nadzornom
odboru da prepozna ko su ti ljudi, sposobni da rade na definisanim ciljevima.
Nakon iscrpljenih diskusija, donesena je Odluka o zakazivanju Vanredne Skupštine Udruženja
poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, dana 18. 06. 2010. godine (petak) u 14 h.
Upravni odbor na čelu sa predsjednikom u ostavci, nastavlja rad, analizara poljuljano stanje u
Udruženju od završetka prvog sajma privrede, te svakodnevnog pogoršanja, a na osnovu ranije
donešene Odluke, sekretar Udruženja telefonom poziva članice, a potom šalje pismeno obavještenje
na osnovu knjigovodstvenih kartica, članicama koje nisu izmirile članarinu 6 i više mjeseci, kao
svoju obavezu preuzetu prilikom učlanjenja, a na osnovu Statuta Udruženja, molba (opomena pred
isključenje) ide na adrese:
1. „MEGATTI“ d.o.o. – Tinjić Mustafa
2. „TRANSPORT“ d.o.o. – Ćehajić Zlatko
3. „KARTONPROM“ d.o.o. – Nurikić Mustafa
4. „SEMING“ d.o.o. – Bričić Abdulah
5. „DŽANANOVIĆ-PETROL“ d.o.o. – Džananović Asim
6. „AB-GRADNJA“ s.z.r. – Bajraktarević Avdo
7. „WOOD PANELS“ d.o.o. – Husanović Nihad
8. „BENPROM“ d.o.o. – Dugić Brajko
9. „HALIDOVIĆ“ d.o.o. – Halidović Senad
10. „VUČKO-KOMERC“ – Mulahusejnović Refik
11. „MASS INOX“ d.o.o. – Salihbašić Adnan
12. „PLASTPROM“ d.o.o. – Čolić Sead
13. „RADIAL“ d.o.o. – Avdagić Admir
14. „SUN-CENTAR“ d.o.o. – Nuhanović Ekrem
15. „KANETEX“ d.o.o. – Omerović Kahriman,
16. „LIDO“ d.o.o. – Đulić Adil
koje su u momentu slanja opomene, dugovale Udruženju, po osnovu članarine 16.216,00 KM.
Aktivnosti Udruženja se nastavljaju kroz:
-Kolektivno predstavljanje na „1. Sajmu privrede – Modriča 2010“
-Na inicijativu određenog broja članica Upravni odbor donosi Odluku o nabavci opreme za JZU
Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ u Gračanica, u cilju poboljšanja rada i pružanja usluga
korisnicima ove Ustanove, u vrijednosti od 40.000,00 KM, a na osnovu Odluke Upravnog odbora.
Sredstva za nabavku obezbijeđena donacijama članica Udruženja.
Akciju poboljšanja uslova rada JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović u Gračanici, podržale su
i realizovale članice:
1. „DŽAMBO“ d.o.o.
2. „VELFARM“ d.o.o.
3. „OREX“ d.o.o.
4. „DOBOJPROMET“ d.o.o.
5. „BREZJE“ d.o.o.
6. „OLIMP“ d.o.o.
7. „PLASTEX“ d.o.o.
8. „VARIPLAST“ d.o.o.
9. „KLAUS LEHMAN“ d.o.o.
10. „DUSA-KOMERC“ d.o.o.
11. „POLY“ d.o.o.
12. „EDO-SLAD“ d.o.o.
13. „RADIUS“ d.o.o.
14. „LIMORAD“ d.o.o.
15. „HELIOPLAST“ d.o.o.
16. „ALIBEGOVIĆPLAST“ d.o.o.
17. „SUMAN“ d.o.o.
18. „ŠIRBEGOVIĆ“ d.o.o. i
19. OPĆINA GRAČANICA – Načelnik Općine gosp. Nusret Helić.
Poziv da se uključe u akciju upućen je svim članicama Udruženja i ostalim privrednim subjektima u
Gračanici.

