Dženan Džonlagić

Prof. dr. Dženan Đonlagić

Dženan Đonlagić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Međunarodnog Univerziteta Malezija. Studij je završio na engleskom jeziku. Postdiplomski studij i doktorat iz ekonomije je završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Prvo zaposlenje u Gračanici – Rukovodilac Izvoza u preduzeću Fering d.d. Gračanica.
Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskom zvanju vanredni profesor.
Polja profesionalnog interesovanja su: makrofinansijski menadžment, centralno bankarstvo, monetarna i fiskalna politika, ekonomika monetarnih integracija, finansijski sistem Evropske unije.
Aktivni je učesnik brojnih međunarodnih i domaćih konferencija i seminara. Ima objavljene mnoge naučne i stručne radove u prestižnim međunarodnim bazama podataka. Autor je i koautor tri knjige iz oblasti Evropske monetarne unije i javnih finansija.
Trenutno obnaša funkciju Prorektora Univerziteta u Sarajevu.