Upravni odbor donosi Odluku o zakazivanju Vanredne Skupštine Udruženja 18. 06. 2010. godine.
Dana 18. 06. 2010., sazvana je Vanredna Skupština Udruženja poslodavca i samostalnih
privrednika Gračanica sa početkom u 14 h u Bosanskom kulturnom centru u Gračanici, sa
predloženim d n e v n i m r e d o m:
1. Razrješenje predsjednika Udruženja po neopozivoj ostavci,
2. Izbor i imenovanje novog predsjednika Udruženja,
3. Razno
Skupštinu je otvorio predsjednik u ostavci, gospodin Amir Hasičević, konstatovano je da ista nema
kvorum potreban za rad, od 61 pozvanog člana, istoj su se odazvala 23 člana Udruženja.
Prisutni su donijeli z a k lj u č a k, da se održi prošireni sastanak Upravnog odbora (prisutno 9
članova UO-a) i 14 članica Udruženja, u cilju analize stanja u Udruženju i razmatranju načina
pripreme naredne Vanredne Skupštine, koja će biti zakazana od strane Upravnog osbora.
Za vrijeme održavanja sjednice, sekretar Udruženja, na očigled svih prisutnih, imao je dva
telefonska poziva od strane Nuhanović Nedžada, sa pitanjem kakav je sastanak, da li je Skupština,
koji je taj dan samovoljno bez odobrenja i znanja Udruženja, a pod logom Udruženja, promovisao
vlastitu firmu „BOMSEXPO“ d.o.o. na sajmu privrede u Nedelišću.
Nakon toga nekoliko prisutnih je izjavilo, da je od strane istog pozivano da ne prisustvuje Skupštini,
na osnovu čega je zaključeno da je Nuhanović temeljito poradio na opstrukciji Skupštine, što je i
razlog za nedostatak kvoruma, potrebnog za rad Skupštine.
Nakon telefonskih poziva, predsjednik Hasičević Amir, dipl. oec., potvrdio je da je ostavka na
mjesto predsjednika neopoziva, ali da ostaje na čelu Udruženja, sve dok se ne steknu uslovi za
održavanje Vanredne Skupštine i izbor novog predsjednika.
Obzirom da su prisutni predstavljali 1/3 Skupštine, svojom Odlukom dali su ovlaštenja Upravnom
odboru:
1. Uputiti anketu svim članicama Udruženja da se izjasne o kategoriji članstva i svom statusu u
Udruženju,
2. Upravni odbor da rasčisti opstrukcije u Udruženju i analizira članice od kojih opstrukcije dolaze,
te predlože stav prema istim (prijedlog formiranje Etičke komisije Udruženja),
3. Upravni odbor – poštujući Statut Udruženja da izvrši isključenja, masovnost članstva ne smije
biti osnovni kriterij, ukoliko će se to odraziti na kvalitet rada Udruženja i ukoliko su članice
ispoštovale svojim uključenjem u Udruženje samo svoja prava, ali ne i obaveze propisane Statutom.
4. Za narednu Skupštinu, nakon revizije članstva, predložiti dnevni red:
-Razrješenje i izbor predsjednika Udruženja,
-Dopuna Upravnog odbora sa onoliko članova, koliko se izjasni da ne ostaje raditi do kraja
mandata,
-Amandmani na Statut (ukoliko ih bude bilo u pisanoj formi),
5. Nastupi i istupi u ime Udruženja (što je „BOMSexpo“ – Nuhanović Nedžad, danas ponovio drugi
put u Nedelišću, a prije toga na Skupštini Obrtničke komore TK samoinicijativno se predstavljajući
kao kandidat Udruženja poslodavaca iz Gračanice, radi ulaska u strukture OK TK, na šta je Upravni
odbor koji je zasijedao, interventno djelovao prema predsjedniku i sekretaru OK TK-a, saznavši za
to obzirom da je isti time obrazložio svoje neprisustvo sjednici UO- a, kao član koji je uredno
pozvan), te je podvučeno da osim rukovodstva, predstavljanje u ime Udruženja može biti isključivo
na osnovu pismene odluke Upravnog odbora, koja bi glasila na ime predstavnika Udruženja.
Upravni odbor Udruženja, nastavlja dalje svoje aktivnosti.
Sjednica Upravnog odbora, proširena Nadzornim odborom, održana je 06. 07. 2010. godine, sa d n
e v n i m r e d o m:
1. Utvrđivanje termina i pripreme za održavanje Vanredne Skupštine Udruženja
2. Razno
Nakon što je konstatovano da je ispunjen kvorum potreban za rad Upravnog odbora sa kompletnim
Nadzornim odborom, sjednicu je otvorio dopredsjednik Udruženja Kovačević Salih, dipl. iur.
Predložio je da sjednica počne obrnutim redom, što će na kraju rezultirati terminom za održavanje
vanredne Skupštine Udruženja.
Prijedlog o izmjeni redoslijeda dnevnog reda je usvojen.
Pod tačkom 2, krenulo se sa analizom realizacije Odluke i zaključaka sa sjednice Upravnog odbora,
proširene sa 14 članica, održane 18. 06. 2010. godine.
Svim prisutnim podijeljeni su rezultati provedenog anketiranja, ankete upućene svim članicama, u
kojoj su se izjasnili o kategoriji članstva u Udruženju.
-Obzirom da je predloženo formiranje Etičke komisije u okviru Udruženja, koja bi vršila ocjenu
članica koje se primaju, tako i onih koje se isključuju iz Udruženja, u cilju očuvanja rejtinga i
ugleda Udruženja, članovi Upravnog odbora su od dopredsjednika Kovačevića, zatražili još jednom
da im potvrdi da je regularno i u skladu sa Statutom, da to radi Upravni odbor, do formiranja Etičke
komisije, čije će odluke verifikovati Upravni odbor.
Odluka 47-1-6/10 stav 2. 3.., date su na diskusiju.
Članovi Upravnog odbora, prisutni na sjednici, iz ličnog iskustva i iskustva članica sa kojima su
kontaktirali, iznijeli su da je „BOMS-expo“ d.o.o. – Nuhanović Nedžad, doveo mnoge članice
svojim ponašanjem i odnosom, u poziciju da se smatraju poniženim, ostavio dojam da „koristi“
Udruženje radi ostvarenja ličnih interesa, problemi u Udruženju su konstantni od uključivanja
„BOMS-expa“ i nametanja promocije vlastite firme, i pokušaja postavljanja „svojih“ ljudi
(omalovažavajući osnivače ovog Udruženja)), radi korištenja budžetskih sredstava što ne može kao
d.o.o., ukoliko ne stavi Udruženje pod svoju kontrolu, kao potporu vlastitoj firmi.
Nuhanović Nedžad, bez pismenog ovlaštenja i odluke Upravnog odbora, u više navrata vršio je
javno predstavljanje Udruženja, kršeći Statut po kome to isključivo radi predsjednik, odnosno
dopredsjednik Udruženja.
Uz sve naprijed navedeno, išli su prijedlozi za isključenje „BOMS-expo“ d.o.o. iz Udruženja.
Terzić Sead, predsjednik Nadzornog odbora, predložio je da se Nuhanović Nedžad, pozove na
razgovor sa Upravnim odborom (čiji je i član).
Konstatovano je do sadašnjim svojim ponašanjem i omalovažavanjem doveo do situacije da su
pojedine članice istupile iz Udruženja ili to namjeravaju, da nema vremena za razgovore što traži
predsjednik Nadzornog odbora gospodin Sead Terzić, imajući u vidu da na zadnje tri sjednice (dvije
sjednice Upravnog odbora i Vanredne Skupštine) nije prisustvovao iz ličnih razloga i „sabotiranja“
rada Udruženja, dopredsjednik je uvažio prijedlog o glasanju o isključenju „BOMS-expo“ d.o.o. iz
Udruženja, koji su predložili tri člana Upravnog odbora, uz obrazloženje da isti ima pravo žalbe
Skupštini Udruženja, te dao prijedlog na glasanje, nakon čega je jednoglasno izglasano da se
„BOMS-expo“ d.o.o. isključuje iz Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika gračanica.
Upravni odbor zauzeo je stav da Nadzorni odbor obavi razgovor sa svim članicama Udruženja, koje
su se isključile iz Udruženja, te pokuša vratiti „povjerenje“ uglednih privrednika, kako bi isti
ponovo došli u Udruženje.
Zaduženi su dopredsjednici Udruženja Kovačević Salih i Džambo Hamdija, da u ime Upravnog
odbora, obave razgovor sa predsjednikom Hasičevićem i vide mogućnost obnašanja funkcije
predsjednika u naredna tri mjeseca.
Donesena je Odluka da se u ime Udruženja, može pristupati Komorama, asocijacijama i sl., samo
ukoliko postoji pismena Odluka Upravnog odbora.
Sve aktivnosti u ime Udruženja, mogu se provoditi samo uz pismenu Odluku Upravnog odbora.
Odlučeno je da se Vanredna Skupština planira za 3 mjeseca, po završetku sezone godišnjih odmora.
Nakon sjednice Upravnog odbora, putem pošte, 07. 07. 2010. godine (Broj:48-I-7/10), „BOMSexpo“ d.o.o. Stjepan Polje je obaviješten:
Upravni odbor na sjednici održanoj dana 06. 07. 2010. godine, u skladu sa članom 20., članom 23.,
članom 27. i članom 37. Statuta Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, te na
osnovu Odluke Upravnog odbora, proširenog sa 14 članica Udruženja, odnosno 1/3 Skupštine
Udruženja od 18. 06. 2010. godine, d o n i o j e
O D L U K U
O ISKLJUČENJU IZ UDRUŽENJA POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA
GRAČANICA
I
„BOMS-expo“ d.o.o. Stjepan Polja – Gračanica, zastupano po direktoru gosp. Nedžadu
Nuhanoviću, isključuje se iz Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, što
podrazumijeva i opziv sa mjesta člana Upravnog odbora Udruženja, zbog teže povrede po osnovu
člana 23., člana 26., člana 27. i člana 44. Statuta Udruženja.
O b r a z l o ž e nj e
II
Razlozi isključenja člana Udruženja „BOMS-expo“ d.o.o. – gosp. Nedžad Nuhanović, su sljedeći:
-član Udruženja je teže povrijedio odredbe ovog Statuta i drugih pravila Udruženja jer je djelovao
protivno ciljevima Udruženja i interesima Udruženja,
-od učlanjenja u Udruženje, član Udruženja je stalno vršio smetnje u radu Udruženja, „lobirao“
pojedine članice Udruženja kako bi ostvario lične interese,
-član Udruženja je svojim ponašanjem narušio ugled Udruženja,
-član Udruženja je svojim ponašanjem omalovažio pojedine članice Udruženja, što je direktno
uticalo na njihovu odluku o istupanju iz Udruženja,
-član Udruženja je samovoljno i bez pismenog ovlaštenja Udruženja nastupao prema trećim licima
kao što su „ZEPS“, „Obrtnička komora TK“, itd.
-Član Udruženja je bio dužan voditi urednu dokumentaciju vezano za sajam „Grapos-expo“ na
osnovu čega bi se izradio kompletan i detaljan finansijski izvještaj, u skladu sa računovodstvenim
standardima i profesionalnom odnosu, što nije uradio,
-član Udruženja je pokušao „mijenjati“ pojedine fakture za izvršene radove – usluge na sajmu
„Grapos-expo“, za što postoje usmene tvrdnje od nekoliko članica Udruženja, koje su spremne da to
potvrde i pred Upravnim odborom i Skupštinom Udruženja, te na taj način postupio protivno aktima
Udruženja, pozitivnim zakonskim propisima, poslovnom i profesionalnom običaju.
III
Ne navodeći sve razloge zbog kojih se Upravni odbor odlučio na isključenje iz Udruženja „BOMSexpo“ d.o.o- – gosp. Nedžad Nuhanović, a ima ih puno više nego su nabrojani u ovoj Odluci,
Upravni odbor smatra da su nabrojani razlozi sasvim dovoljni za isključenje a pogotovo uzevši u
obzir da Upravni odbor Udruženja na svoje dvije posljednje sjednice kao i na posljednjoj Vanrednoj
Skupštini Udruženja nije imao priliku da utvrdi stvarne razloge ovakvog ponašanja, odnosno nije
imao priliku da razgovara sa članom Udruženja „BOMS.expo“ d.o.o. – gosp. Nedžadom
Nuhanovićem, jer isti nije prisustvovao sjednicama (Skupštine i Upravnog odbora), odnosno vršio
je opstruiranje rada pomenutih tijela.
IV
Imajući u vidu sve naprijed navedeno, Upravni odbor je odlučio da postupi kako je navedeno u
članu I ove Odluke.
V
Pouka o pravnom lijeku
Prigovor protiv ove Odluke o isključenju, može se podnijeti u roku od 15 dana od dana prijema
Odluke o isključenju iz Udruženja.
Prigovor se podnosi na protokol Udruženja
O prigovoru odlučuje Skupština Udruženja na prvoj sjednici.
Odluka Skupštine po prigovoru je konačna.
U zakonskom roku „BOMS-expo“ d.o.o. podnosi Prigovor na Odluku isključenje, Upravnom
odboru, koji će isti proslijediti Skupštini Udruženja.
Upravni odbor i dalje aktivno radi, te donosi Odluku o održavanju Vanredne Skupštine Udruženja
poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica u motelu „SAX“ Gračanica 22. 09. 2010. godine.
Nakon konstatacije da postoji kvorum potreban za rad Skupštine, izbora radnih tijela Skupštine,
predsjedavajući Skupštine gospodin Salih Kovačević, dao je na usvajanje predloženi dnevni red i
prijedlog Upravnog odbora o tajnom izjašnjavanju po svim tačkama dnevnog reda.
Date prijedloge Skupština je jednoglasno usvojila.
Za Skupštinu je u ranije uručenim pozivima i materijalima, bio predložen sljedeći D n e v n i r e d:
1. Razmatranje Prigovora „BOMS-expo“ d.o.o. – Nuhanović Nedžada, na Odluku Upravnog odbora
o isključenju iz Udruženja,
2. Razrješenje predsjednika Udruženja, Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
3. Izbor i imenovanje novog predsjednika Udruženja, Upravnog odbora i Nadzornog odbora.
Predsjedavajući Skupštine, Kovačević Salih, dipl. iur., upoznao je prisutne na Skupštini, da je
podnesen Prigovor od strane „BOMS-expo“ d.o.o. na Odluku Upravnog odbora od 06. 07. 2010.
godine o isključenju iz Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, zbog teže
povrede po osnovu člana 23., člana 26., člana 27. i člana 44. Statuta Udruženja.
Nuhanović Nedžad, direktor „BOMS-expo“ d.o.o., uredno je pozvan na Skupštinu na kojoj će biti
razmatran njegov Prigovor na Odluku o isključenju.
Predsjedavajući Skupštine, dao je riječ gospodinu Nuhanoviću, da obrazloži prigovor, koji je od
strane prisutnih pažljivo saslušan, nakon čega je prisutnima na Skupštini omogućeno da tajnim
glasanjem odluče o Prigovoru.
Nakon završenog glasanja i prebrojavanja glasova, Odbor za glasanje u sastavu:
1. Pavlović Milenko – „POLY“ d.o.o.
2. Džambo Hamdija – „DŽAMBO“ d.o.o. i
3. Šabić Nešad – „AMBRA“ d.o.o., saopštili su da je velikom većinom prisutnih članova Skupštine,
Prigovor odbijen, čime je Odluka Upravnog odbora o isključenju iz Udruženja „BOMS-expo“
d.o.o., zastupano po direktoru Nuhanović Nedžadu, postala konačna.
Skupština dalje nastavlja sa radom, nakon demokratski provedene procedure, od tri predložena
kandidata za predsjednika Udruženja: Karalić Saida, Terzić Seada i Jahić Seada, tajnim
izjašnjavanjem, u drugom krugu, za novog predsjednika Udruženja, izabran je:
Terzić Sead – koji će po Statutu Udruženja obnašati i funkciju predsjednika Upravnog odbora u
narednom mandatu od dvije godine.
Od predloženih 27 kandidata za članove Upravnog odbora, nakon tajnog glasanja, Skupština je
izabrala 10 članova sa najviše glasova, te su u Upravni odbor imenovani:
1. Karalić Said
2. Šabić Nešad
3. Osmanović Vehid
4. Pavlović Milenko
5. Hasić Mujo
6. Džambo Hamdija
7. Hasičević Amir
8. Hamzić Kemal
9. Jahić Sead
10. Kamarić Edin
U Nadzorni odbor, su izabrani:
1. Širbegović Faruk – predsjednik
2. Halidović hazema, član
3. Iljazović Ahmet, član
Na kraju rada Skupštine, prisutnima se obratio gospodin Sead Terzić, predsjednik Udruženja, koji je
u svom kratkom obraćanju poslao osnovnu poruku: „Niko ne smije dovesti u pitanje ugled i
jedinstvo Udruženja“.
Promjene sa Skupštine upisane u Registar udruženja u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK Tuzla,
Rješenjem broj: 06/1-15-29284/10, dana 22. 11. 2010. godine.
Na prvoj sjednici Upravnog odbora, održanoj poslije Skupštine, imenovana su dva dopredsjednika
Udruženja:
1. Jahić Sead
2. Osmanović Vehid
-Dalji rad i aktivnosti Udruženja nastavljaju se na pripremama i nastupu kolektivnim
predstavljanjem na 17. generalnom BH sajmu „ZEPS 2010“ u Zenici
-Na sjednici Upravnog odbora 18. 10. 2010. godine, otvorena tema Sajma poduzetništva i privrede
2011. u Gračanici.
Udruženje ponovo sa Načelnikom Općine Gračanica, gospodinom Nusretom Helićem,
blagovremeno pokreće pitanje priprema za gračanički sajam 2011. godine.
Nizaju se radni sastanci predstavnika Udruženja, Načelnika i njegovih suradnika.
Igrom slučaja dolazi se do saznanja, da je „BOMS-expo“ d.o.o., prisvojio i zaštititio logo sajma
„GRAPOS-expo“ u Institutu za zaštitu autorskih prava.
Mada nezadovoljni, prisvajanjem nečeg što je svojina velike intelektualne strukture koja je radila na
stvaranju i realizaciji tog projekta, da nebi gubili vrijeme, Organizacioni odbor, imenovan od strane
općinskog Načelnika, donosi Odluku o izboru novog loga i naziva sajma privrede i poduzetništva u
Gračanici.
Organizacioni odbor, na čelu sa predsjednikom gospodinom Nusretom Helićem, donosi Odluku, da
se angažuje Imamović Mirza iz Gračanice, kao stručno lice koje bi pripremilo par prijedloga novog
naziva i loga gračaničkog sajma.
Nakon odrađenog posla, od strane gospodina Imamovića, Organizacioni odbor se odlučije za logo i
naziv „SAPO“ (sajam poduzetništva i obrta) Gračanica, koji će biti otkupljen i u vlasništvu Općine
Gračanica, bez obzira na tehničkog organizatora sajma.
-Dolazak i doček Ambasadora Češke Republike Tomaša Szunyog, te obilazak firmi „OBRT
KOMERC“ d.o.o. i „HELIOPLAST“ d.o.o.
-Kolektivni nastup na Sajmu privrede „DOBOJEXPO 2010“, uz najviše priznanje Udruženju –
Zlatna plaketa za najbolji izložbeni proizvodni asortiman na 14. međunarodnom Sajmu malih i
srednjih preduzeća, preduzetništva i firmi u osnivanju.
Organizacioni odbor donosi Odluku da organizator sajma 2011. godine, bude Bosanski kulturni
centar Gračanica.
Općina raspisuje javni poziv za tehničku organizaciju i opremanje sajma.
Na osnovu prispjelih prijava po javnom pozivu, za tehničkog organizatora, kao najpovoljnijeg
izabran je „RMK SISTEMI“ Zenica.
Udruženje poslodavca i samostalnih privrednika Gračanica, sarađujući sa Općinskim Udruženjima
privrednika iz Gradačca, Srebrenika, Kladnja i Živinica, iznijelo je svoju inicijativu o formiranju
jednog krovnog Udruženja na nivou Tuzlanskog kantona, koje bi se sastojalo od predstavnika
Općinskih Udruženja, što su na prvom zajedničkom sastanku ,organizovanom od strane Udruženja
privrednika Srebrenik, podržali svi prisutni, kao i Načelnik Općine Srebrenik..
Po prijemu menadžera, isti je preuzeo od sekretara i nastavio aktivnosti sa općinskim Udruženjima
na osnivanju Asocijacije udruženja privrednika Tuzlanskog kantona.
Kontaktirana su još Udruženja ili je podsticano njihovo osnivanje u svim ostalim Općinama
Tuzlanskog kantona.
Kada je Radna grupa sastavljena od predstavnika Udruženja iz Gračanice, Gradačca, Srebrenika,
Kladnja, Živinica, Sapne i Kalesije, a koja je prethodno, koji su prethodno sa svojim aktivnostima i
namjerama upoznali i Premijera TK-a, nadležnoMinistarstvo i Privrednu komoru TK-a, ocijenivši
da je ovo potrebno uraditi iz razloga što Udruženje poslodavaca Tuzla, po njima predstavlja
općinsko Udruženje iz Tuzle, nakon što su dobili odobrenje i podršku od naprijed pomenutih
kantonalnih struktura, zakazali su Osnivačku Skupštinu Asocijacije udruženja privrednika
Tuzlanskog kantona, na koju su pozvani predstavnici iz Općinskih udruženja poslodavaca
Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Živinice, Kladanj, Kalesija, Sapna, Doboj Istok, Lukavac i
banovići, da prisustvuju istoj 26. 03. 2010. godine (petak) u 14 h u prostorijama Privredne komore
Tuzlanskog kantona.
D n e v n i r e d:
1.Osnivanje i registracija Asocijacije udruženja privrednika Tuzlanskog kantona.
2. Izbor organa upravljanja, predstavljanja i zastupanje Asocijacije.
Predstavnici su dužni ponijeti Odluku o imenovanju predstavnika, Rješenje o upisu u registar i
pečat Udruženja, radi verifikacije skupštinskih odluka.
Ranijom Odlukom Upravnog odbora ispred Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika
Gračanica, delegirani predstavnici za Osnivačku Skupštinu Asocijacije Udruženja privrednika
Tuzlanskog kantona su: gospodin Amir Hasičević i gospodin Nešad Šabić, a za Upravni odbor
Asocijacije: Terzić Sead, kao stalni član i Nešad Šabić, kao njegov zamjenski član.
Predstavnici za Osnivačku Skupštinu Asocijacije Udruženja privrednika Tuzlanskog kantona i
Upravni odbor Asocijacije:
ŽIVINICE
Trumić Asmir; Sarajlić Enver – Upravni odbor
Haris Muratović; Mirzel Memić – Skupština
GRADAČAC
Močić Šefik; Ganibegović Sead – Upravni odbor
Ganibegović Sead; Džinović Mersed – Skupština
SREBRENIK
Ramiz Karić; Mirza Ordagić – Upravni odbor
Hazim Muratović; Tajub Joldič – Skupština
SAPNA
Alić Senad; Husić Resul – Upravni odbor
Husić Resul; Halilović Sinan – Skupština
KALESIJA
Mujkić Mujo; Imamović Ibrahim – Upravni odbor
Hamzić Nihad; Muminović Almedin – Skupština
KLADANJ
Hajdarević Sakib; Gogić Ahmo – Upravni odbor
Suljić Muharem; Halilović Šahsudin – Skupština
26. marta 2010. godine, održana je Osnivačka Skupština Asocijacije Udruženja privrednika općina
Tuzlanskog kantona. Na osnivačku Skupštinu su pozvana sva udruženja poslodavaca općina
Tuzlanskog kantona, a Osnivačkoj Skupštini prisustvovali su predstavnici iz sedam Udruženja.
Predsjedavajući Skupštine bio je Suljić Muharem, predstavnik Udruženja poslodavaca Kladanj.
Skupština je donijela Odluku o osnivanju, usvojila Statut i imenovala Upravni odbor Asocijacije
udruženja poslodavaca općina Tuzlanskog kantona.
Sjedište Asocijacije je u Tuzli u zgradi Privredne komore Tuzlanskog kantona.
Nakon Osnivačke Skupštine, Asocijacija Udruženja privrednika općina Tuzlanskog kantona, jer je
bilo vidljivo da još treba da ojačaju pojedina Općinska Udruženja, druga da završe proces
registracije, a samim tim bi se dobili i kadrovski jači kandidati u organe uprave Asocijacije.
Menadžer Udruženja, gospodin Zijad Hasić, koji je radni odnos u Udruženju zasnovao 01. 02.
2010.. godine, isti sporazumno raskida 31. 03. 2010. i prelazi u JU „Dom zdravlja“ Gračanica.
2011. GODINA
Udruženje 18. 01. 2011. god. po osnovu Ugovora o djelu, prima Hrvić Miralema. dipl. iur. na
mjesto menadžera Udruženja, isti zbog nedovoljno finansijskih sredstava za dvoje uposlenih, 101.
05. 2011. godine, prelazi i zasniva radni odnos u „PLASTEX“ d.o.o., gdje direktor „PLASTEXA“,
Koji obnaša i funkciju predsjednika Udruženja, Miralema Hrvića, dipl. iur. ostavlja kao spoljnog
stručnog saradnika Udruženja poslodavaca, bez ikakve naknade od strane Udruženja
.
Dalje aktivnosti Udruženja se odvijaju:
Na poziv Općine, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica 04. 02. 2011. godine,
učestvuje na Javnoj raspravi na temu Strategija razvoja Općine Gračanica 2011 – 2020 godine.
Odaziv članica u velikom broju, te ispunjenost sale do poslednjeg mjesta, pokazalo je koliko su
privrednici ozbiljno pristupili i uključili se u javnu raspravu, imajući u vidu da se radi o dokumentu
od kojeg zavisi kvalitet življenja u narednim godinama.
Privrednicima je nacrt strategije prezentirala gospođa Fernada Helić Čamdžić, šef službe za lokalni
razvoj Općine Gračanica.
Po završetku prezentacije i otvaranju javne rasprave u kojoj je većina prisutnih uzela aktivno
učešće, uz kvalitetne i konkretne prijedloge, jedno oko čega su se odmah na početku složili, jeste da
treba produžiti rok njenog usvajanja.
Predložena Strategija je prihvaćena kao dobra osnova, na kojoj se ima šta raditi još najmanje tri
mjeseca.
Gospodin Faruk Širbegović, složio se sa naprijed navedenom konstatacijom, da je zacrtana
Strategija dobra osnova, i predložio da se ista podijeli, odnosno gleda iz tri aspekta:
-društveni,
-privredni i
-ekološki, a potom da se obezbijede eksperti za provođenje Strategije.
Kroz Strategiju je potrebno bliže sagledati i iznaći način rješavanja problema i potreba ciljanih
grupa, od djece u obdaništima do populacije starih, kako u gradu, tako i u svakom selu koje pripada
našoj Općini.
Potrebno je uvođenje u praksu javno – privatnog partnerstva, koje bi dalo mogućnost daleko boljeg
strateškog razvoja.
U Strategiji treba planirati podršku poduzetnicima u educiranju kadrova, koje je neophodno i
privrednici ga obavljaju u vlastitoj režiji, a sve je posljedica lošeg stanja u obrazovanju, u kojem su
potrebne korjenite promjene, čime bi tržištu rada i potrebama privrede bio stavljen na raspolaganje
produktivan, sposoban i neograničen kadar.
Predloženo je da prije usvajanja Strategije, nadležna općinska služba organizuje održavanje
okruglih stolova sa kompetentnim ljudima, koji bi ponudili jasno definirane prijedloge i projekte i
način finansiranja istih.
Nakon diskusija gospodina Pavlović Milenka, Terzić Seada, Osmanović Vehida, Jahić Seada,
Iljazović Ahmeta, Hasić Muje i Mujić Nermina, utvrđeni su prijedlozi koje treba uvrstiti u
Strategiju, za koju svi očekuju da će nakon usvajanja uslijediti realiziranje iste predviđenom
dinamikom a ne prepuštanje stihiji.
Ključni problemi, koji bi trebali biti razriješeni u planiranom periodu su po mišljenju privrednika:
-povezivanje svih relevantnih subjekata na Općini u cilju boljeg doprinosa društvenoj zajednici,
-rješavanje parking prostora ispred javnih ustanova i u gradu,
-obrazovanje,
-toplifikacija,
-gradski prevoz, izmještanje autobuske stanice,
-povećanje zaposlenosti investiranjem u kadrove
-regulacija rijeke Spreče u zoni plavljenja,
-ekologija
-izgradnja zaobilaznice.
Sugeriše se Općini, da pri rješavanju ključnih pitanja za lokalnu zajednicu, praktikuje uključivanje
predstavnika svih privrednih subjekata, koji posluju na području općine Gračanica
Zaključak Javne rasprave:
-Konkretne prijedloge vezane za Strategiju Udruženje će u pismenoj formi pribaviti od svih članica,
uokviriti u jednu cjelinu i dostaviti Općini.
Nakon održane Javne rasprave, od strane Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika
Gračanica, Općini je dostavljen dokument pod nazivom:
Analiza Strategije razvoja Općine Gračanica 2011-2020 god.
Analizom su obuhvaćeni strateški ciljevi općine Gračanica značajni za članove Udruženja a samim
tim i društvo u cjelini.
Također, analizom je obuhvaćen i lokalni ekonomski razvoj u okviru sektorskih razvojnih planova.
Tokom analize vršena je usporedba nacrta Strategije 2011 – 2020 fod. Sa Strategijom razvoja
Tuzlanskog kantona 2008. – 2013. god.
STRATEŠKI CILJ 1. Privući investitore – povećati zaposlenost
Kada je u pitanju ovaj cilj smatramo da bi pored navedenih koraka za njegovu realizaciju trebalo
dodati još:
-Izmiještanje zelene pijace iz strogog centra grada prema periferiji, a što bi privrednim subjektima i
posjetiteljima iz drugih gradova olakšalo pristup užem centru grada (kao moguća lokacija za
početak bi se mogao uzeti nedovršeni kulturno – sportski objekat u naselju Bazen), trenutna
situacija je takva da je pristup gradu često blokiran, naročito tokom pazarnog dana.
U finansijskoj konstrukciji su predviđena sredstva za uređenje zelene pijace, ali nam nije jasno da li
je to na već postojećoj lokaciji, ili je planirano izmiještanje iste.
Isto tako, kao korak realizacije ovog cilja trebalo bi navesti još:
-Pojednostavljenje administrativnih procedura vezanih za poslovanje (dozvole, registracije vozila,
itd.), često su ovi postupci jako spori, što usporava neometano obavljanje djelatnosti.
-Poticajna sredstva i određene poreske olakšice za novoosnovane privredne subjekte.
Ljudi koji imaju ideju za pokretanje vlastitog biznisa, rijetko se upuštaju u pokretanje istog, upravo
zbog činjenice da ih odmah u startu čekaju poreske obaveze koje moraju podmiriti (trenutno imamo
odluku o komunalnim taksama gdje novoosnovani privredni subjekt plaća komunalnu taksu odmah
na početku poslovanja, u protivnom biva izložen plaćanju novčane kazne zbog kašnjenja).
-Formiranje inkibacionog centra za privrednike koji tek počinju sa obavljanjem djelatnosti, gdje bi
se obezbijedile kancelarijske prostorije i neophodan inventar, kao i određena finansijska pomoć, s
tim da bi zainteresovani za ulazak u centar morali ponuditi ekonomsko održiv projekat.
Finansiranje ovakvog centra, vjerovatno bi podržale određene nevladine organizacije.
Primjer ovakvog centra je „BIT“ centar u Tuzli.
-Smanjenje poreskih obaveza, taksi i drugih nameta prema privrednicima a koji su u nadležnosti
općine (naročito kada se radi o komunalnim taksama).
Ovdje je također naročito prisutan problem komunalnih taksi koje su previsoke u odnosu na
trenutnu ekonomsku situaciju.
-Finansijska podrška MSP kroz obezbjeđenje povoljnih kreditnih linija od strane Općine.
-Informisanost privrednika o aktuelnim pristupnim fondovima evropske unije, o finansiranju
projekata iz raznih oblasti, međutim zbog loše informisanosti privrednika BiH o istim, oni se
gotovo i ne koriste.
Smatramo, da bi trebalo predvidjeti finansijska sredstva za održavanje seminara na tu temu, a što bi
sigurno otvorilo nove projekte i smanjilo stopu nezaposlenosti.
-Stvaranje atraktivnog marketing sadržaja za investitore, poslovne partnere i turiste orjentisane
prema općini Gračanica, koji će istaći privredne potencijale Općine, a što se može postići kroz
kreiranje promotivnih aktivnosti i kampanja posvećenih ciljnim grupama investitora, izvoznih
partnera i turista, a u saradnji sa Privrednom i Obrtničkom komorom Tuzlanskog kantona i
turističkom zajednicom TK.
STRATEŠKI CILJ 5. Bolja uprava i uređen društveni sektor, veća
Briga za mlade i osjetljive kategorije
Kada su u pitanju koraci za realizaciju ovog cilja (str. 65) dodali bi još:
Bolja saradnja općinske vlasti i privrednika na način da se obezbijede:
-Bliža povezanost privrednika, općine i kantona u smislu da se putem političkih predstavnika u
kantonu koji su sa područja naše Općine, pokrene rješavanje pitanja značajnih za opšti društveni
razvoj.
-Bolja informisanost privrednika od strane upravnih organa na temu novosti u oblasti zakonske
regulative pojedinih pitanja koja su od interesa za njihovu djelatnost, a zbog čijeg nepoštivanja bi
morali plaćati visoke kazne tokom inspekcijskih kotrola, a što bi se moglo postići npr. otvaranjem
poslovnog centra za savjetodavnu pomoć poduzetnicima.
Često su privrednici izloženi plaćanju visokih kazni tokom inspekcijskih kontrola i to zbog „Sitnih
propusta u poslovanju“.
Ovo se najčešće dešava zbog loše informisanosti o novim zakonskim rješenjima, koja se mijenjaju
iz dana u dan, i koja je nemoguće pratiti ukoliko nemate zaposlenu osobu samo na tim poslovima, a
što je finansijski nemoguće pogotovu kad se radi o malim privrednim subjektima.
Zbog toga smatramo da bi bilo dobro formiranje ovog centra u cilju bolje informisanosti
privrednika, o aktuelnim zakonskim rješenjima.
-Poticajna sredstva za zapošljavanje i prekvalifikaciju mladih
U finansijskoj konstrukciji nigdje nisu predviđeni bilo kakvi programi niti poticajna sredstva za
podršku zapošljavanja mladih i eventualnu prekvalifikaciju.
Smatramo da bi trebalo predvidjeti i programe koji će osigurati bar sufinansiranje doprinosa, kako
bi se potakli privrednici na otvaranje novih radnih mjesta.
-Bolja informisanost privrednika od strane Službe za zapošljavanje o aktuelnim poticajnim
sredstvima za zapošljavanje na nivou Kantona i federacije.
Saradnja službi za zapošljavanje u ovom dijelu je gotovo nikakva.
Zapravo svodi se na to da privrednici informaciju o ovakvim projektima saznaju slučajno ili je
uopće ne saznaju, a što je posljedica inertnog ponašanja ovih službi i nevršenje osnovne funkcije
zbog kojih su formirani – posredovanja u zapošljavanju.
-Saradnja općinske vlasti, privrednika i obrazovnih ustanova u smislu da se izrade programi
školovanja kadrova za deficitarna zanimanja kao i podizanja obrazovanja na nivo koji diktira tržište
rada.
Edukacija mladih kroz srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, posebno bi trebala biti
orjentisana ka biznisu i moralo bi se temeljiti na većoj povezanosti sa privredom i onim obrazovnim
institucijama čiji je zadatak upravo razvijanje određenih znanja i vještina kod radnika u skladu sa
konkretnim potrebama privrede.
Radi se o problemu koji je prisutan na državnom nivou, ali isto tako smatramo da bi bilo dobro
postaviti ga kao jedan od zadataka i zajedničkim naporima raditi na njegovom rješavanju, obzirom
da je rješavanje istog predviđeno i u Strategiji razvoja TK za period 2008 – 2013. god.
Uključiti privredne subjekte, koji posjeduju uslove za pružanje praktične obuke, u sistem
osposobljavanja učenika na redovnom školovanju, za određena zanimanja, kako bi već tokom
školovanja stekli određena iskustva i eventualno već tada osigurali sebi radno mjesto nakon
završetka školovanja, a što je već postalo praksa u zemljama zapada.
-Za primjenu Strategije, koja bude usvojena, formirati koordinaciono tijelo čiji bi zadatak bio da uz
saglasnost općinskog načelnika ostvaruje svoje neophodne kontakte potrebne za efikasno ostvarenje
projekata koji budu usvojeni.
V – SEKTORSKI RAZVOJNI PLANOVI (str. 66)
Kad je u pitanju lokalni ekonomski razvoj u okviru Sektorskih razvojnih planova, posmatranjem
Swot analize za oblast ekonomije (str. 66.), smatramo da bi u dijelu „Slabosti“ dodati sljedeće
stavke:
-Nedostatak poticajnih sredstava za privredu
-Inertan odnos pojedinih upravnih organa i javnih preduzeća prema zahtjevima privrednika (trenutni
problem oko čekanja na registraciju, otvaranje Telecom centra)
U dijelu „Prijetnje“ trebalo bi dodati stavku:
-Neusklađenost obrazovanja prema potrebama privrede
V.3. Plan zaštite i unapređenje okoliša (str. 119.)
U swot analizi zaštite i unapređenja okoliša (str. 120.), u dijelu „Snage“ naveden je Projekt
energetske efikasnosti (toplifikacija grada) putem „Eko toplane“ d.o.o. koji je u završnoj fazi.
Kad je u pitanju ovaj projekat jasno je da on predstavlja snagu sa aspekta zaštite životne sredine,
međutim istovremeno realizacijom ovog projekta javlja se problem isplativosti ovog projekta
obzirom na trenutne cijene usluga koje se fakturišu korisnicima, pa bi s tim u vezi u dijelu:
„Slabosti“ trebalo dodati:
-Neprilagođene cijene toplotne enrgije platežnoj moći građana i privrednih subjekata,
A u dijelu „Prijetnje“, dodati:
„sve veći broj građana i privrednih subjekata koji odustaju od usluga zagrijavanja putem „Ekotoplane“ d.o.o. Gračanica“.
U dijelu „Prilike“ dodati:
Pojačanim aktivnostima od strane Općine, Udruženja poslodavaca i drugih subjekata koji imaju
interes u projektu toplifikacije grada, uticati na rukovodstvo „Eko-Toplane“ d.o.o. da cijene svojih
usluga, prilagode platežnoj moći korisnika.“
Napomena: Neki privredni subjekti su već obavili razgovore sa rukovodstvom „Eko-Toplane“
d.o.o., vezano za cjenovnik usluga i neusklađenost istog sa ponudom koja je korisnicima
prezentirana.
Npr. prvobitno je rečeno da korisnik koji potroši npr. 50.000 kw toplotne energije, istom se
odobrava rabat, pa će umjesto 0,10 po kilovatu, plaćati 0,9 po kilovatu.
Međutim, situacija je takva da korisnik koji trenutno ima 4 mjerna mjesta (a radi se o istom
pravnom subjektu), za svako mjerno mjesto se posebno fakturiše, čime se svjesno izbjegava
ugovoreni rabat.
Z A K LJ U Č A K:
U Strategiji nisu predviđena sredstva za direktan poticaj privredi, osim sredstava za organizaciju
sajmova.
Također, nema ni predviđenih sredstava kada je u pitanju poticaj zapošljavanja mladih, niti
konkretnih programa u cilju obrazovanja mladih prema potrebama privrede.
Konkretni ciljevi na smanjenju poreskih obaveza i taksi u nadležnosti Općine, također nisu
postavljeni.
Kada je u pitanju toplifikacija grada, konkretnih aktivnosti Općine na kvalitetnom rješavanju ovog
pitanja također nema u planu, u smislu da se toplifikacija provede na način da bude prihvatljiva za
građane i privredne subjekte.
Ukratko, u Strategiji je predviđeno dosta pozitivnih koraka na poboljšanju uslova života građana,
međutim ne može se zaključiti da će se realizacijom Strategije privrednici, građani i mladi ljudi
dovesti u neki povoljniji položaj u odnosu na prethodni period, niti da će doći do smanjenja stope
nezaposlenosti.
-Radni sastanak sa rukovodstvom BH telecom Tuzla, kojem pored privrednika, prisustvuju direktor
i tehnički direktor BH Telecoma u Tuzli, gdje privrednici iznose niz primjedbi i svoje ne
zadovoljstvo na rad BH Telecoma, od šalterskih barijera, čekanja na intervencije, spore usluge
Telecoma po zahtjevima privrednika i dr.
Na šta rukovodstvo BH Telecoma, daje otvorenu mogućnost direktnog obraćanja u Tuzlu i
garancije za poboljšanje svojih usluga.
Aktivirajući rad na pripremi drugog sajma poduzetništva i obrta „SAPO 2011“ Gračanica, drznici
su omalovažavajući sve to krenuli kao „sponzori“ prema printanim medijima, tako da 19. marta
2011. godine, izlazi tekst „I mi sajam za inat imamo“ (str. 26).
Tekst dosta težak i uvredljiv, kako za Gračanicu, načelnika Nusreta Helića, Udruženje poslodavaca
i samostalnih privrednika Gračaniaca, gračaničke privrednike i sve ono koji osjećaju nešto prema
ovom Gradu.
Na adresu „OSLOBOĐENJA“ n/r glavnom i odgovornom uredniku, ispred Udruženja. Odlazi
Zahtjev za demant „sponzoriranog“ teksta, potpisanog od strane Miralema Begića.
Traži se demant:
„BOMS-expo“ d.o.o. – direktor Nuhanović Nedžad, čovjek koji vrata ne zatvara rukom…
Gračanica – „od posla Čaršija“, sredina uspješnih ljudi, visokih moralnih vrijednosti, oličenje rada i
stvaralaštva.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, čije su članice najjače kompanije i
privredni subjekti, koji čine 70 % potencijala gračaničke privrede.
Gračanica i sajamski grad, a sajam poduzetništva i obrta – manifestacija grada Gračanice, odnosno
jedne poduzetne društvene sredine, njenih građana i privrednika, koji su temelj ovog projekta.
Gračanica topla, otvorena za sve dobronamjerne ljude.
Pružila je ruku i primila ga u svoju sredinu, dala je ljudsku i materijalnu pomoć, čovjeku koji je
mijenja prebivališta i sjedišta firmi u mnogim gradovima F BiH, ne znajući u tom momentu da ni u
jednom nije vrata zatvorio rukom…
Bio je i član Udrženja poslodavaca.
Obzirom da je osnovni cilj Udruženja, rješavanje zajedničkih interesa privrednika, bez obzira na
djelatnost (poreska politika, takse koje opterećuju privredu, zajedničke promocije i dr.), dobro došla
je u članstvo i firma „BOMS-expo“ – „monter šatora“, takođe je bio potreban, obzirom da je
Gračanica već planirala ponijet epitet „sajamskog grada“.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kao okosnica gračaničke privrede, i
Udruženje sa dosta rezultata iza sebe, bilo je nezaobilazno kao inicijator u partnerstvu u organizaciji
sajma, kako prvog, tako i drugog Sajma poduzetništva i obrta „SAPO 2011“, koji se odžava od 20.
do 23. 04. 2011. godine.
Skupština Udruženja poslodavaca, zbog otkrivenih obmana i prevara koje je Nuhanović radio pod
plaštom Udruženja, u septembru 2010. godine isključuje „BOMS-expo“ d.o.o. iz Udruženja, zbog
teže povrede odredaba Statuta Udruženja, dovođenja u pitanje ugleda i autoriteta Udruženja i
opasnosti odlaska članica koje ne žele u Udruženju nekog čiji je vlastiti interes iznad društvenog.
I u vrijeme kada se punim kapacitetom radi na organizaciji drugog sajma poduzetništva i obrta
„SAPO 2011“, u čijem Organizacionom odboru po Rješenju načelnika Općine gospodina Nusreta
Helića, rade doktori nauka, magistri, diplomirani inženjeri, diplomirani ekonomisti, diplomirani
pravnici i dokazani menadžeri i privrednici, 19. 03. 2011. godine u listu Oslobođenje, pojavljuje se
tekst iz pera neodgovornog, neprofesionalnog i neozbiljnog dopisnika Oslobođenja gospodina
Miralema Begića, pod naslovom „I mi sajam za inat imamo“ (str. 26.), preko kojeg gospodin
Nuhanović postavlja pitanje: zašto „monter šatora“ ne sjedi u Organizacionom odboru sa gore
navedenom intelektualnom strukturom, zašto je Sajam grada Gračanice a ne njegov privatni,
proziva predsjednika Udruženja gospodina Seada Terzića, a isključen je za vrijeme mandata
predsjednika Amira Hasičevića, i iznosi neistinu do neistine u navedenom tekstu, i na kraju
potvrđuje da i iz ovog grada odlazi a zaboravlja vrata zatvoriti rukom, mi mu želimo sreću i uspjeh
u Republici Srpskoj, na lokalitetu Karanovca, a od glavnog i odgovornog urednika Oslobođenja,
tražimo demant objavljenog teksta uz kontakt sa osobama koje ste prozvali i čijim slikama ste
ilustrirali stranicu.
Bez sumnje u Vašu profesionalnost, očekujemo demant.
Unaprijed naplaćeno, pokazuje „poštenje“, tako da ni nakon 10 dana nije uslijedio traženi demant.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, uvidjevši da je bezvrijedno polemisati
i sa uredništvom Oslobođenja i sa Miralemom Begićem, dopisnikom, postavlja na svoju web
stranicu, www.upgracanica.com., dostupnu širokim masama i traženi demant i dopis Begiću:
Miralem begić, dopisnik dnevnog lista „OSLOBOĐENJE“, uposlenik Općine Doboj Jug –
Matuzići, na mjestu samostalnog referenta za informisanje.
Miralem begić, koji je za dobar honorar, „informisao“ o Općini Gračanica, Udruženju poslodavaca i
samostalnih privrednika Gračanica i Sajmu privrede i poduzetništva „SAPO 2011“ Gračanica, u
članku „OSLOBOĐENJE“ 19. 03. 2011. godine (str. 26.), a da pri tome nije ni prošao pored
Gračanice, nego uz podebeo honorar objavio izdiktirani tekst, posluživši se pri ilustraciji istog
slikama sa WEB stranice Udruženja, ni nakon 10 dana, od kako je kontaktiran od strane
menadžmenta Udruženja i obećanja da će objaviti demant objavljenog članka, nije to učinio.
Putem naše WEB stranice, u ime članica Udruženja – uglednih gračaničkih privrednika i čitalaca
„Oslobođenja“, pozivamo javno gospodina Miralema Begića, da objavi demant dostavljen redakciji
„Oslobođenja“.
Želimo još da upoznamo gospodina Begića, da Općina Gračanica i Udruženje, imaju svoje službe
za informisanje, te da mu damo do znanja da u narednom periodu može mirno raditi za svoju
Općinu.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kao partner u organizaciji drugog
sajma privrede i poduzetništva u Gračanici „SAPO 2011“, svojim angažmanom pomaže i aktivno
radi na pripremi, organizacionom, promotivnom i protokolarnom dijelu sajma.
U međuvremenu dok traju aktivne pripreme oko organizacije i održavanja Sajma, „BOMS-expo“
d.o.o. Stjepan Polje Gračanica, zastupano po direktoru Nuhanović Nedžadu, podnosi Žalbu na
proceduru provođenja Javnog poziva – tendera, za izbor tehničkog izvođača radova na sajmištu
Visokom uredu za žalbe u Sarajevu.
Visoki ured za žalbe istu odbija, kao neosnovanu, pošto isti uopšte nije učestvovao, niti se
prijavljivao po raspisanom tenderu, te se ne može ni tretirati kao oštećena strana, obzirom da nije ni
učestvovao u postupku.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, na Sajmu privrede i poduzetništva
„SAPO 2011“, predstavlja se kolektivnom izložbom, na prostoru na kome su promovisane sve
članice Udruženja, a posebno one koje nisu imale potrebu za vlastitim izlagačkim prostorom, a
ostale članice pojedinačno za predstavljanje svojih privrednih subjekata, zakupljuju najveći dio
centralne hale.
Drugi sajam privrede i poduzetništva „SAPO 2011“ Gračanica, održan je u terminu od 20. do 23.
aprila 2011. godine.
Općinskom sudu u Tuzli, 22. 04. 2011. godine, podnesena je Tužba od strane „BOMS-expo“ d.o.o.,
zastupano po direktoru Nuhanović Nedžadu, protiv Općine Gračanica i Udruženja poslodavaca i
samostalnih privrednika Gračanica.
„BOMS-expo“ d.o.o. – TUŽILAC, traži naknadu štete u iznosu od 98.306,00 KM, da mu tuženi
naknade, obrazlažući da je u tom iznosu pretrpila gubitak njegova privatna firma na izvođenju
radova na sajmištu 2010. godine, te je isti smatrao da će „GUBITAK“ nadoknaditi organizacijom
narednih sajmova u Gračanici (P.S. „Boms-expo“ d.o.o. Stjepan Polje prema izlagačima je imalo
čisto komercijalne cijene, a na račun isto su usnjerena i sva sredstva Federalnog ministarstva
razvoja, poduzetništva i obrta, te budžetska sredstva odobrena sa kantonalnog i općinskog nivoa,
kao potpora gračaničkom sajmu).
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, po prijemu Tužbe, kompletiralo je svu
validnu dokumentaciju iz koje se vidjelo da nikakve obaveze ne postoje prema privatnoj firmi
Nuhanović Nedžada, te ovlastilo Helić Hajrudina, advokata iz Gračanice, da zastupa Udruženje po
navedenom predmetu.
Prije toga obavljeni su razgovori sa načelnikom Općine gospodinom Nusretom Helićem, koji je
saopćio da će Općinu po tužbi zastupati općinski javni pravobranilac.
Dalje aktivnosti Udruženja.
-Radni sastanak sa rukovodstvom MSŠ
Predstavnici Udruženja poslodavaca sugerišu predstavnicima MSŠ da se napusti dosadašnja praksa
proizvodnje kadrova sa formalnim konsultovanjem zainteresiranih strana i da se ovom problemu
pristupi studiozno i planski. Kao svoj doprinos su izradili Prijedlog kriterija za odabir zanimanja i
upis u srednje škole. Prema ovome prijedlogu bi se potrebe za upisom određenog zanimanja
utvrđivale ovisno o: potrebama tržišta, primjenjivosti zanimanja, mogućnosti prekvalifikacije,
očekivanjima rasta industrije, polnoj strukturi i drugim kriterijima.
Prijedlog upućen Ministarstvu obrazovanja TK i MSŠ Gračanica.
-Radni sastanak sa Odjeljenjem ra registraciju motornih vozila – PU Gračanica,
Urgencija za rješavanje pitanja registracije motornih vozila, (koja u gračanici traje 7 – 10 dana)
upućena Ministarstvu unutrašnjih poslova TK.
-Uvedena je praksa druženja članica Udruženja, prvog i trećeg četvrtka u mjesecu od 14 h u
prostorijama Udruženja poslodavaca.
Period od održavanja Vanredne Skupštine, obilježen je znatnim smanjenjem broja članica,
uglavnom isključenih zbog velikih dugova za članarinu ili nikako uplaćivanih od učlanjenja, što je
ukazivalo na njihov neozbiljan i neodgovoran odnos prema Udrženju. Isključenja su vršena na
osnovu Odluka Upravnog odbora, zasnovanih na Statutu Udruženja.
2012. GODINA
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, svoj aktivniji rad u 2012. godini,
započinje održavanje prve redovne sjednice Upravnog odbora Udruženja, sa dnevnim redom:
1. Organizacija gračaničkog sajma 2012. godine
2. Razno
Predsjednik Sead Terzić, otvorio je prvu sjednicu Upravnog odbora, potom na dnevni red stavio
prvu tačku Dnevnog reda, nakon što je prisutne upoznao, da je sa iznenađenjem, upoznat od strane
načelnika Općine gospodina Nusreta Helića i ostalih općinskih struktura, da je Općina već raspisala
Javni poziv, a potom od strane Komisije, formirane od općinskih uposlenika i odabran izvođač za
treći sajam poduzetništva i obrta u Gračanici 2012. godine.
Po izboru Općinske komisije, za izvođača je izabran „BOMS-expo“ d.o.o. Stjepan Polje –
Gračanica, zastupan po Nuhanović Nedžadu.
Šef Kabineta Načelnika, dr. Omer Hamzić, dao je prijedlog Načelniku, da se sajmište Kompanije
„ŠIRBEGOVIĆ“, koje je Općina platila, ustupi „BOMS-expu“ d.o.o. 5 godina na korištenje.
Predsjednik je nakon iscrpne informacije kojom je raspolagao, zamolio sve prisutne, da razmisle o
svemu i pokažu koje su to smjernice Udruženja, da bi predsjednik mogao to slijediti.
Nakon iscrpnih diskusija, svih prisutnih članova Upravnog odbora, obzirom da je ovo prva
informacija vezana sajam 2012. koja je došla do Udruženja, Upravni odbor, po pitanju organizacije
Sajma, a kao preporuku načelniku Općine gospodinu Nusretu heliću, njegovim saradnicima i
Organizacionom odboru sajma, d o n i o j e:
Z A K LJ U Č K E:
1. Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, podržava održavanje sajma privrede
i poduzetništva, pod nazivom „SAPO 2012“,
2. Udruženje poslodavaca dat će svoj doprinos i podršku Sajmu kolektivnom postavkom na
zajedničkom štandu članica Udruženja,
3. Udruženje poslodavaca će se i s k lj u č i v o pojaviti u svojstvu izlagača,
4. Udruženje poslodavaca neće učestvovati u organizaciji Sajma i biti partner u bilo kojem obliku
aktivnog učešća, kao ni snositi bilo kakve odgovornosti vezane za organizaciju Sajma,
5. Sredstva planirana od strane Općine Gračanica za podršku Sajma 2012. godine, da se usmjere
prvenstveno kao participacija svim privrednicima iz Gračanice, srazmjerno njihovom učešću na
Sajmu.
Pored naprijed navedenih zaključaka, Upravni odbor s u g e r i š e i p r e d l a ž e
Organizacionom odboru Sajma, na čelu sa predsjednikom gosp. Nusretom Helićem:
-Da logo i naziv Sajma ostane „S A P O“, ili u krajnjem slučaju da se naziv „GRAPOS-expo“,
prenese u vlasništvo Općine Gračanica. Obzirom da se radi o razvojnom projektu Općine
Gračanica, ne može biti u vlasništvu pojedinca ili jednog pravnog subjekta.
-Da Načelnik Općine sa svojim suradnicima organizuje sastanke sa privrednicima i snagom
autoriteta objedini privrednike oko organizacije Sajma kao i njegovu afirmaciju
Zaključci Upravnog odbora upućeni su predsjedniku Organizacionog odbora sajma gospodinu
Nusretu Heliću.
Dalje, pošto je Upravni odbor donio Odluku o kolektivnom učešću na Sajmu 2012. u Gračanici,
procijenjeno je od strane istog da je za 40 firmi – članica, neophodan minimalan izlagački prostor
od 200 m2. te se obratilo Općini gračanica, odnosno Načelniku gospodinu Nusretu Heliću, za
jednokratnu finansijsku potporu za kolektivnu postavku u iznosu od 20.000,00 KM, tj. 500,00 KM
po jednom privrednom subjektu.
Zahtjev je otišao, sa aspekta privrednika potpuno opravdano, obzirom da Udruženje broji 40
članica, uglavnom proizvodnih privrednih subjekata, već pet godina radi, egzistira i predstavlja
gračaničku privredu i Općinu gračanica.
Udruženje je u dosadašnjem radu samoodrživo, opstaje od prihoda svojih članica (mjesečne
članarine)
Smatrajući da Udruženje, sa 40 najjačih privrednih subjekata, u odnosu na ostala udruženja i
nevladine organizacije, koje se redovno nalaze u općinskom budžetskom proračunu, zavređuje
pozornost i podršku lokalne zajednice.
U roku od 3 dana, što je za svaku pohvalu rada i ažurnosti naše Općine, odgovoreno je na Zahtjev
Udruženja, i obaviješteni smo da Općina Gračanica ne može finansijski podržati kolektivni nastup
Udruženja, ali će i dalje javno i transparentno, kao i do sada, podržavati sve akcije i aktivnosti
Udrženja.
Na sjednici Upravnog odbora Udruženja, održanoj 23. 02. 2012. godine, sa Dnevnim redom:
1. Izvještaj sa Skupštine Udruženja – udruge privrednika – Biznis centar Jelah / Tešanj
2. Razno
Na Skupštini Udruženja – udruge privrednika – Biznis centar Jelah / Tešanj, po pozivnici je
prisustvovao i predsjednik Udruženja i samostalnih privrednika Gračanica gospodin Sead Terzić.
Predsjednik je upoznao Upravni odbor, da se zahvalio domaćinima na pozivu da prisustvuje
održavanju njihove 8. redovne godišnje Skupštine i respektu koji su iskazali prema našem
Udruženju.
Na Skupštini je potekla i inicijativa od strane privrednika Tešanj, o organizaciji zajedničkog
sastanka Udruženja privrednika Tešanj, Gračanica i Gradačac, gdje bi se razmatrali zajednički
strateški interesi i ciljevi, koja je u načelu prihvaćena od predsjednika terzića sa obrazloženjem da
će biti razmatrana na sjednici Upravnog odbora.
Upravni odbor podržao je ovu inicijativu o regionalnoj saradnji privrednika, sa tendencijom širenja
na ostala Općinska Udruženja iz regije.
-Upravni odbor donio je i Odluku o kolektivnom nastupu Udruženja poslodavaca Gračanica na
Sajmu privrede „BIZNIS 2012“ Tešanj.
-Upravni odbor donio je i Odluku, da inicijativa pokrenuta od određenog broja privrednika, o
prikupljanju donacija u svrhu materijalno – tehničkog opremanja Policijske uprave u Gračanici,
bude prihvaćena kao akcija Udruženja, te proslijeđena svim članicama Udruženja.
-Udruženje poslodavaca pridružilo se mnogobrojnim organizacijama i građanima u prikupljanju
sredstava za liječenje našeg sugrađana Džinić Adnana.
Udruženje – udruga privrednika – Biznis centar Jelah / Tešanj, 29. 02. 2012. godine, zakazalo je
zajednički sastanak Upravnih odbora Udruženja privrednika Tešanj, Gračanica i Gradačac, koji je
održan u konferencijskoj Sali „KOTEKS“ d.o.o. Tešanj sa početkom u 14 h, čiji je domaćin bio
gospodin Muharem Sejdić, vlasnik firme „KOTEKS“ d.o.o., zamjenik predsjednika Udruženja.
Za sastanak je predložen sledeći:
D n e v n i r e d:
1. Mogućnost međusobnog povezivanja i zajedničko predstavljanje privrednih subjekata, kao i
zajednički nastup prema višim instancama vlasti (kantonalni, federalni i državni nivo) u cilju
stvaranja boljeg ambijenta za rad privrednih subjekata,
2. Dogovor o zajedničkoj organizaciji sajma,
3. Razno
Radnom sastanku su prisustvovali: Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica:
1. Terzić Sead – predsjednik Udruženja („PLASTEX“ d.o.o.)
2. Jahić Sead – dopredsjednik Udruženja („IDEA-CO“)
3. Osmanović Vehid – dopredsjednik Udruženja („LIMORAD“ d.o.o.)
4. Širbegović Faruk – predsjednik Nadzornog odbora (CO „ŠIRBEGOVIĆ“ d.o.o.)
5. Helić Suad – član Udruženja („HELIOPLAST“ d.o.o.)
6. Šabić Nešad – član Upravnog odbora („AMBRA“ d.o.o. „BEMA BA“ d.o.o.)
Udruženje – udruga privrednika – Biznis centar Jelah / Tešanj, prisustvovali su:
1. Osmo Saračević – predsjednik Udruženja („SARAČEVIĆ“ d.o.o.)
2. Muharem Sejdić – zamjenik predsjednika „KOTEKS“ d.o.o.)
3. Sulejman Hrvić („AS“ d.o.o.)
4. Mensur Krdžalić („EKO-SERVIS“ d.o.o.)
5. Kasim Kotorić („POBJEDA“ d.o.o.)
6. Smajo Ramović („Mann-Humel Ba“ d.o.o.)
7. Venan Hadžoselimović („NEDJING“ d.o.o.)
8. Senad Subašić („ZUTEKS“ d.o.o.)
9. „MADI“, „DUKAT“ – Jelah, HIFA GROUP
Udruženje privrednika Gradačac, predstavljali su:
1. Močić Šefik – predsjednik Udruženja
2. Ganibegović Sead – sekretar Udruženja
Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog odbora Udruženja privrednika Tešanj, gospodin Osmo
saračević, potom su se prisutnima obratili predsjednik Upravnog odbora Udruženja Gračanica,
gospodin Sead Terzić i predsjednik Udruženja Gradačac, gospodin Šefik Močić.
Potom je usvojen dnevni red i dat na diskusiju.
U diskusiji su učestvovali svi prisutni. Zaista je veliko broj zajedničkih problema privrednika, bez
obzira na djelatnost.
Diskutovalo se o problemima visine doprinosa na plate, nefunkcionisanju komorskog sistema,
nepostojanja Ministarstva privrede, potpredsjednika Vlade za privredu, institucije privrednih
sudova, ne uključivanju javnih medija u problem privrede i načinu adekvatnog organizovanja
privrednika, koji bi bili ravan partner vladi i sindikatima.
Došlo se do z a k lj u č k a:
-Da je dotaknuto toliko puno problema, koji se ne mogu riješiti frontalno, nego ih je potrebno
rješavati ciljano,
-Da se rad udruženja nastavi na nivou predsjednika Udruženja Tešanj, Gračanica, Gradačac, gdje su
svoje pridruživanje u radu potvrdili i predstavnici Udrzženja privrednika iz Srebrenika, koji se
danas iz opravdanih razloga nisu mogli pridružiti.
-Udruženja se trebaju baviti manjim brojem velikih problema,
-Pokrenut inicijativu o izmjeni Zakona o privrednim komorama,
-Potrebno je formirati info-centar, web sajt (zajednički)
Info – centar bi preuzeo zadatke:
-Koordinacija rada Udruženja,
-Interno informisanje,
-Usaglašavanje zajedničkih ciljeva i akcija,
-Profiliranje sajamskih i drugih promotivnih aktivnosti,
-Motiviranje pojedinih članova bilo kojeg Udruženja na povezivanje i zajedničke akcije,
-Ponuda i potražnja.
Sastanak je ocijenjen kao veoma konstruktivan i koristan. Domaćin i organizator narednog sastanka
bit će Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.
Svoju namjeru da posjete Udruženje izrazili su Načelnik Općine gospodin Nusret Helić i šef
kabineta Načelnika dr. Omer Hamzić, s temom organizacija Sajma privrede „GRAPOSEXPO“
Gračanica 2012, a 30. 03. 2012. godine i Nuhanović Nedžad je uputio Zahtjev Udruženju, kojim
traži da mu se upriliči sastanak sa predstavnicima Udruženja.
Predsjednik Udruženja, saziva redovnu sjednicu Upravnog odbora, dana 04. 04. 2012. godine u
prostorijama Udruženja poslodavaca, i predlaže sledeći:
D n e v n i r e d:
1. Sajam privrede Tešanj,
2. Sajam poduzetništva i obrta „GRAPOSEXPO“ Gračanica 2012.,
3. Predstavljanje sajama i utvrđivanje detalja vezanih za nastup Udruženja poslodavca od strane
predstavnika „BOMS-expo“ d.o.o. (pozvan na lični zahtjev)
4. Prijedlozi za Općinsko priznanje 2012.,
5. Razno
Sjednici Upravnog odbora Udruženja, prisustvovali su načelnik Općine gospodin Nusret Helić, šef
Kabineta Načelnika dr. Omer Hamzić, predsjednik Nadzornog odbora Udruženja gospodin Faruk
Širbegović i predstavnik „BOMS-expo“ d.o.o. gospodin Nedžad Nuhanović.
Sjednicu je otvorio i upoznao prisutne sa dnevnim redom, predsjednik Udruženja gospodin Sead
Terzić.
Riječ je data načelniku gosp. Nusretu Heliću.
-Upoznao je prisutne da je za izvođača radova na Sajmu „GRAPOSEXPO“ 2012 Gračanica, kao
najpovoljniji izabran „BOMS-expo“ d.o.o. Stjepan Polje, kao izvršni nosilac organizacije sajma.
Partneri i nosioci organizacije Sajma su Općina Gračanica i „BOMS-expo“ d.o.o. Stjepan Polje.
Naznačio je da su Zaključci sa prethodne sjednice Upravnog odbora Udruženja poslodavaca
djelimično uvaženi, što se odnosi i na subvenciju od 15 % za sve privredne subjekte iz Gračanice, a
Zahtjev za jednokratnu finansijsku potporu na ime zakupa i opremanja izlagačkog prostora za 40
članica, upućen od Udruženja, odbijen od strane Općine.
Nuhanović Nedžad – „BOMS-expo“ d.o.o., prisutne je upoznao da je do sada učešće na Sajmu
potvrdila 21 firma iz Gračanice, 10 kolektivnih postavki, PK Unsko Sanskog kantona, PK Doboj i
veoma veliki broj firmi izvan Gračanice.
Cijena neuređenog prostora je 100,00 KM/m2 plus PDV, uz subvenciju od 15 % za privrednike iz
Gračanice.
Potom je otvorena diskusija:
Faruk Širbegović – mada je dva prethodna sajma u Gračanici čekao sa dozom rezerve i
nepovjerenja, oba ocjenjuje jako uspješnim i daje punu podršku svakom narednom sajmu.
Milenko Pavlović – podržava Sajam, a posebno smatra pozitivnim, što je gospodin Nuhanović
najavio na ovogodišnjem sajmu učešće velikog broja firmi sa strane, što bi i trebao biti cilj, a ne
promocija samih sebi.
Kemal Hamzić – je mišljenja da je od strane Općine pogrešno protumačen stav Udruženja prema
Sajmu, gdje je jasno data podrška Sajmu od strane Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika
Gračanica.
„KLAUS LEHMAN“ d.o.o. ove godine neće izlagati na sajmu, zbog nedostatka vremena i osoblja,
ali je spreman donacijom pomoći 2 – 3 privredna subjekta, koja to žele, a nisu u mogućnosti sami
podnijeti troškove.
Milenko Pavlović – možda izaziva polemiku i nejasnoće, to što Udruženje ove godine nije partner
u organizaciji Sajma?
Terzić Sead – u Organizacionom odboru sajma, imenovanom od strane Načelnika Općine su dva
dopredsjednika Udruženja, gospodin Sead Jahić i gospodin Vehid osmanović.
Nakon velikog dijela odrađenog posla bez znanja Udruženja, od raspisivanja Javnog poziva, izbora
izvođača, ustupanja sajmišta privatnom preduzeću na 5 godina, plaćenog parama svih poreskih
obveznika, vjerovatno imajući u vidu da je Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika
Gračanica, inicijator pokretanja sajma privrede u Gračanici, načelnik Općine gospodin Nusret Helić
smatra da nije u redu da nema Udruženja poslodavaca, kao partnera u organizaciji ovogodišnjeg
sajma.
Dr. Omer Hamzić – treći sajam je vrlo kritičan, ali bi bilo dobro da se Udruženje poslodavaca
„nađe“ kao partner, „radi svoje promocije“ i ulaganja zajedničke energije u organizaciju sajma.
Sead Jahić, dopredsjednik Udruženja, koji je na prethodna dva Sajma, izvanredno organizirao
stručna predavanja i sesije, dovodeći uvažene ljude i stručnjake u Gračanicu, pozdravio je ovaj
sastanak i obećao da će on lično dati sve od sebe u cilju uspjeha sajma i ove godine.
Faruk Širbegović – smatra da Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika, doprinosi uspjehu
sajma samim svojim učešćem, ali podržava i ideju Načelnika, da Udruženje poslodavaca bude i
partner, u cilju odašiljanja dobre poruke u javnostSmatra da organizatori trebaju poraditi na dobrom protokolarnom i sadržajnom dijelu, sadržaj treba
učiniti atraktivnim i prepoznatljivim.
Sead Jahić – smatra da organizator treba stupiti u kontakt sa svim tržnim centrima, obzirom da svi
(osim „ETNE“), prosperiraju u ovom gradu, a ništa mu ne daju za uzvrat.
Načelnik Općine – smatra da bi Udruženje poslodavaca kao partner, dobro došlo i za promovisanje
Sajma.
Faruk širbegović – predlaže da se promoviše inicijativa smanjenja doprinosa za proizvodne firme,
da se pokrene inicijativa preimenovanja Ministarstva za razvoj, obnovu, poduzetništvo i obrt u
Ministarstvo privrede.
Predlaže da se pokrene inicijativa izmjene Zakona o privrednim komorama, gdje bi se išlo na
smanjenje članarine, a uvođenja obaveznog članstva za sve firme.
Ovo su pitanja i problemi iz stvarnog poslovanja, a ljudi bi vidjeli interes u Sajmu, kada vide
interesantne teme.
Vehid Osmanović, dopredsjednik Udruženja – Udruženje poslodavaca je dalo punu podršku
održavanju sajma, interes Udruženja je, kao njegov lični interes, da izađe svih 40 članica, a one koje
ne mogu ili nemaju potrebu za samostalnim izlaganjem, imat će mjesto na zajedničkom prostoru
Udruženja.
Smatra da načelnik treba obaviti razgovor sa onima, koji nisu izašli prošle godine, mišljenja je da je
Udruženje do sada bilo samo „marketing“, bez ikakvog uvažavanja od strane lokalne zajednice,
organizatora i suorganizatora, i nije za to da Udruženje poslodavaca bude partner u organizaciji.
Načelnik gospodin Nusret Helić – njemu lično nedostaje Udruženje poslodavaca kao „partner“
Dr. Omer hamzić – očekuje se pomoć Udruženja poslodavaca u organizaciji sajma i smatra da
Udruženje treba da bude partner Općini, a ne izvršnom organizatoru „BOMS-expo“ d.o.o.
Karalić Said – predlaže da se stavi na glasanje prijedlog da li će Udruženje poslodavaca biti ili ne
partner u organizaciji Sajma.
Terzić Sead, predsjednik Udruženja – naglasio je još jednom da su u Organizacionom odboru sajma
dva kompetentna čovjeka, dopredsjednici Udruženja.
Zamolio je sve prisutne da se uzdignu iznad svojih sitnih ličnih interesa, te „pohvalio“ gospodina
Karalića, koji je prošle godije javno u Kabinetu Načelnika, bojkotovao Načelnika, Organizacioni
odbor u koji ga je Načelnik imenovao i učešće na Sajmu, a ove godine aktivno radi.
Postavio je pitanje predstavniku „BOMS-expo“ d.o.o., od raspoloživih 5500 m2, koliko je do sada
m2 prodato, koliko se prijavilo izlagača, koliko je „fiktivnih“ štandova na kojima se prikaže 15 – 20
izlagača?
Udruženje poslodavaca sa svojim članicama bit će učesnik, a kvadratura štanda zavisi od iskazanih
potreba članica.
Udruženju poslodavaca, nažalost, još nije dostavljena ni skica sajmišta.
Udruženje poslodavaca je promovisalo Gračanicu u sajamski grad, još svojim nastupima na „ZEPSu“ u Zenici.
Džambo Hamdija – ne slaže se da Udruženje poslodavaca bude samo „logom“ prisutno, kao
pokriće, nego traži da se tačno definiše od strane organizatora, zašto im Udruženje nije dovoljno
kao izlagač i konzument velikog izlagačkog prostora po ekonomskoj cijeni, za koju ulogu im je još
potrebno udruženje.
Terzić Sead, predsjednik Udruženja – traži od „BOMS-expo“ d.o.o. da dostavi udruženju spisak
izlagača do sada prijavljenih, a od Načelnika Općine da dostavi potpisan Ugovor o organizaciji
sajma „GRAPOSEXPO“ Gračanica 2012.
Na kraju iscrpnih diskusija, d o n e s e n j e: ZAKLJUČAK, da će po primitku skice sajmišta,
spiska izlagača i Ugovora, u što kraćem roku biti zakazan Upravni odbor Udruženja, na kome će se
razmatrati pitanje partnerstva u organizaciji Sajma 2012. godine
Nakon zaključivanja 1. i 2. tačke dnevnog reda, predstavnici Općine i „BOMS-expo“ su otišli, kako
bi Upravni odbor nastavio sa radom.
Predsjednik Udruženja, upoznao je prisutne sa konstantnim problemom „povratne informacije“ od
naših članica, pa tako i po nedavno upućenom zahtjevu za prijedloge i sugestije o pitanjima koja bi
se mogla rješavati na regionalnom nivou Udruženja privrednika Gračanica, tešanj, Gradačac i
Srebrenik.
Po osnovu Odluke Upravnog odbora od 23. 02. 2012. godine o kolektivnom nastupu našeg
udruženja na Sajmu privrede „BIZNIS 2012“ Tešanj, koji se održava od 19. do 21. aprila 2012.
godine, do sada je prijavljeno 14 članica sa 120 m2 izlagačkog prostora, do 06. 04. izjasnit će se i
ostali, radi zakupa prostora i potpisivanja Ugovora o učešću.
Ove godine Općina Gračanica, dodjeljuje po utvrđenim kriterijima Općinska priznanja: 2 zlatne
plakete i 3 zlatne značke.
Z a k lj u č e n o je da svim članicama bude upućen dopis za prijedlog kandidata, privrednog
subjekta ili pojedinca, koje su obavezni dostaviti u Udruženje do 12. 04. 2012. godine, kako bi isto
blagovremeno uputilo prijedlog nadležnoj Općinskoj komisiji.
Pod tačkom razno, predloženo je:
-Da Udruženje ponovo aktivira osnivanje Kantonalnog Udruženja poslodavaca, koje bi se sastojalo
od Općinskih udruženja,
-Da se pokrene inicijativa izmjene Zakona o privrednim komorama
-Da se nakon fotmiranja Kantonalnog ide prema Federalnom udruženju poslodavaca,
-Trenutna organizacija Vlade ne odgovara privrednicima, da se ide sa prijedlogom formiranja
Ministarstva privrede,
-Da se pokrene inicijativa smanjenja doprinosa proizvodnim firmama.
Gospodin faruk Širbegović, upoznao je prisutne da je član Socijalno ekonomskog vijeća TK, i
stavio se na raspolaganje Udruženju poslodavaca, da zastupa sve interese privrednika iz domena
Socijalno ekonomskog vijeća.
Dana 13. 04. 2012. godine, ponovo zasijeda Upravni odbor Udruženja, i analizirajući niz
misterioznih, nepoznatih i nelogičnih postupaka, koji su se desili, prije nego što je lokalna zajednica
zatražila partnerstvo i Udruženja poslodavaca u organizaciji Sajma privrede u Gračanici 2012.
godine, Upravni odbor donosi ZAKLJUČAK: Ostaje se pri prvobitnoj Odluci, Udruženje
poslodavaca daje podršku gračaničkom sajmu privrede, kao izlagač, bez partnerstva u organizaciji
sajma.
Na 8. Sajmu privrede „BIZNIS 2012“ Tešanj, učestvovalo je 106 izlagača pojedinačno i dvije
kolektivne postavke: udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica i „Centrosolar“.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, sa 13 štandova svojih članica, te
zajedničkim prostorom na kome su predstavljene ostale članice Uudruženja, koje nisu imale potrebu
za clastitim predstavljanjem, učestvovalo je na 8. Sajmu privrede „BIZNIS 2012“ u Tešnju, koji je
održan od 19. do 21. aprila 2012. godine.
Svim učesnicima, načelnik Općine Tešanj, gospodin Fuad Šišić, uručio je pojedinačne Zahvalnice, a
na ceremoniji proglašenja najboljih izlagača, drugu nagradu PLAKETU „SREBRENA KRAVATA
2012“, ponijelo je Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, a na osnovu Odluke Upravnog odbora
Udruženja, da podrži inicijativu određenog broja privrednika, uspješno je realizovalo akciju
materijalno tehničkog opremanja Policijske uprave u Gračanici.
Udruženje poslodavaca, dana 26. 03. 2012. godine izvršilo je zvaničnu predaju na upotrebu
Policijskoj upravi Gračanica, vozila „ŠKODA-OKTAVIA“ i renoviranu salu za operativni rad
uposlenih sa kompletnim potrebnim inventarom, namještajem i računarskom opremom.
U prostorijama Policijske uprave Gračanica, primopredaji su prisustvovali ministar unutrašnjih
poslova MUP Tuzlanskog kantona gospodin Bego Gutić, načelnik općine Gračanica gospodin
Nusret Helić, načelnik Policijske uprave Gračanica gospodin Omer Halilčević, predsjednik
Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica gospodin Sead Terzić i članice
Udruženja – privrednici donatori.
Zahvaljujući određenom broju članica Udruženja, koji su podržali ovu akciju, i obezbijedili naprijed
navedenu materijalno tehničku opremu u vrijednosti cca 30.000,00 KM, prisutni su se zahvalili
predstavnicima sledećih privrednih subjekata:
1. „VARIPLAST“ d.o.o.
2. „DOBOJPROMET“ d.o.o.
3. „GAKOM“ d.o.o.
4. „LIMORAD“ d.o.o.
5. „ EDO-SLAD“ d.o.o.
6. „PLASTEX“ d.o.o.
7. „EURO-GALANT“ d.o.o.
8. „DŽAMBO“ d.o.o.
9. „HELIOPLAST“ d.o.o.
10. „OLIMP“ d.o.o.
11. KLAUS LEHMAN“ d.o.o.
12. „BREZJE“ d.o.o.
13. „POLY“ d.o.o.
14. FRAGMAT IZOLIRKA“ d.o.o.
15. „VELFARM“ d.o.o.
16. „ALIBEGOVIĆPLAST“ d.o.o.
17. „PLAMINGO“ d.o.o.
18. „MIRNA“ d.o.o.
19. ZEKA COMERC“ d.o.o.
20. „KOVAN“ d.o.o.
21. „RADIUS“ d.o.o.
22. „STIL“ s.z.r.
23. „ŠIRBEGOVIĆ“ d.o.o.
24. „AMBRA“ d.o.o.
25. „BEMA BA“ d.o.o.,
A akciji su se pridružili i privredni subjekti, koji trenutno nisu članice Udruženja, i to:
„SRMA“ d.o.o.
„TRGOVIR“ d.o.o.
„INDEX“ d.o.o.
Kamenolom „DRIJENČA“ d.o.o.
„BAU-PARTNER“ d.o.o.
„BRIJEST“ d.o.o. i
„INGRAT“ d.o.o.
Ovo je bila samo još jedna akcija Udruženja privrednika, u cilju stvaranja povoljnijih uslova za rad
policijskih službenika Policijske uprave Gračanica i stvaranja sigurnijeg okruženja u kojem živimo i
radimo.
Na svojoj web stranici, od 29. 03. 2012. godine, radi informisanja svih članica i ostalih privrednih
subjekata koje dotiče Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, izvještava da je
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, u ime svojih članica, 28. 02. 2012.
godine, uputilo Zahtjev za pojašnjenje Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom,
na adresu premijera FBiH gospodina Nermina Nikšića, Ministarstva okoliša i turizma FBiH n/r
ministrici Branki Đurić, premijeru Tuzlanskog kantona gospodinu Seadu Čauševiću i Privrednoj
komori FBiH n/r predsjedniku Rapa Avdi..
Direktor Ureda Premijera FBiH, obavijestio nas je da je Zahtjev Udruženja poslodavaca, proslijeđen
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, ministrici Branki Đurić.
Predsjednik privredne – gospodarske komore FBiH, gospodin Avdo Rapa, obavijestio je Udruženje
da je Zahtjev osnovan, te da Udruženje Reciklaža pri Privrednij komori F BiH podržava inicijativu
Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica za pojašnjenje pojedinih odredbi
Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.
Privredna – gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, uputila je Ministarstvu okoliša i
turizma, n/r ministrice Branke Đurić, zahtjev za uputstva u sprovođenju istog i da organizuje
savjetovanje po tom pitanju.
Ministarstvo okoliša i turizma oglušilo se na Zahtjev, te ni u roku od 30 dana nismo dobili nikakvu
povratnu informaciju.
Nakon zakazivanja savjetovanja na temu: Primjena odredbi Pravilnika o upravljanju ambalažom i
ambalažnim otpadom, koje će se održati 11. 04. 2012. godine u 11 sati u prostorijama Federalnog
ministarstva okoliša i turizma, Ul. Titova 9a Sarajevo, a na koju su pozvani svi inicijatori sastanka,
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, spoljni stručni saradnik Udruženja,
Hrvić Miralem, dipl. iur., pripremilo je dokument čiji je predmet:
Sugestije na pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH, neusaglašenost sa
zakonom o upravljanju otpadom FBiH, i usporedba sa propisima u zemljama okruženja, te je
navedeni dokument proslijedilo radi saglasnosi na potpis i ovjeru svim inicijatorima sastanka a
potom blagovremeno na adresu Ministarstva, kako bi isti bio predmet diskusije na zakazanom
sastanku.
PREDMET: Sugestije na Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
FBiH, neusaglašenost sa Zakonom o upravljanju otpadom FBiH, i
usporedba sa propisima u zemljama okruženja
Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom donešen je na osnovu člana 58. stav 8.
Zakona o upravljanju otpadom („Sl. novine FBiH“, broj: 33/03 i 72/09) kao provedbeni propis.
Dalje član 58. stav 8. kaže da će Provedbene propise iz člana 16. donijeti federalni ministar za
sljedeće vrste otpada: ambalažni, oprema koja sadrži polihronirane bifenile – PCB i polihronirane
terfenile – PCT, otpadne gume…
Član 16. reguliše odgovornost proizvođača, i stim u vezi kaže:
„Proizvođač će dizajnirati proizvod i ambalažu, koristiti tehnologije i razvijati proizvodnju na način
koji najefikasnije koristi materijale i energiju, stimulira ponovno korištenje i reciklažu proizvoda, a
na kraju životnog ciklusa proizvoda će promovisati okolinski održiv tretman, korištenje i odlaganje.
Proizvođač je dužan koristiti takve sirovine i osnovne materijale, poluproizvode i ambalažu koji
smanjuju upotrebu energije i materijala i čijom upotrebom se smanjuje proizvodnja otpada i
upotreba ambalaže koja duže traje i ne ugrožava okoliš kada postane otpad.
Ostaci nastali u toku tehnološkog procesa, a koji se uvode ponovo u tehnološki proces, kao i
proizvodi koji se mogu koristiti ponovo za prvobitnu svrhu bez daljeg tretmana, postaju otpad
jedino kada izađu iz ovog proizvodnog ciklusa.
Da bi se ispunile obaveze utvrđene u st. Od 1. do 3. ovog člana proizvođač je dužan:
-ispuniti minimum zahtjeva u pogledu skupljanja i ponovnog korištenja raznih vrsta otpada koji su
utvrđeni provedbenim propisom;
-ispuniti minimum zahtjeva za odlaganje, posebno za deponiju onih vrsta otpada koji su utvrđeni
posebnim propisima;
-ne koristiti materijale i opasne supstance i/ili robu koje prelaze granične vrijednosti za ove
materijale ili supstance kao što je utvrđeno posebnim propisima.
Iz naprijed navedene zakonske odredbe kojom je regulisana odgovornost proizvođača nigdje nije
definisano da će proizvođač biti obavezan na plaćanje bilo kakve naknade, dok je odredbama 21.-
24. Pravilnika, definisano da proizvođač i svi ostali u lancu distribucije od proizvođača do krajnjeg
potrošača plaćaju naknadu Ministarstvu i Fondu odnosno Pperatoru sistema, a što ustvari Zakon
nigdje ne pominje, te smatramo da navedene odredbe nemaju zakonsko utemeljenje.
Istina, članom 5. Zakona, stav 1. alineja 4. je utvrđeno načelo „Princip zagađivač plaća“ kojim je
definisano da proizvođač ili vlasnik otpada snosi sve troškove prevencije, tretmana i odlaganja
otpada uključujući i brigu nakon upotrebe i monitoring.
Međutim, jasno je da u navedenom slučaju zagađivač odnosno proizvođač ili vlasnik otpada može
biti samo krajnji korisnik proizvoda upakovanog u ambalažu (fizičko ili pravno lice) koja nakon što
se proizvod otpakuje postaje ambalažni otpad i koji je to lice dužno zbrinuti na okolinski prihvatljiv
način, u protivnom podliježe zakonskim sankcijama.
Sljedeći apsurd, a vezano za neusaglašenost Zakona i Pravilnika jesu kaznene odredbe.
Naime članom 52. i 53. Zakona su definisane kazne za postupanje suprotno zakonu, i to:
Za prekršaj:
Novčane kazne od 1.000 do 10.000 KM za pravna lica, i 500 do 2.000 KM za odgovorno lice.
Navedena odredba je u potpunosti u suprotnosti sa Zakonom i to iz sljedećih razloga:
1. Pravilnik kao provedbeni propis služi da se preciznije prikažu zakonske odredbe koje reguliraju
određenu oblast, a nikako da se istim propisuju kazne za određena ponašanja, jer kazne mogu biti
propisane samo zakonom,
2. Provedbenim propisom se nikako ne može subjekt nadzora staviti u nepovoljniji položaj nego što
je to regulisano Zakonom, što je propisivanjem kazni u Pravilniku i to u daleko većem iznosu u
odnosu na Zkon i učinjeno, tako da smatramo da je odredba člana 25. Pravilnika ništava i da je treba
potpuno brisati iz Pravilnika.
Nesporno je da Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH predstavlja u
potpunosti prepisan pravilnik iz Republike Srbije, a ono što je već nakon 3 mjeseca od njegove
primjene vidljivo jeste da se isti neće moći provesti u praksi jer izradi provedbenog propisa se nije
pristupilo ozbiljno u smislu da se uzmu u obzir svi neophodni resursi i da se izgradi potrebna
infrastruktura za provedbu istog.
Tako npr. članom 27. Pravilnika je propisano da privredni subjekti koji stavljaju ambalažu u promet
zaključe ugovor sa Operaterom sistema do kraja marta 2012. godine, a s druge strane Ministarstvo
još uvijek nije niti jednom privrednom subjektu dalo licencu operatera sistema ua upravljanje
otpadom, tako da je istu nemoguće ispunit.
Dalje, pored svih napora prema Ministarstvu da se dođe do konkretnih informacija vezano za
primjenu Pravilnika, privredni subjekti su ostali uskraćeni za bilo kakve konkretne informacije, jer
službenici koji rade u Ministarstvu na davanju informacija vezanih za Pravilnik su nedovoljno
stručno edukovani da bi tumačili predmetne pravne norme, tako npr. inženjer hemije daje odgovore
na pitanja privrednih subjekata vezano za sporne odredbe Pravilnika.
S druge strane pravna lica koja su se prijavila kod Ministarstva za dobivanje licence Operatera
sistema, i koji imaju određene informacije vezano za sporne odredbe Pravilnika, kao npr.
predstavnici firme „EKO PAK“ d.o.o. Sarajevo, davanje informacija privrednim subjektima oko
primjene pravilnika uslovljavaju potpisivanjem vrlo nepovoljnih ugovora o zbrinjavanju
ambalažnog otpada sa istim, iako još uvijek nisu dobili licencu od Ministarstva kao operater
sistema, što je u potpunoj suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima, koji propisuje da se
privredno društvo može početi baviti određenom djelatnošćui zaključivati ugovore tek pošto ispuni
uslove za obavljanje iste.
Naprijed navedene činjenice jasno ukazuju da se od strane potencijalnih Operatera sistema,
Pravilnik pokušava iskoristiti za dovođenje privrednih subjekata u zabludu i navođenje na
potpisivanje nepovoljnih ugovora, plašeći iste činjenicom da ukoliko ne potpišu ugovor sa
operaterom sistema da će plaćati 10 puta veću naknadu Fondu za zaštitu okoliša FBiH.
Ovo je sve posljedica činjenice što još uvijek Ministarstvo nije dalo jasan stav privrednim
subjektima bez obzira na brojne dopise, kolike će to biti naknade koje će biti dužni plaćati prema
količini ambalažnog otpada stavljenog na tržište, ukoliko nezaključe ugovor sa Operaterom sistema.
Inače, samo propisivanje Operatera sistema koji će imati ulogu upravljanja sistemom za
zbrinjavanje otpadom kao posebnog privrednog subjekta može se reći da je nepotrebno, i to iz
razloga što iz opisa poslova koji će isti obavljati se može izvesti zaključak da sve te poslove mogu
obavljati već postojeća komunalna preduzeća koja posjeduju svu neophodnu infrastrukturu za
zbrinjavanje istog što bi u konačnici koštalo dosta manje privredu u cjelini.
Ukoliko pogledamo propise susjednih zemalja kao npr. susjedne Republike Hrvatske, koja je na
pragu ulaska u Evropsku Uniju, vidjet ćemo da njihov provedbeni propis o upravljanju ambalažom i
ambalažnim otpadom na potpuno drugačiji način definira zbrinjavanje ambalažnog otpada.
Tako, Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu Republike Hrvatske iz 2005. godine u članu 2.
vrlo jasno definira šta je to ambalažni otpad i kaže:
„Ambalažni otpad“ definiran u kategorijama Kataloga otpada predstavlja svaku ambalažu ili
ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući
proizvodne ostatke“.
Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH (dalje Pravilnik FBiH), u članu 6.
stav 1. tač. 6., navodi sljedeće
„Ambalažni otpad je ambalaža i ambalažni materijal koji se ne može iskoristiti u prvobitne svrhe“
Dalje, Pravilnikom RH također u članu 2. su posebno definisani:
„Ambalažer“ je pravna ili fizička osoba koja proizvodi ili uvozi ambalažu,
„Proizvođač i uvoznik“ (u daljem tekstu: Proizvođač) je pravna ili fizička osoba koja u RH pakira
proizvode u ambalažu ili uvozi proizvode u amabalaži i stavlja ih na tržište“
„Prodavatelj“ je pravna ili fizička osoba koja prodaje ili daje potrošaču proizvod u ambalaži“.
Istim članom Pravilnika je propisan i pojam naknada i to na sljedeći način:
„Naknade“ su novčani iznosi koje proizvođač mora uplatiti u Fond prilikom stavljanja proizvoda
upakiranog u ambalažu na tržošte.
Članom 3. i 4. Pravilnika RH su propisane obaveze Proizvođača i ambalažera i to:
Članak 3.
1. Ambalažer je dužan u skladu sa najboljim dostupnim tehnologijama proizvoditi ambalažu koju je
moguće ponovo uporabiti i/ili reciklirati kako bi se nepovoljni utjecaj na okoliš od ambalaže i
ambalažnog otpada sveo na najmanju mogću mjeru.
2. Proizvođač je dužan na primjeren način na prodajnom mjestu obavještavati prodavatelja i
potrošača o bitnim svojstvima proizvoda i ambalaže glede opasnih i onečistujućih tvari koje oni
sadrže te o načinu postupanja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad.
Članak 4.
1. Proizvođač je dužan snositi troškove skupljanja, zbrinjavanja i oporabe otpadne primarne
ambalaže od proizvoda koje je stavio na tržište na teritoriju Republike Hrvatske, sukladno člancima
12.;13.;14.;15.; i 16. ovog Pravilnika.
Slična rješenja su propisana i Uredbom o upravljanju ambalažom Republike Slovenije, gdje je
također definisano da naknadu za ambalažni otpad plaća svako onaj koji pakuje proizvod u
ambalažu i isti stavlja na tržište.
Sve gnavedene činjenice jasno ukazuju da je neophodno napraviti temeljite izmjene postojećeg
Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH, u smislu da se jasno odrede
subjekti koji podliježu Pravilniku, sa jasnim pravima, dužnostima i odgovornostima, da komunalna
preduzeća dobiju aktivnu ulogu u zbrinjavanju otpada a ne da Operater sistema koji je zapravo čisti
koorinator u čitavom procesu dobije najveću korist iz cijelog procesa a sve na štetu privrede i
građana kao krajnjih korisnika.
Dalje, potrebno je prethodno obezbijediti svu neophodnu infrastrukturu za provođenje projekta
upravljanja otpadom (uspostaviti sistem selektivnog razdvajanja otpada, provesti sistem komunalnih
redara i uvođenje kaznenih odredbi za subjekte koji otpad odlažu na ne propisan način, odrediti
deponije za odlaganje otpada koje neće štetno uticati na okoliš, itd.).
Tek kada se izvrše sve neophodne pripreme moguće je donošenje Pravilnika koji će u punom smislu
imati snagu provedbenog propisa Zakona o upravljanju otpadom FBiH, a ne kao što je to trenutno
slučaj da je provedbeni propis stvorio zapravo potpunu konfuziju među svim učesnicima u sustemu
upravljanja otpadom, što pojedinci pokušavaju iskoristiti za pribavljanje ekstra dobiti.
Povodom sastanka održanog 11. 04. 2012. godine u Ministarstvu okoliša i turizma FBiH, na temu:
Sugestije na Pravilnik o ipravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, Udruženje poslodavaca i
samostalnih privrednika Gračanica se prije svega zahvalijo na organizaciji sastanka, a potom
uputilo Dopis:
-Donošenjem Oravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom kao i drugih aktivnosti
koje Ministarstvo vodi na ovom polju je za svaku pohvalu i krajnje je vrijeme da se zakonom uredi
ova oblast, kako bi sredina u kojoj živimo bila čista i zdrava.
Ono zbog čega Vam se obraćamo su nejasnoće i dvosmislenost koje doneseni Zakon i Pravilnik o
primjeni Zakona nose u sebi, a koje mogu prouzrokovati jako puno problema ako ne budu
precizirani i jasno postavljeni od strane donosioca Zakona.
Naime poznato vam je sastanku prisustvovao veći broj privrednih subjekata i njihovih predstavnika
iz cijele FBiH, da je vođena žustra polemika po određenim pitanjima iz donešenog Zakona i
Pravilnika o primjeni Zakona i da je nastala još veća dilema o donešenom Zakonu i njegovoj
primjeni.
Prisutni su postavljali predstavnicima Ministarstva pitanja i često dobijali različite odgovore od istih
o tumačenju i primjeni Zakona. Prisutni su svojim sugestijama i primjerima pokušali da
predstavnicima Ministarstva približe problematiku primjene Zakona u praksi i na terenu, međutim
mislimo da nisu shvaćeni onako kako bi trebalo dabudu shvaćeni.
Privredni subjekti su prvi u lancu koji žele da se ova oblast uredi, da bude Zakonom uređena sa
jasnim obavezama i odgovornostima svih onih koji su obavezni da sprovode doneseni zakon i
Pravilnik.
Na održanom sastanku se nametnulo jasno pitanje „Šta je cilj ovog Pravilnika?“
-Da li još jedna administrativna procedura koja neće imati efekta na terenu i svoj konačan cilj,
-Da li još jedan namet na privredu i opterećenja koja ugrožavaju i ovako teško stanje,
-Šta je krajnji cilj ovog zakona;-nametnuti proceduru iz koje će proizaći samo finansijske obaveze,
-restriktivnije mjere ako se Zakon ne sprovodi,
-inspekcijskim kontrolama slobodu subjektivnog zaključivanja.
Privredni subjekti smatraju da ovako donešen Pravilnik neće donijeti nikakve konačne rezultate niti
postići cilj ovog Pravilnika da otpad bude adekvatno zbrinut i recikliran, jer u njemu nisu prepoznati
pravi zagađivači.
Ono što je evidentno da se predlagač pravilnika rukovodio izvorom ambalaže (fabrike koje
proizvode ambalažu iz različitih materijala), kao najlakše dostupnom podatku o količinama
isporučene ambalaže, a samim time i razmišljanjem da ta kategorija treba biti obveznik obaveza
propisanih Pravilnikom što je „nonsense“ i prvi nedostatak ovog Zakona. Proizvođači ambalaže
nisu proizvođači ambalažnog otpada kako se tretiraju u ovom Pravilniku i nebi trebali biti obavezni
plaćati naknadu propisanu istim.
Donosilac Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu je uveo novu kategoriju u lanac
„OPERATER SISTEMA“.
Ko je operater sistema… sa kojim tehničkim, fizičkim i drugim resursima raspolaže da bi mogao
kvalitetno da zbrine ambalažni otpad raznog porijekla i kategorija koji se pojavljuje na tržištu?
Čime on konkretno može uticati na konačni cilj donešenog Pravilnika – „Nikako“.
Bolje rečeno, ako je Operater sistema „Neprofitna organizacija“ koja služi samo za prikupljanje
sredstava onih koji su u lancu obavezni platiti, a nema mogućnosti to i fizički zbrinuti jer ne
raspolaže potrebnim resursima, postavlja se pitanje i njegovog postojanja.
Ako je „Operater sistema“ u sadašnjoj navedenoj zakonskoj formi drugi u nizu sa kojim obveznik
plaćanja može sklopiti ugovor i uz to biti još i povoljniji od prvog u lancu – Fonda – koji je pri
Ministarstvu za okoliš i turizam FBiH, onda je pogotovo upitna njegova uloga.
Sada kada znamo ko je osnivač prvog „Operatera sistema“, kojeg je Ministarstvo priznalo i koji je
za sada jedini, možemo zaključiti da se radi o određenoj vrsti „LOBIJA“, najjačih kompanija u BiH,
koje su indirektno i najveći zagađivači okoliša.
Naime bilo bi pošteno, iskreno i profesionalno prepoznati sve elemente donešenog Pravilnika.
Postaviti Zakon u praksi tako da svi imaju svoje obaveze i odgovornosti, do kvalitetnog i trajnog
zbrinjavanja i recikliranja ambalažnog i drugih otpada.
Naša percepcija problema zbrinjavanja otpada je često iskrivljena i bježimo od istinske stvarnosti da
je čovjek kao pojedinac i porodica (domaćinstvo) ustvari NAJVEĆI zagađivač prirode i okoliša.
Surova ali istinita stvarnost od koje moramo početi da bi ovaj Zakon bio sproveden i uspješno
realiziran na zadovoljstvo svih građana BiH.
Ne možemo i ne bi trebali amnestirati nikoga u lancu ko proizvodi otpad bilo koje prirode i taj
otpad svojom voljom odlaže i baca na mjesta koja nisu za to određena, a pogotovu uz putne
komunikacije i rijeke što je u biti najveći problem. To ne rade preduzeća i proizvođači ambalaže,
ona „A-propo“ vrše prikupljanja i reciklažu korisnog otpada gdje god mogu jer je to kvalitetna
sirovina za dalju preradu (plastika, metal, drvo). Materijali koji su prepoznati kao stvarni otpad koji
se ne može dalje reciklirati i biti upotrijebljen, mora biti jasno naveden u Pravilniku i kao takav
tretiran do krajnjeg i konačnog zbrinjavanja. Ova problematika izaziva jako široku polemiku i
zahtijeva puno više vremena nego što Vam ovim Dopisom možemo objasniti, zato nam nemojte
zamjeriti što će mo u sledećem navodu pokušati posložiti stvari onako kako većina privrednih
subjekata misli i smatra da bi trebalo Zakonom i Pravilnikom definisati.
Želimo da izrazimo još jednom našu podršku donošenju Zakona i Pravilnika o primjeni Zakona o
zbrinjavanju ambalaže i ambalažnog otpada FBiH.
1. Proizvođač ambalaže: nije zagađivač prirode i okoliša.
-Strukturu proizvedene ambalaže i njene namjene čine 2 kategorije;
-Ambalaža namijenjena za dalje pakovanje kao poluproizvod
-Ambalaža namijenjena kao proizvod za dalju prodaju.
2. Pakeraji i punionice: nisu direktno zagađivači prirode i okoliša.
-U isporučenu ili proizvedenu ambalažu pune i pakuju svoje proizvode.
-Proizvodi za dalju prodaju.
3. Trgovina: indirektno mogući zagađivači prirode i okoliša.
-Proizvodi i roba za dalju prodaju i primjenu.
4. Kupci / potrošači: direktno i praktično najveći zagađivači prirode i okoliša.
-Građanska ne/izgrađena svijest i ne/odgovornost prema prirodi.
-Subjektivna ne/odgovornost pojedinca prema prirodi.
-Društvena ne/odgovornost prema uslovima stvorenim od strane komunalnih preduzeća i lokalnih
zajednica za prikupljanje otpada od strane građana.
-Odgovornost i kontrola prikupljenih otpada u domaćinstvu.
-Kvalitetan odvoz i zbrinjavanje na zakonom propisana mjesta (odlagališta).
-Preventivne i edukativne mjere sa građanima, školskim ustanovama, elektronskim i printanim
medijima i na posljetku kaznene odredbe za one koji se ogluše o Zakon.
Zakonom i Pravilnikom o upravljanju i zbrinjavanju ambalaže i ambalažnog otpada bi trebao biti
donešen na stvarnim činjenicama i životnim okolnostima našeg društva, kao i odgovornih u
Ministarstvu da zakonom sankcionišu i stimulišu sve potencijalne zagađivače i pojedince sa ciljem
da dobijemo zdravu i čistu okolinu i bolju uređenost Države sa aspekta ekologije.
PRAKTIČNO PREDLAŽEMO:
-Potencijalno najveći zagađivači (domaćinstva) građani kao krajnji konzumenti svih roba u ponudi
bi od strane komunalnih preduzeća koja posluju pod nadležnošću lokalnih zajednica građanima
trebala da obezbijede komunalne kante za selektivan otpad koji služi za dalju reciklažu i spada u
kategoriju komercijalnog otpada. Ta kategorija otpada bi trebala biti stimulativna za građane u
cijeni odvoza istog iz domaćinstava. Biološki otpad kao razgradiva materija odvojen u posebne
kante. Čvrsti i ostali ne upotrebljivi otpad u posebne kontejnere raspoređene u užim lokalitetima
življenja kao zajedničko spremište ove kategorije otpada i lakšeg njegovog konačnog i trajnog
zbrinjavanja. Jako stroge kazne za one prekršioce koji ne budu poštovali Zakonom propisane mjere.
Apel na građane da prijave sve one koji budu činili ne primjereno odlaganje i bacanje smeća.
Propagandne poruke za građane.
Privredni subjekti ugovaraju sa komunalnim preduzećima odvoz otpada po istom principu kao i
građani s tim da sami stvore uslove za selektivni otpad.
Vjerujemo da samo na ovom principu možemo doći do konačnog cilja i trajno zbrinutog otpada koji
svima nama čini veliki problem i narušava nama tako lijepu i zdravu sredinu u kojoj živimo i
stvaramo.
To moramo raditi radi naše djece, generacija koje dolaze, radi onih koji nisu još rođeni a nisu krivi i
neće moći uživati u ljepotama naše prelijepe zemlje Bosne, jer „MI“ nismo ništa uradili za njih, za
njihovu budućnost i sreću… Nemamo to pravo.
Sa svojom skromnom donacijom, određeni broj članica Udruženja poslodavaca i samostalnih
privrednika Gračanica, pomaže Urgentnom kliničkom centru Tuzla – odjel hirurgije.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica (24. 04. 2012.), sa jednim dijelom
svojih članica, pomoglo je odjelu hirurgije Univerzitetsko kliničkog centra u Tuzli, da opremi
prijemnu salu za edukaciju ljekara i uposlenih na odjelu hirurgije.
Vrlo skromni uslovi u kojima se nalazila sala u kojoj su naši eminentni ljekari proširivali svoja
znanja iz oblasti medicine, kao i dočekivali svoje kolege iz stranih zemalja su pružali ružnu sliku o
uslovima rada naših ljekara i medicinskog osoblja.
Grupa privrednih subjekata iz Gračanice i Doboj Istoka su svojom donacijom u novcu i potrebnim
materijalima opremili salu i stvorili adekvatne uslove za rad medicinskog osoblja na hirurgiji.
Preduzeća koja su učestvovala u ovoj akciji su također donirala i potrebna materijalno tehnička
sredstva za osvježenje bolesničkih soba, posteljine, nepromočive navlake na bolesničke krevete i
drugo.
Ukupna finansijska pomoč koja je iznosila 15.000,00 KM, obezbijedila su preduzeća:
„PLASTEX“ d.o.o. Gračanica
„VARIPLAST“ d.o.o. Gračanica
„VELFARM“ d.o.o. Gračanica
„DUSA-KOMERC“ d.o.o. Gračanica
„OLIMP“ d.o.o. Gračanica
„TRING“ d.o.o. Gračanica
„BREZJE“ d.o.o. Gračanica
„EDO-SLAD“ d.o.o. Gračanica
„STIL“ s.z.r. Gračanica
„DOBOJPROMET“ d.o.o. Doboj Istok
„URBAN BiH“ d.o.o. Doboj Istok
Dalje aktivnosti Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica se ogledaju u nastupu
na trećem Dajmu privrede i poduzetništva „GRAPOSEXPO“ 2012. Gračanica, održanom od 16. do
19. maja 2012. godine.
Udruženje je ispunilo centralnu halu sa svojim članicama.
Pojedinačan izlagački prostor za promociju i izlaganje svog proizvodnog programa, uzele su 23
članice Udruženja:
„ŠIRBEGOVIĆ“ d.o.o.
„POLY“ d.o.o.
„VARIPLAST“ d.o.
„HELIOPLAST“ d.o.o.
„FRAGMAT IZOLIRKA“ d.o.o.
„PLASTEX“ d.o.o.
„MIRNA“ d.o.o.
„PLAMINGO“ d.o.o.
„KOVAN“ d.o.o.
„LIMORAD“ d.o.o.
„HiS“ s.z.r.
„OLIMP“ d.o.o.
„SUMAN“ d.o.o.
„TRENICAPROM“ d.o.o.
„MEKIĆ“ d.o.o.
„ZEKA COMERC“ d.o.o.
„URBAN BiH“ d.o.o.
„VELFARM“ d.o.o.
„BREZJE“ d.o.o.
„DOBOJPROMET“ d.o.o.
„SAX“ d.o.o.
„DUSA KOMERC“ d.o.o. i
„GAKOM“ d.o.o.
Ostale članice Udruženja predstavljene su na zajedničkom štandu Udruženja, uzorcima,
promotivnim materijalom i u elektronskoj formi.
Udruženje poslodavaca, sa predsjednikom Terzić Seadom, za vrijeme Sajma bilo je domaćin
Premijeru Tuzlanskog kantona gospodinu Čaušević Seadu sa ministrima, zamjeniku Ministra
Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, generalnom konzulu Republike Hrvatske u
Tuzli Mr. sc. Josipu Jurasu, predstavnicima NERDA Tuzla i drugim visokim dužnosnicima,
delegacijama i privrednicima.
Na poziv Udruženja, treći dan sajma, predsjednik terzić sa članicama Udruženja, bio je domaćin
Mr. Branki Đurić, ministrici Federalnog ministarstva okoliša i turizma i savjetnicima Ministrice
gospodinu edinu terziću i Mirzi Salihoviću.
Nakon dočeka na štandu Udruženja, Ministrica sa savjetnicima u pratnji domaćina, obišla je Sajam,
a potom je upriličen sastanak sa privrednicima na temu primjena Pravilnika o zbrinjavanju
ambalaže i ambalažnog otpada.
Svoje gostoprimstvo i promociju Gračanice, pokazale su firme „HELIOPLAST“ d.o.o.,
„VARIPLAST“ d.o.o. i dr. upoznavanjem mnogih delegacija sa svojim kapacitetima i proizvosnim
programima u svojim preduzećima.
Sve naprijed navedeno pokazalo je još jednom kolika je uloga Udruženja u podršci Sajmu,
promociji Gračanice – sajamskog grada i gračaničke privrede koja ovu lokalnu zajednicu čine
prepoznatljivom u širem regionu.
-Na Svečanou akademiju u povodu obilježavanja 22. maja – Dana policije Tuzlanskog kantona,
održanoj u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog
kantona, pozvalo je predsjednika Udruženja Terzić Seada, gdje je Udruženju poslodavaca i
samostalnih privrednika Gračanica, uručena Zahvalnica za uspješnu saradnu i podršku u radu MUPa Tuzlanskog kantona.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, 21. 05. 2012. godine, upućuje
Federalnom Ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izradu instrukcije za primjenu Pravilnika o
upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH
Na osnovu dogovora sa sastanka od 18. 05. 2012. godine održanog u Gračanici, kome su
prisustvovali predstavnici Udruženja poslodavaca Gračanica i šire regije FBiH na čelu sa
minstricom Mr. Brankom Đurić i savjetnicima Ministrice gosp. Edinom Terzićem i Mirzom
Salihovićem, na temu primjene Zakona o upravljanju otpadom i Pravilnika o upravljanju
ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 88/11 od 28. 12. 2011. godine),
zaključeno je sljedeće:
-Da je Pravilnik u svojim pojedinim odredbama nejasan i nedorečen, što stvara konfuziju i
probleme privrednicima i svim ostalim subjektima u njegovoj daljoj primjeni, ta da je s tim u vezi
neophodno da Ministarstvo izradi Instrukciju za primjenu Pravilnika, koja će riješiti postojeće
dileme, i da istu dostavi inspekcijama i javno objavi.
S tim u vezi Udruženje poslodavaca Gračanica, dostavilo je Ministarstvu prijedlog šta bi to
konkretno predmetnom instrukcijom trebalo biti definisano, a koji bi trebao biti usvojen od strane
Ministarstva:
– Naglasiti da inspektori mogu vršiti kontrolu primjene Pravilnika od strane Obveznika samo u
smislu kontrole blagovremenog podnošenja izvještaja Ministarstvu i Fondu o količini ambalaže
stavljene na tržište FBiH u 2011. godini,
-Da će se odredbe Pravilnika primjenjivati u potpunosti tek pošto isti po pitanju naknada i ostalih
obaveza bude usvojen i stavljen u primjenu u istom obliku kao u Republici Srpskoj i Brčko
Distriktu BiH, a u suprotnom će isti biti stavljen van snage do daljnjeg,
-Da se kaznene odredbe iz člana 25. Pravilnika ne mogu primjenjivati dok iste ne budu izmijenjene,
i usaglašene sa Zakonom,
-U članu 1. stav 2. Pravilnika, gdje kaže:
Odredbe ovog Pravilnika se odnose na svu ambalažu koja se proizvodi, odnosno stavlja na tržište…
Objasniti da se to odnosi na ambalažu sadržanu u gotovom proizvodu a ne na ambalažu koja čini
poluproizvod, odnosno definisati i navesti primjer šta je to gotov proizvod a šta poluproizvod.
Npr. poluproizvod je svaka ambalaža koja je namijenjena da naknadno bude napunjena određenom
masom ili da se u istu pakuje određena masa, i da kao takve zajedno čine gotov proizvod koji će biti
plasiran na tržište.
Gotov proizvod je svaki proizvod, koji će nakon što bude napunjen ili upakovan u ambalažu biti
plasiran na tržište FBiH.
-Naglasiti da se oredmetni Pravilnik ne odnosi na:
a) Ambalažu koju trgovci dijele besplatno svojim kupcima u trgovini na malo, tzv. treger vrećice,
b) Ambalažu za domaćinstvo: vrećice za zamrzivač, vrećice za smeće, staklene tegle za zimnicu,
itd.
c) Ostalu ambalažu koja neće služiti za pakovanje, punjenje ili transport neke druge robe.
Obrazložiti primjenu člana 23. stav 1. Pravilnika u smislu da se jasno formulišu obaveze svakog od
subjekata na sljedeći način:
a) PROIZVOĐAČ AMBALAŽNOG MATERIJALA plaća naknadu samo za ambalažu u koju
pakuje svoj proizvod,
Npr.
1. Proizvođač folije, vrećica i vreća za industriju, ne plaća naknadu za foliju, vrećice ili vreće koje
je proizveo i koje pušta u promet na teritoriji FBiH, ali plaća naknadu za ambalažu u koju upakuje
foliju, vrećice ili vreće.
2. Proizvođač čašica za jogurt ne plaća naknadu za čašice koje je proizveo i koje pušta u promet, ali
plaća naknadu za ambalažu u koju upakuje čašice (npr. folija, vreća, kartonska kutija, itd.) i pušta u
promet na teritoriji FBiH,
ili
punilac kantica za kajmak plaća naknadu za kantice koje je kupio od proizvođača ili distributera i
koje puni kajmakom i stavi u promet na teritoriji FBiH.
b) PUNILAC plaća naknadu za ambalažu koju puni svojim proizvodom i stavlja u promet na
teritoriji FBiH.
Npr. punilac vreća za fasadu plaća naknadu za vreće koje je kupio od proizvođača ili distributera i
koje puni fasadom i pušta u promet na teritoriji FBiH,
ili
c) PAKER plaća naknadu za ambalažu u koju upakuje svoj proizvod i stavlja u promet na teritoriji
FBiH.
Npr. paker građevinskog materijala plaća naknadu za ambalažu (foliju) kojom omotava građevinski
materijal radi lakšeg transporta i pušta u promet na teritoriji FBiH.
d) UVOZNIK plaća naknadu za ambalažu u kojoj uveze upakovan gotov proizvod i plasira na
tržište FBiH.
Npr. uvoznik granulata koji isti namjerava dalje plasirati na tržište FBiH, plaća naknadu na
ambalažu u koju je upakovan granulat.
e) DISTRIBUTER plaća naknadu za ambalažu u koju je upakovan gotov proizvod i koji dalje
namjerava distribuirati na tržištu FBiH, pod uslovom da se na plaćanje naknade nije obavezao
proizvođač gotovog proizvoda koji je proizvod isporučio distributeru.
Npr. trgovac na veliko kupuje deterdžent od proizvođača deterdženta i distribuira na tržište FBiH.
On je obavezan platiti naknadu samo ukoliko se proizvođač deterdženta nije prethodno obavezao da
će on prijaviti i platiti naknadu za isporučeni deterdžent distributeru.
f) KRAJNJI SNABDJEVAČ plaća naknadu za ambalažu plasiranu na tržište FBiH, samo ukoliko
obavezu prijavljivanja i plaćanja naknade nije preuzeo proizvođač, uvoznik ili distributer koji mu je
isporučio proizvod upakovan u ambalažu
Npr. Trgovac na malo je kupio marmeladu upakovanu u staklene tegle od distributera, koji je
marmeladu nabavio od proizvođača, ali ni jedan nije prethodno preuzeo obavezu prijavljivanja i
plaćanja naknade za zbrinjavanje ambalaže. U tom slučaju naknadu za zbrinjavanje ambalaže plaća
krajnji snabdjevač.
-Naglasiti da naknadu za zbrinjavanje ambalažnog otpada plaća samo jedan od obveznika u lancu
plaćanja naknade, kao i način na koji će se vršiti kontrola da li se prethodni subjekt obavezao na
plaćanje naknade za isporučenu ambalažu.
-DEFINISATI BIORAZGRADIVU AMBALAŽU (npr. folije) i da li ista podliježe plaćanju
naknade ili je na neki način oslobođena?
-POJASNITI član 9. Pravilnika, u smislu označavanja ambalaže reciklažnim znakom i oznakom
materijala od kojeg je proizvedena, na način da se u instrukciji navede način obilježavanja ambalaže
bez štampe (da li je dovoljno da bude obilježeno samo zbirno pakovanje za takvu ambalažu – npr.
vrećice za zamrzivač, folija)?
-POJASNITI član 10. Pravilnika, u smislu da se da instrukcija da li proizvođač ambalaže smije
otkupiti ambalažni otpad od krajnjeg korisnika kako bi ga preradio i ponovo upotrijebio u
proizvodnji, odnosno da li može ambalažni otpad nastao u obavljanju vlastite djelatnosti obnavljati i
vršiti dalju preradu za ponovnu upotrebu.
Općinski sud u Tuzli, 15. 06. 2012. godine, donosi Rješenje br. 32 0 ps 093223 11 Ps, kojim se
tužba smatra povučeno, podnesena od strane „BOMS-expo“ d.o.o Stjepan Polje, protiv Općine
Gračanica i Udrženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.
Pošto je tužitelj u podnesku naveo da je u međuvremenu sklopio ugovor o partnerstvu sa
prvooptuženim Općinom Gračanica, punomoćnik Udruženja poslodavaca, Helić Hajrudin, advokat
iz Gračanice, tražio je naknadu troškova za drugooptuženog, koji se sastoje od odgovora optuženog
na tužbu i troškova takse na podneseni Prigovor, što je Sud i uvažio, te je „BOMS-expo“ d.o.o., bio
dužan nadokaditi troškove Udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, što ni do
danas nije učinio, iako je rješenje postalo pravosnažno. (p.s. 30.08.2012.).
Udruženje – udruga privrednika Jelah/Tešanj, poziva Udruženje poslodavaca i samostalnih
privrednika gračanica, da 21. 06. 2012. godine, pošalju svog predstavnika na radni sastanak, gdje će
se Ministar energije, industrije i rudarstva Erdal Trhulj, sastati sa privrednicima i predstavnicima
Udruženja privrednika Jelah – Tešanj.
Sastanku je prisustvovao i načelnik općine Tešanj gospodin Fuad Šišić, a predstavnik Udruženja
poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, bio je gospodin Samir hadžić, direktor i vlasnik
firme „URBAN BiH“ d.o.o.
Sastanak je održan na temu:
-trenutna ekonomska situacija u BiH,
-uticaj nadolazeće ekonomske krize – recesije na BiH,
-mogući načini prevazilaženja ekonomske krize u BiH,
-aktuelni projekti iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva.
Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, prisustvovalo je sastanku održanom u
Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.
Dana 12. 07. 2012. godine sa početkom u 12 h, u Ministarstvu za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u banja Luci na inicijativu Centra civilnih inicijativa,
održan je sastanak na temu: Donošenje Uredbe o naknadama za plastične kese i Uredbe o
posticajnim sredstvima proizvođačima plastičnih kesa.
Iako su na sastanak pozvani predstavnici 10 najvećih proizvođača sa područja federacije Bosne i
hercegovine i republike Srpske:“DietDE DELIĆ“, „NORAPLAST“, „PLASTEX“, „FERPLAST“,
„MAGROPLAST“, „LINPAC“, „WELTPLAST“, „VARIPLAST“, „UNIONINVESTPLASTIKA“,
istom su od predstavnika proizvođača prisustvovali samo predstavnici firme „PLASTEX“ d.o.o.
Gračanica i to Miralem Hrvić, dipl. prav. I Omerović Mehmed dipl. ing. tehn., kao predstavnik
Udrženja poslodavaca i samostalnih privrednika gračanica, gospodin Sead terzić, predsjednik
Udruženja i direktor firme „PLASTEX“ d.o.o.
Kao razlog ne dolaska na sastanak pozvani predstavnici proizvođača su uglavnom naveli da je
trenutačno vrijeme godišnjih odmora, tako da ili su direktori na odmoru ili zbog odsustva ostalog
kadra zbog godišnjih odmora nisu u prilici uputiti kompetentnu osobu na sastanak.+Uglavnom su
svi u svojim odgovorima tražili da se zakaže novi termin sastanka za početak septembra 2012-
godine.
Osim pomenutih sastanku su prisustvovali i dva predstavnika Centra civilnih inicijativa i to: Ivan
vasić Zoran Adžić.
Ispred Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, učeće na sastanku su uzeli
dva predstavnika i to:
Edin terzić – sacjetnik Ministrice i
Mehmed Cerina – pomoćnik Ministrice.
U ime Vlade republike Srpske, na sastanku je prisustvovala svjetlana Radusin – pomoćnik Ministra
za zaštitu životne sredine Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS.
Inače svi učesnici sastanka su se složili sa činjenicom da treba raditi na smanjenju upotrebe tankih
plastičnih kesa, koje i predstavljaju najveći problem u zagađenju životne sredine, a s druge strane
poticati proizvodnju debljih kesa koje kupac može višekratno koristiti, i koje je lakše skupiti i
ponovo reciklirati.
Predstavnici proizvođača su istakli neke svoje prijedloge na pomenute nacrte Uredbi, što će biti i
tema razmatranja narednog sastanka.
Sead Terzić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, je istakao da
adresa za smanjenje broja upotrebe tankih plastičnih vrećica nisu veliki proizvođači u FBiH i RS,
već se one najvećim dijelom prodaju na crnom tržištu i uglavnom iste plasiraju preprodavači koji
rade „na crno“, a iste se uvoze iz susjedne Srbije ili čak iz Kine.
Terzić je takođe istakao da najprije treba raditi na buđenju svijesti građana da ne zagađuju okoliš,
jer to zapravo i jeste cilj, i u taj projekat uključiti predstavnike Ministarstva obrazovanja, škola,
medija i sve druge subjekte koji mogu pomoći u realizaciji pomenutog projekta.
Ostali učesnici sastanka su se takođe složili da se radi o problemu koji je prisutan u cijeloj regiji, i
kojem treba posvetiti značajnu pažnju i pristupiti planski, najprije kroz donošenje kvalitetnog
propisa i buđenjem svijesti kod građana, a zatim kroz angažovanje inspekcijskih organa na terenu u
sprečavanju sive ekonomije koja je najveći uzročnik zagađenja okoliša, kroz plasiranje na tržište
tankih plastičnih kesa i smanjenja konkurentnosti domaćih registrovanih proizvođača.
Dogovoreno je da se naredni sastanak planira za početak septembra u sarajevu, do kada će svi
učesnici poduzeti i neke dodatne aktivnosti u cilju stvaranja kvalitetne baze za donošenje navedenih
propisa.

Rad i aktivnosti Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica u periodu od 23. 11. 2012. do 15. 10. 2014. godine

U navedenom mandatnom periodu, od održavanja izborne Skupštine, radom Udruženja su rukovodili:

Širbegović Faruk, predsjednik Udruženja

Jahić Sead, dopredsjednik Udruženja

Pavlović Milenko, dopredsjednik Udruženja

Ćurić Samir, član Upravnog odbora

Osmanović Vehid, član Upravnog odbora

Karalić Said, član Upravnog odbora

Šabić Nešad, član Upravnog odbora  i

Nadzorni odbor u sastavu:

Avdić Suada predsjednik

Hadžibegović Eldin, član i

Hadžić Samir, član.

Nakonodržane Skupštine, Upravni odbor početkom decembra, kreće sa aktivnostima, donošenjem nacrta Programa rada Udruženja za mandatni period od dvije godine, koji upućuje svim članicama, kako bi se donio kvalitetan Program rada, kao i prijedlog da se članice organizuju po nomenklaturi zanimanja. U januaru 2013. godine, usvojen je okvirni Program rada Udruženja, a nakon toga traženo je od svih članica da iznesu konkretne probleme i prijedloge vezano za položaj i poslovanje privrednika, radi pripreme sastanaka sa predstavnicima vlasti na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou.

Nastavljeno je sa praksom saradnje sa drugim Udruženjama, te je data podrška Zaključcima UO-a UP-a Srebrenik, koja je tražena radi upućivanja Skupštini TK.a, koja bi zadužila Vladu TK.a da analizira sve obaveze i opterećenja privrednih subjekata o obavezama emitovanim od strane Vlade TK (Odluke i podzakonski akti iz nadležnosti Skupštine TK), Fondova i drugih institucija iz nadležnosti Vlade TK kojim su privredni subjekti sa područja TK u odnosu na područja ostalih kantona F BiH dovedeni u neravnopravan položaj, kao što su:

  1. Porez na imovinu koji se plaća na motorna vozila u vlasništvu privrednih subjekata prilikom registracije,
  2. 2. Naknada za opšte korisne funkcije šuma – Zakon o šumama (Službene novine “Tuzlanskog kantona” broj 9/12)
  3. 3. Naknada za korištenje snage vjetra u privredne svrhe i korištenje sunčeve energije u privredne svrhe – Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 6/11)
  4. Dodatno plaćanje usluga zdravstvenog osiguranja u situacijama kada su usluge posljedica povrede na radu.
  5. Te da nakon uporedne analize emitovanih obaveza iz svoje nadležnosti sa emitovanim istim ili sličnim obavezama Skupštine TK, predloži uvođenje obaveza koje su emitovane u naj manje pet i više kantona F BiH.

Članovi Upravnog odbora pokrenuli su i pitanje aktiviranja kompletnog članstva Udruženja, pored rada u Sekcijama, potrebni su i prošireni sastanci svih članica, kao i rad na omasovljenju Udruženja.

U 2013. godini održano je devet sjednica Upravnog odbora i niz radnih sastanaka.

Po usvajanju Programa rada, pokušavajući se držati zacrtane dinamike Upravni odbor je pokrenuo i realizovao niz aktivnosti, pokrenuo metod rada Udruženja, koji se zasniva na isključivim interesima i problemima privrednika.

Na inicijativu UO UP-a održan je sastanak privrednika sa predstavnicima kantonalne i općinske vlasti.

U pripremi ovog skupa, nakon anketiranja privrednika – članica UP-a, koji su dostavili svoja pitanja, prijedloge i akcentirali poteškoće u poslovanju, Upravni odbor je selektirao po šest za lokalni i kantonalni nivo vlasti.

Pitanja i prijedlozi iz domena lokalne zajednice:

Afirmacija privrednih subjekata i poduzetnika koji stvaraju nove vrijednosti, kao osnovnih članica razvoja Općine,

Jačanje službi u Općini koje će se više posvetiti rješavanju problema privrednika (pokretanje biznisa, građevinske dozvole, saglasnosti, pomoć oko procedura sa kojima poduzetnici nemaju iskustva),

Unapređenje rada Općinske partnerske grupe za razvoj, oblastima i strateškim ciljevima,

Izgradnja sistema komunikacije između privrednika i Općine, sa ciljem uočavanja i eliminacije određenih slabosti, kao i korištenje svih mogućnosti za poboljšanje poslovanja i promocije općine Gračanica, kao poduzetnički atraktivne sredine,

Planirati posjete od strane Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj firmama. Napraviti plan posjeta,

Analizirati mogućnost rasterećenja privrednih subjekata od strane općine Gračanica u cilju otvaranja novih radnih mjesta.

Pitanja i prijedlozi prema kantonalnom nivou vlasti:

Ciljevi, programi, projekti i mjere Vlade TK, poticaji u proizvodnji radi očuvanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih.

Mogućnost rasterećenja privrednih subjekata, racionalnija i efikasnija javna uprava.

Zdravstveno osiguranje radnika, problematika povreda na radu, odnos komisije kod prekida i produženja bolovanja, naplata bolovanja, itd.

Izmjene Zakona o Privrednoj komori TK, sa ciljem jačanja uloge Komore.

Nelojalna konkurencija, firme koje ne posjeduju osnovne uvjete za obavljanje djelatnosti, rad “na crno” i slično.

Formiranje Kantonalnog privrednog suda.

Na skupu su predstavnici lokalne i kantonalne vlasti izrazili spremnost na saradnju po izloženim prijedlozima, a privrednicima je ostalo da ih i dalje napominju i potiču na realizaciju obećanog.

Održan je skup gračaničkih privrednika na temu: izmjene Zakona o radu, na kome su pored privrednika, prisustvovali – zastupnica u predstavničkom domu parlamenta FBiH Alma Zildžić, predstavnik Udruženja poslodavaca FBiH Safudin Čengić, predstavnici Ministarstva poduzetništva i obrta TK, predstavnik Udruženja privrednika Tešanj i predstavnici Općine Gračanica.

Upravni odbor je zaključio da  predloženi nacrt Zakona o radu ide dosta na teret poslodavaca, nepovoljan je i može dovesti do otpuštanja velikog broja uposlenika. Pravnici, uposlenici u CO “ŠIRBEGOVIĆ” d.o.o., “PLASTEX” d.o.o., “KLAUS LEHMAN” d.o.o. i “HELIOPLAST” d.o.o. pripremili su amandmane na nacrt Zakona o radu, prezentirali ih prisutnima, a potom uputili na relevantne adrese.

Po odluci Upravnog odbora u saradnji sa BIGMEV-Centrom za razvoj odnosa sa BiH, organiziran je susret gračaničkih privrednika sa privrednicima grada Burse – Turska, gdje je za naše privrednike upriličen susret sa Muzafferom Cilekom, potom sastanci sa srodnim firmama.

Na inicijativu Upravnog odbora Udruženja, u oktobru je održan drugi sastanak privrednika na Načelnikom Općine Gračanica i njegovim saradnicima.

Na tom sastanku od strane privrednika postavljena su pitanja i traženo:

-Da li je formirana Komisija za tehnički prijem?

-U kojoj fazi je plan prostornog uređenja?

-Mogućnost skraćenja procedure izdavanja urbanističke dozvole, obavljanja tehničkog prijema i izdavanja upotrebne dozvole?

-Postavljeno je pitanje, obzirom na slab odaziv privrednika, na skupove koji se dotiču njih lično, da li privrednici nemaju problema ili su u tolikim problemima da ne mogu doći ni na sastanak?

-Naglašeno je da je Udruženje poslodavaca mali procent privrednika, te je traženo od Načelnika da svojim autoritetom animira gračaničke privrednike.

-Predloženo je razmatranje mogućnosti otkupa poljoprivrednog zemljišta u svrhu izgradnje poslovnih zona.

-Naglašeno je da bi smanjenje troškova infrastrukture takođe bila pomoć privrednicima.

-Predloženo je da porez koji se uplaćuje Općini, bude vraćen privrednicima, kao podsticaj za zapošljavanje.

-Traženo je od Načelnika struktura njegovih saradnika, kako bi se po nekim pitanjima išlo direktno njima.

-Traženo je da se ažurira evidencija privrednih subjekata općine Gračanica.

-Da se uvede praksa posjete privrednicima od strane Načelnika i njegovih saradnika.

-Da Načelnik u toku mjeseca u sali Općine uvede praksu druženja sa privrednicima uz kafu.Da Općina, u cilju općeg razvoja akcentira kao svoje prioritete:

-zapošljavanje,

-zadržavanje mladih i

-stvaranje mreže naših ljudi.

Na kraju izlaganja privrednika, Načelnik je prihvatio:

-Organizaciju ovakvih sastanaka u narednom periodu preuzima Općina sa načelnikom na čelu.

-Uvodi se praksa obilaska privrednika od strane općinske delegacije sa Načelnikom.

-Veza i saradnja sa Općinom preko Službe za razvoj i informisanje sa privrednicima.

-Ažuriranje privrednih subjekata općine Gračanica, bit će završeno u roku od 30 dana.

-Federalno Udruženje poslodavaca, održalo je IX redovnu sjednicu Upravnog odbora u Gračanici u saradnji sa Udruženjem poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, kada je i potpisano pristupanje UP-a Gračanica, kao kolektivnog člana Udruženja poslodavaca Federacije bIh.

-U sali općine Gračanica održana je stručna tribina na temu “Liderstvo tokom različitih faza razvoja” u organizaciji ADIZES SEE za gračaničke privrednike.

-Od ukupnog godišnjeg prihoda (po osnovu članarine kao jedinog izvora finansiranja UP-a) u 2013. godini, naplativost je cca 77 %, što znatno otežava funkcionisanje Udruženja.

Sumirajući sve aktivnosti Udruženja, u par sastanaka sa lokalnim i kantonalnim nivoima vlasti, prezentirani su ključni problemi i prijedlozi privrednika:

-Problemi pri izdavanju građevinskih dozvola,

-Završetak regulacionog plana Općine, zbog razvoja privrede u zonama Stjepan Polje, Donja Lohinja i Donja Orahovica,

-Jačanje službe u Općini koja će se više posvetiti problemima privrednika,

-Da se oformi radna grupa u Udruženju, koja će imati zadatak da u kontinuitetu prati rad općinskih organa i da sa njima održava redovnu komunikaciju o svim bitnim odlukama i projektima vezanim za privredu Općine,

-Prijedlog: da Načelnik Općine formira nezavisni “savjet” ili radno tijelo sastavljeno od ljudi iz privrede i ostalih sfera života da bi lakše rješavali probleme na nivou Općine,

-Planirati posjete i razgovore sa privrednim subjektima uz upoznavanje sa njihovim problemima, od strane sektora za privredu Općine. Nedeljno najmanje jedna firma da bude posjećena i po tom osnovu delegirati probleme i rješenja,

-Neprepoznavanje proizvodnje kao osnovnog činioca razvoja Općine

-Podsticaji u proizvodnji radi očuvanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih,

-Formiranje privrednog suda,

-Formiranje jedinstvenog udruženja privrednika Tuzlanskog kantona (transformacija PK TK u udruženje privrednika),

-Mogućnost rasterećenja privrednika u obavezama,

-Ekspeditivniji rad institucija kao i mnoga druga pitanja iz domena privrede,

-Zdravstveno osiguranje radnika – troškovi i problematika povrede na radu o odnosu komisija kod prekida i produženja bolovanja,

-Partnerstvo i veće učešće privrednika u saradnji sa Privrednom komorom Tuzlanskog kantona,

-Nelojalna konkurencija, firme koje ne posjeduju osnovne uvjete za obavljanje građevinske djelatnosti (minimalno 1 inženjer i 15 uposlenih), zatim rad na “crno”, itd.,

-Neadekvatno obrazovanje kadrova,

-Dolazak pod udar zakonskih propisa iz oblasti ekonomije,

-Povećanje cijena naftnih derivata,

-Nerealno velike obaveze na lične dohotke uposlenika, takse na firmu i drugi nameti,

-Nestimulativan pristup zakonskih odredbi za nova upošljavanja (izvoz i investicione projekte),

-Nepostojanje zakonskih propisa zaštite kod naplate spornih potraživanja.

Sve naprijed navedeno, pa čak i obećano od strane nadležnih nivoa vlasti, nije adekvatno doprlo niti realizovano od strane nadležnih, zahvaljujući ne sređenoj političkoj situaciji, kako u Tuzlanskom kantonu, tako i u komplenoj BiH.

Predsjednik Udruženja, gospodin Faruk Širbegović, u 2013. godini obezbijedio je u sklopu općinskog izložbenog prostora na sajmu “Grapos-expo 2013” prostor za Udruženje i promotivno predstavljanje članica, koje nisu samostalno izlagale na sajmu, a 2014. predsjednik je obezbijedio štand za Udruženje i kolektivno promovisanje članica.

U 2014. godini, Udruženje je na proširenoj sjednici Upravnog odbora odlučilo uz konsultacije sa predstavnicima Udruženja privrednika iz Gradačca, Srebrenika i Tešnja da uputi zahtjev za smanjenje doprinosa na plate i traži pokretanje postupka izmjene Zakona o doprinosima F BiH, a isti je proslijeđen Ministarskom vijeću BiH (n/r predsjedavajućeg Vjekoslava Bevande) i Ministarstvu finansija F BiH (n/r ministru Anti Krajini).

U maju, sa elementarnim nepogodama, poplavama neviđenih razmjera, stanje privrednih subjekata se dodatno usložnjava, Upravni odbor zakazuje proširenu sjednicu, na koju su pored privrednika, pozvani načelnik Općine Nusret Helić, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” Fuad Alić, direktor “Elektroposlovnice” Gračanica Sead Gazibegović i direktor JU BKC Gračanica Nedžad peljto, a tema navedenog skupa je bila: analiza, procjena, prijedlozi i sugestije vezano za elementarne nepogode.

Na održanom sastanku doneseni su zaključci, na osnovu kojih bi na nivou Općine i višim nivoima vlasti, trebalo izraditi kratkoročne i dugoročne programe mjera i aktivnosti, neophodnih za predupređenje elementarnih nepogoda.

-Općina Gračanica u saradnji sa Općinom Doboj Istok, pored tužbi za nanesenu štetu, treba uputiti zahtjev upravi i menadžmentu akumulacionog jezera “Modrac”, da upravljanje branom i jezerom, koje je od akumulacionog pretvoreno u turističko i od tada pravi probleme područjima i privredi tokom rijeke Spreče, da pristupi odgovorno rukovođenju sa stručnim menadžmentom.

-Općina Gračanica, “Elektrodistribucija” Gračanica, Udruženje poslodavaca Gračanica i ostali gračanički privrednici, pod hitno da traže sastanak na nivou generalnih direktora sa “Elektroprenosom BiH” i ministrom energetike, vezano za trafo stanicu u Gračanici, koja je glavni izvor napajanja Općine, ne zaštićena i zastarjela (30-35 godina), te tražiti da ista uđe urgentno u plan rekonstrukcije, obzirom da vrlo često nanosi direktne i indirektne štete privredi i domaćinstvima Općine Gračanica.

-Pokrenuti odgovornost JU BKC Gračanica, gdje se rukovodstvo neodgovorno ponijelo prema održavanju sredstava za rad (agregati kod releja i sl.) i dovelo Općinu u medijsku blokadu (koja nije smjela trajati duže od 15 minuta), te time stvorili dodatnu paniku kod stanovništva, zbog neinformisanosti u uslovima elementarnih nepogoda.

-Služba Civilne zaštite, JU BKC, JU “Vodovod i kanalizacija” Služba hitne pomoći, DVD treba odmah materijalno tehnički opremiti, kako njihovo funkcionisanje ne bi bilo dovedeno u pitanje u bilo kojoj situaciji.

-Izvršiti analizu rada Civilne zaštite, ustanoviti slabosti i nedostatke i izvršiti reorganizaciju iste.

-Na nivou Kantona, tražiti urgentno mašinsko čišćenje i proširenje korita rijeke Spreče.

-Općina Gračanica u saradnji sa Općinom Doboj Istok, hitno od općine Lukavac tražiti čišćenje jezera “modrac”.

-Općinske inspekcije hitno trebaju izaći na teren, izlaz iz gračanice prema Gradačcu, gdje svake godine dolazi do prekida putne komunikacije, radi postavljanja mostića i cijevi po sopstvenom nahođenju, te odrediti koji to profil cijevi i vrsta pristupnih mostića prema kućama mora biti, kako se ne bi dovodilo u pitanje funkcionisanje puta gračanica – Gradačac.

-Potrebno izvršiti analizu rada CZ u vanrednim uslovima.

-Obzirom na slabosti CZ, uspostaviti drugi ešalon odbrane od 4-5 privrednika.

-Redovno održavati i pročišćavati sve propuste, kanale i tokove, što bi 50 % manje koštalo od havarije koju isti naprave.

-Obezbijediti alternativu postojećoj trafo stanici.

-Obzirom da su privredni subjekti organizovali samoodbranu, nadležne institucije treba da se uključe u dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju poplavljenih firmi, radi pokretanja proizvodnje.

-Preispitat zbog čega je zatajio i sistem uzbunjivanja i najava nadolazećih nepogoda.

Ovo je bio prvi sastanak, iniciran od strane privrednika, očekuje se da Načelnik Općine preuzme organizaciju narednih sastanaka u cilju provođenja i realizacije naprijed navedenih prijedloga.

Ispred Udruženja poslodavaca upućen je zahtjev za pomoć u sanaciji šteta poplavama ugroženih privrednih subjekata, a u cilju pokretanja proizvodnje i očuvanja radnih mjesta, u kom je traženo:

-Obezbjeđenje grant sredstava u iznosu od po 5.000 KM po jednom radniku, koja bi se uplatila na račun privrednih subjekata u najkraćem roku.

-Poreske olakšice privrednim subjektima koji su pogođeni poplavama:

a) Oslobađanje od plaćanja svih doprinosa koji se plaćaju na svako radno mjesto u narednih godinu dana, odnosno minimalno 5.000 KM godišnje po radniku.

b) Oslobađanje od obaveza plaćanja poreza na dobit i akontacije poreza na dobit.

c) Oslobađanje od bilo kakvog plaćanja koja se odnose na investicije, izmještanje pogona na svim nivoima vlasti (plaćanje rente, priključaka na elektro, vodne i kanalizacione, telefonske instalacije, pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko i slično).

-Obezbjeđenje posebne kreditne linije iz koje bi se odobrila povoljna kreditna sredstva za privredne subjekte, u iznosu od po 10.000 KM po uposlenom radniku.

Zahtjev je upućen: Parlamentu F BiH (predsjedavajućem), Skupštini TK, Općinskom Vijeću, Vladi F BiH. Vladi TK (Premijeru i članovima Vlade) i Načelniku općine Gračanica.

Dana 03. 06. 2014. godine, održan je treći sastanak poplavom ugroženih privrednih subjekata, na kome je prisustvovalo 13 firmi, savjetnik Federalnog ministarstva za poduzetništvo i obrt Ismet Kamarić, predsjednik OO SDA Gračanica Muhamed Ibrahimović, predsjedavajući Općinskog vijeća Edin Ibrišević, predstavnici Općine Aida Hodžić i Muhibija Delić

Formirana je Radna grupa sa zadatkom da radi na koordinaciji sa nadležnim općinskim službama i Općinskim vijećem, radi stavljanja istih u službu privrednika i radi koordiniranja sa Kantonalnim i federalnim institucijama, radi pomoći u sanaciji šteta poplavama ugroženih privrednih subjekata.

Udruženje je u ime poplavljenih privrednih subjekata, uputilo Vladi F BiH i Premijeru F BiH, Zahtjev za oslobađanje od plaćanja poreza na dobit, sa obrazloženjem da su privredna društva pretpjela ogromne materijalne gubitke, koji se ogledaju u oštećenju objekata, opreme, gotovih proizvoda i repromaterijala. Nastavak poslovanja u poplavljenim objektima kod jednog broja subjekata je upitan i rizičan. Iz tog razloga jedan broj privrednih subjekata namjerava da kupi ili izgradi nove objekte sa ciljem omogućavanja daljnjeg nastavka rada, a time i održavanje radnih mjesta.

Privrednici smatraju da su štete mogle biti puno manje da su institucije vlasti pravovremeno upozorile da se izvrši evakuacija iz ugroženih objekata.

Nakon treće poplave, pored Zahtjeva za oslobađanje od plaćanja poreza na dobit, upućen je i Zahtjev za oslobađanje od poreza na promet nekretnina Skupštini TK, Vladi i Premijeru TK.

IZVJEŠTAJ O RADU I AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA GRAČANICA ZA PERIOD DECEMBAR 2014. – DECEMBAR 2016. godine

Redovna izborna Skupština Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, održana je 12. 12. 2014. godine.

Na Skupštini je usvojen Izvještaj o radu i aktivnostima, kao i finansijski izvještaj UPG za protekli mandatni period.

Razriješeno je rukovodstvo Udruženja po osnovu isteka mandata, te izvršen izbor i imenovanje novog rukovodstva.

Za predsjednika Udruženja, izabran je i imenovan Terzić Sead (“PLASTEX” d.o.o. Gračanica).

U Upravni odbor, imenovani su:

-Tukić Osman (“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o.)

-Hodžić Nihad (“TRING” d.o.o.)

-Jahić Sead (“IDEA CO”)

-Hamzić Kemal (“KLAUS LEHMAN” d.o.o.)

-Halidović Hazema (“SUMAN” d.o.o.)

-Hadžić Samir (“URBAN BiH” d.o.o.)

-Avdić Suada (“SAX” d.o.o.)

U Nadzorni odbor izabrani su:

-Iljazović Mustafa (“STIL”s.z.r)

-Aljić Sejfudin (“ZEKA COMERC” d.o.o.)

-Gazibegović Ekrem (“GAKOM” d.o.o.)

Nakon Skupštine, na prvoj sjednici Upravnog odbora, imenovana su dva dopredsjednika:

-Jahić Sead (“IDEA CO”) i

-Pavlović Milenko (“POLY” d.o.o.)

Poslije održane redovne izborne Skupštine Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica i izbora novog rukovodstva, predsjednik Udruženja Sead Terzić, je 15. 01. 2015. godine, održao prvi radni sastanak sa privrednicima – članicama Udruženja.

Uz zahvalnost svima, koji su dali podršu opstanku Udruženja, obzirom da je bilo dovedeno u kritičnu fazu, kako finansijski, tako i odlaskom članstva, naglasio je da će prva faza rada biti fokusirana isključivo na konsolidaciju Udruženja i njegovom proširenju novim članovima, te samim tim vraćanju snage i autoriteta koje je Udruženje već imalo i pokazalo. Predsjednik je u svom obraćanju pokazao optimizam i vjeru u opciju da “udruživanje nema alternativu”, iznoseći podatak da je od održavanja Skupštine do ovog radnog sastanka, 11 privrednih subjekata postalo član Udruženja, gdje se radi o povratku bivših i dolasku novih članica.

Naglasio je da od sada Udruženje isključivo treba da se bazira na interesima svojih članica, obzirom da nam je protekli period pokazao da smo svim institucijama bili potrebni samo u određenim trenucima, za “vlastitu upotrebu” i lični imidž pojedinaca.

Predložio je smjernice djelovanja u fazi konsolidacije:

-omasovljenje članstva,

-finansijska odgovornost članica prema Udruženju

-druženje dva puta mjesečno.

Po završetku izlaganja, predsjednik je pozvao prisutne da se uključe u rad i diskusiju, obzirom da će biti napravljen okvirni plan rada Udruženja, a dorađivat će se i dopunjavati upravo na sastancima ove vrste, gdje očekuje iznošenje problema, poteškoća, prijedloga i novih ideja.

Sjednice Upravnog odbora u ovom mandatu, održavat će se sa svim članicama, koje će davati zadatke Upravnom odboru i tražiti odgovore na iste.

Prisutni na radnom sastanku, koji do tada nisu imali priliku, zahvalili su se predsjedniku Terziću na prihvatanju dužnosti u nimalo lijepom momentu, i izrazili vjeru da će sve poteškoće biti prevaziđene, kada budu eliminisane greške pravljene u proteklom periodu.

Hronologija rada Udruženja, dostupna na WEB stranici www.upgracanica.com, pokazuje itekako rad, zalaganje, djelovanje i autoritet Udruženja, pokrenut i realiziran u ime privrednika i općine Gračanica, na kraju prisvojen kao vlasništvo pojedinca uz podršku određenih institucija i to nam se više nikada ne smije ponoviti.

Obzirom na obaveze privrednika, predloženo je od strane prisutnih, da druženje bude jednom mjesečno, za početak u Udruženju, a poslije uz mijenjanje mjesta i širenjem druženja sa privrednicima iz ostalih općina i regija.

Prisustvo sastancima i druženjima neće biti obavezno, ali je jako poželjno, pošto ne može jedan čovjek ili Upravni odbor, ponijeti sav teret, nego to treba smatrati zajednicom, kao što i jeste i raditi udruženo. Jedan od prijedloga je bio i izrada konkretnog programa rada, uz iznalaženje mogućnosti približavanja kantonalnom i federalnom Ekonomsko socijalnom vijeću, aktivnije učešće u radu Udruženja poslodavaca Federacije BiH, čiji smo kolektivni član.

Jedan od diskutanata smatra da je alternativa omasovljenju Udruženja, finansijsko jačanje povećanjem članarine, što bi dovelo do profesionalizacije Udruženja. Istakao je da partnerska saradnja ni sa jednim nivoom vlasti nije i neće dati rezultate, ali preostala su još tri načina djelovanja od strane privrednika prema političkim strukturama, od kojih je jedan jako “ne popularan” (smjene i blokade).

U diskusijama je naglašeno, da mora biti na pravi način istaknuta geneza Udruženja, čvrsta unutrašnja sinergija i sve bi to postalo izazov i postiglo omasovljenje Udruženja novim članicama, srazmjerno broju pravnih i fizičkih subjekata u Gračanici.

Novi članovi su se obratili sa namjerom, da sjedeći sa ovako uspješnim pojedincima i poznavajući njihove uspješne, već europske kompanije, ne mogu da shvate da Udruženje nema taj isti uspjeh i veličinu, nadajući se da će to biti veoma brzo prevaziđeno i ogledalo onih koji ga čine. Iznešeno je i nekoliko konkretnih problema, koji će se na jednom od narednih sastanaka formulisati i uputiti na relevantne adrese.

Na kraju sastanka, donesen je zaključak da se svake prve srijede u mjesecu od 15:00 h organizuje druženje članica uz otvorena vrata ostalim privrednicima i dobronamjernicima.

Udruženje poslodavaca Gračanica je u februaru 2015. godine, bilo domaćin rukovodstvu JU Mješovita srednja škola Gračanica, gdje su ispred JU MSŠ prisustvovali direktor, prof. dr. Bukvić Osman, prof. Husičić sanida, pomoćnica direktora i prof. Klokić Muhidin, pomoćnik direktora. Tema susreta je bila upisna politika u JU MSŠ Gračanica.

Predsjednik Sead Terzić i članovi Udruženja poslodavaca, pozdravili su inicijativu rukovodstva JU MSŠ Gračanica, što su dokazali velikim brojem konstruktivnih diskusija i spremnošću za saradnju na poboljšanju Politike upisa i razvoja srednjoškolskog obrazovanja.

Rezime mnogobrojnih diskusija je sljedeći:

-Upisna politika bi trebala biti dugotrajan, dobro planiran proces, jer ni jedna od četiri strane (učenici, rodirelji, škola, poslodavci) nemaju kvalitetne informacije na osnovu kojih bi donosili odluke.

-Naj veću pažnju treba posvetiti praktičnoj nastavi u respektabilnim i kompetentnim preduzećima. Ovo bi trebao biti temelj upisne politike.

-Zainteresiranost učenika za zanimanja i prva stepenica za dobijanje budućih kompetentnih kadrova bi se obezbijedila uspostavom perferirajućeg statusa ako učenik sam pronađe poslodavca kod koga će izvoditi praktičnu nastavu.

-Predlaže se da kvalitet rada nastavnika, koji izvodi praktičnu nastavu, bude potvrđen od strane preduzeća u kome se izvodi praktična nastava.

-Loš odziv učenika za pojedina zanimanja prouzrokuje i neadekvatni, srednjovjekovni naziv učeničkih zanimanja, koji ne odslikavaju karakter zanimanja. Recimo: umjesto plastičar – prerađivač polimernih materijala, umjesto bravar – montažer konstrukcija i opreme, itd.

-Pretjerana zainteresiranost i nastavnog kadra i roditelja i učenika za nepotrebna tehnička zanimanja rezultira time da se oni poslije školovanja ipak prijavljuju za zanimanja za koja postoji interes kompanija. (Na konkurs prerađivača polimernih materijala javljaju se: gimnazijalci, vozači, saobraćajni tehničari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari, pa čak i kandidati sa fakultetskim diplomama).

-Nepotrebne tehničke škole treba reducirati, tako što će se podići kriteriji za prijem, a učenicima i roditeljima treba razbiti predrasude o “poželjnim radnim mjestima”.

-Kroz ovakve i slične kontakte, treba poslodavce informisati o postojanju pojedinih zanimanja. Recimo, ne dovoljno je propagirano da postoje tehničari za kompjutersko projektovanje.

-Veći broj poslodavacaje saopštio da u poslednjih pet godina nisu nikada kontaktirani od strane JU MSŠ, a isti bi imali interesa i mogli bi obezbijediti kvalitetnu praksu za učenike.

-Praktična nastava za pojedina zanimanja treba da se vrši u preduzećima i kompanijama u kojima postoji to zanimanje, a ne u “improvizovanim” radionicama.

-Udruženje poslodavaca se stavlja na raspolaganje da aktivno učestvuje u poboljšanju upisne politike i određuje pet članova Udruženja za konkretizaciju aktivnosti. Kao metode se predlažu: nastupi u medijima, saradnja kod manifestacija tipa “dan otvorenih vrata”, itd. Prijem posjeta u cilju prezentiranja djelatnosti i prezentiranja zanimanja.

-Udruženje poslodavaca je u kontaktu sa “GOLD” projektom, koji će se između ostaloga baviti i poboljšanjem nastavnog procesa u srednjoškolskom obrazovanju.

Po započinjanju redovnih mjesečnih druženja, poslodavci su započeli aktivnosti analize životnih ciklusa preduzeća i međusobnog upoznavanja, prezentiranja svojih uspjeha, opasnosti kroz koje su prolazili i problema sa kojima se susreću.

Svi osnivači kompanija su pokazali da je preduzetnička upornost i hrabrost osnova biznisa, a upoznali su se međusobno sa preprekama, zamkama i iskustvima na koje su nailazili tokom razvoja biznisa.

Dna 28. 04. 2015. godine, održan je sastanak Upravnog odbora UPG, na kome su planirane naredne aktivnosti Udruženja. Sastanak je održan radi redovne pripreme druženja privrednika, koje se praktikuje svake prve srijede u mjesecu.

U toku rasprave, članovi Upravnog odbora su se međusobno informisali o saopštenju i komentarima, koji su objavljeni u emisiji “INFO 5” od 27. 04. 2015. godine (Radio Gračanica), a u povodu inspekcijskih posjeta i provjera u vrijeme održavanja sajma “Grapos-expo”.

Tim povodom zatražena je reakcija Udruženja poslodavaca:

-Obzirom da ne posjedujemo nikakve relevantne informacije o povodima i razlozima posjeta tri inspekcijska organa, putem Radio Gračanice smo, kao i svi drugi građani, dobili informaciju od svih aktera navedenog događaja.

Poštujemo princip da svako ima pravo na svoje mišljenje i tumačenje događaja, ali se osjećamo prozvanim da komentarišemo izjavu direktora sajma Nedžada Nuhanovića, koji je izjavio, a radio prenio, da: “ima dokaze da iza svega stoji grupa društveno – neodgovornih firmi koji su to pokrenuli iz ličnog interesa, koji žele da upravljaju općinom, općinskim načelnikom, Udruženjem poduzetnika i svim poduzetnicima u gračanici”.

Smatramo da ovakva konstrukcija na ne odgovoran način usmjerava građane da iza NN prijave i načina izvođenja inspekcijskog pregleda od strane tri inspekcije, stoji Udruženje ili njegovo vođstvo.

Direktor sajma Nedžad Nuhanović iznosi neistine i usmjerava ih ka Udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.

Stvarna činjenica je da je Udruženje poslodavaca tvorac sajma “Grapos-expo” i njegove članice su direktna podrška organizaciji sajma.

Radi pune i konkretne informacije i o ovom, šestom sajmu, želimo reći da su glavni pečat privrednom dijelu sajma (centralna hala), dale kompanije koje su članovi Udruženja i da Udruženje nije niti jednim činom radilo protiv organizacije sajma.

Međutim, da bi se odgovorilo na pitanje da li su organizatori sajma, privreda Gračanice, lokalna zajednica i Udruženje poslodavaca povezani na najbolji način, trebalo bi organizovat kvalitetan sastanak na nivou Općine i napraviti analizu dostignutih ciljeva sajma i njegove održivosti

Sajam je prvobitno zamišljen i koncipiran, kao sajam promocije i privrednih dostignuća privrednika općine Gračanica i šire regije, sa tendencijom regionalnog naj većeg sajma poduzetništva.

Nažalost, postao je manifestacija i projekat pojedinaca i njihovog vlastitog interesa.

Četrdeset članova Udruženja su značajan broj privrednih subjekata gračaničke privrede i oni sigurno rade na razvoju privrede, razvoju Općine, razvoju države, bolje od mnogih čija bi to obaveza trebala biti.

Kao vrlo snažno i organizovano, Udruženje daje značajan doprinos razvoju Općine kroz mnoge projekte i aktivnosti, za dobrobit društvene zajednice.

Članice Udruženja su savjesne i odgovorne kompanije. Na čelu tih kompanija se nalaze sposobni i odgovorni ljudi, koji svojim radom i rezultatima zavređuju pohvalu društvene zajednice, a ne kritike i insinuacije u interesu ko zna kakvih i čijih ciljeva.

U maju 2015. godine, procjenjujući položaj privrede u društvu, privrednici Gračanice, tešnja i Gradačca, formirali su Inicijativni odbor koji ima za cilj da snažno i konkretno podupre pozitivne društvene promjene.

Jedan od načina je podrška Vladi federacije BiH, koja je preko premijera Fadila Novalića, najavila temeljite ekonomske promjene.

Inicijativni odbor privrednika Gračanice, Tešnja i Gradačca je odlučio da pristupi različitim aktivnostima, a jedan od njih je organizacija Tematske konferencije sa ciljem konkretne podrške privrednim reformama. Na sastanku Odbora je izvršeno kratko upoznavanje sa Ekspozeom premijera Novalića i najavljenim reformama.

Inicijativni odbor je definisao dio aktivnosti koje bi se u nastavku mogle poduzeti. Razmatran je i način uključivanja ostalih privrednika i svih onih, koji bi mogli biti pokretači reformi. Naredni sastanci su u Gradačcu i Tešnju.

Maj 2015.

Inicijativni odbor privrednika Gračanice, Tešnja i Gradačca je 15. maja, održao drugi sastanak sa ciljem profilisanja zahtjeva za privrednim reformama. sastanku se na poziv odazvao i Premijer Federacije BiH, koji je saslušao zahtjeve privrednika usmejene na ubrzavanje reformi. Premijer je izrazio razumijevanje za zahtjeve privrede, te je upoznao Inicijativni odbor sa aktuelnom problematikom i poteškoćama sa kojima se Vlada susreće.

Članovi Inicijativnog odbora su prezentirali svoju odlučnost da će koordinirati svoje akcije u cilju stavljanja privrede i privrednih reformi u prvi plan.

Sledeći sastanak Inicijativnog odbora je planiran da se održi u Tešnju 21. 05. 2015. godine, za vrijeme održavanja 11-og sajma privrede Biznis 2015.

Inicijativni odbor je kao nestranačka i nevladina Zajednica privrednika – ZA JAČI GLAS PRIVREDE, formiran sa ciljem da se u fokus stave prioriteti društva. Inicijativni odbor je razmotrio, zajedno sa premijerom, sve poteškoće i nepovoljnosti društvenog ambijenta koji ni malo ne podstiče investicije, zapošljavanje, razvoj tehnologije i napredak društva.

Naprotiv, po relevantnim i objektivnim pokazateljima, kao što je DOIN BUSINESS (uvjeti poslovanja), Bosna i Hercegovina zauzima 107. mjesto (podaci za 2015. godinu), iza Barbadosa, Libanona, Hondurasa, Ukrajine, Kosova, Gane, itd., a i iza zemalja okruženja.

Naredni sastanak Inicijativnog odbora je u Tešnju, očekuje se do tada još jače profilisanje naredne akcije, identifikacija prioriteta, alati koji nam stoje na raspolaganju i način proširenja Zajednice – ZA JAČI GLAS PRIVREDE.

-Objavljivanje inicijative privrednika Gračanica, Tešanj i Gradačac-

Inicijativni odbor privrednika Gračanica, Tešanj i Gradačac je 21. maja učestvovao na panel diskusiji, koja je održana na Sajmu privrede u Tešnju.

Panelisti su bili: Izudin Ahmetlić – Osnivač HIFA OIL, Valentin Incko – visoki predstavnik, Fadil Novalić – premijer Federacije BiH, Suad Huskić – načelnik općine Tešanj, Miralem Galijašević – premijer ZDK.a, Rusmir Hrvić – direktor KLAS-a (AS GRUPACIJA), Safudin Čengić – predsjednik Udruženja poslodavaca F BiH, Lejla Hadžiabdić – senior Business Development menage, Microsoft BH, Voditeljica panela: IKA Ferrer Gotic, urednica sa N1.

Inicijativni odbor Zajednice privrednika – ZA JAČI GLAS PRIVREDE je objavio prioritete na kojima će insistirati u prvoj fazi privredne reforme.

S a o p š t e nj e:

-Mi, realni sektor, dižemo svoj glas i potpuno ćemo i aktivno učestvovati u drušvenim zbivanjima, koja su do sada išla u pogrešnom pravcu i na našu štetu.

-Mi smo jedina snaga u našem društvu, koja stvara realnu vrijednost i želimo biti aktivni u društvenim promjenama.

-Nećemo tolerisati državnim institucijama da budu blagonaklone prema radu “na crno” i prema subjektima koji ne registrovano obavljaju poslovnu djelatnost, nećemo tolerisari isplatu visokih plata u javnim kompanijama (rudnici, željeznice, komunalna preduzeća, itd.), koja ne plaćaju obaveze, a Vlade te iste pokrivaju iz budžeta koga samo mi punimo.

-Tražimo da se hitno pristupi ekonomskim reformama, i to reformi radno pravnog zakonodavstva i poslovnog okruženja (registracije, koncesije i slično).

-Tražimo da ubuduće učestvujemo u kreiranju svih zakona koji se tiču privrede i korištenja resursa.

Podupiremo Vladu i Premijera u namjeri provođenja reformi i želimo da ove naše zahtjeve shvate kao odlučnu podršku njihovom radu i njihovoj misiji.

Nakon panel diskusije je održan treći sastanak Inicijativnog odbora, kome su se pridružili Safudin Čengić i Mladen Oandurević, predsjednik i direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i hercegovine.

Organizaciju skupa će preuzeti Udruženje poslodavaca Federacije BiH, a inicijativni odbor će ostati aktivan sve dok reforme ne postanu glavna briga vladajućih struktura i svih građana F BiH.

Rok za održavanje velikoga skupa je 25. juni 2015. godine.

U skladu sa ciljevima i aktivnostima Udruženja, delegacija Udruženja poslodavaca Gračanica na čelu sa predsjednikom Seadom terzićem, upriličen je susret privrednicima Udruženja poslodavaca Bosansko Podrinjskog kantona u Goraždu.

Privrednici Udruženja poslodavaca Gračanice i Goražda, u okviru protokola, primljeni su od strane općine Goražde, gdje su im domaćini bili pomoćnik Načelnika i saradnici. Na sastanku su razmijenjena iskustva o stanju privrede, investicija i zapošljavanja u općini Gračanica i Goražde, te o inicijativi koju je pokrenulo Udruženje poslodavaca Gračanica, a odnosi se na povezivanje privrede četiri grada – Gračanica, Tešanj, Gradačac i Goražde, kako bi privreda imala učešće u donošenju odluka.

Na ovom sastanku je istaknuto, kako je zanimljiva činjenica, koja povezuje ove gradove, naime riječ je o četiri grada u kojima je veća potrošnja industrijske struje u odnosu na potrošnju struje u domaćinstvima, što dovoljno govori o snazi privrednika na ovim prostorima, te u konačnosti utiče na razvoj ovih bosanskohercegovačkih gradova, koji su nadaleko poznati po poduzetnosti i uspjesima svojih stanovnika.

Ono što je zajednički cilj svih učesnika u razgovoru, jeste postići da se glas privrede i privrednika čuje na mjestima gdje se donose odluke o njihovoj sudbini, te kroji ambijent u kojem će poslovati.

Osim toga, po mišljenju članova ovih Udruženja, neophodno je da se sve relevantne institucije i nivoi vlasti pozabave stanjem u javnim preduzećima, pravima radnika koji rade u njima, ali i njihovim dugovima, te ispunjavanjem obaveza prema državi.

Uz to, neophodno je inicirati reforme u oblasti zakonodavstva, te obratiti pažnju na potrebe realnog sektora.

Tokom boravka, posjećene su i naj uspješnije goraždanske kompanije: “BEKTO PRESICA”, “PREVENT GORAŽDE”, “UNIS GINEX”, kao i voćnjak i rasadnik “AGROPODRINJA”.

Prilikom dvodnevne posjete Goraždu, a na osnovu usaglašenih stavova sa prethodna tri sastanka Inicijativnog odbora, koji zajedno sa Udruženjem poslodavaca Federacije BiH, priprema projekat pod radnim naslovom “POKRETANJE ZAHTJEVA ZA STAVLJANJE PRIVREDE I REFORMI na 1. mjesto”.

Inicijativa je nestranačka, nepolitička i odnosi se na cijelu teritoriju Federacije BiH, sa ciljem da se privredne reforme nametnu kao 1. prioritet Vlade, političkih struktura i cijele zajednice.

 

 

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150