Korekcije Prijedloga izmjene odluke o preferencijalnom tretmanu domaćeg

Udruženje poslodavaca Federacije BiH je dostavilo Prijedlog odluke o obaveznoj primjeni preferncijalnog tretmana domaćeg upućen od strane Agencije za javne nabavke.

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, uz izmjene predložene od strane Udruženja poslodavaca F BiH, izvršilo je korekcije prijedloga Odluke u čl. 1. stav 1. tač. c, a koje su jako bitne, a tiču se dokazivanja preferencijalnog tretmana domaćeg.

Po usvajanju ove izmjene, svi subjekti koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, nudeći robu bili bi izjednačeni sa subjektima koji nude usluge, i nebi morali prolaziti mukotrpne procedure dokazivanja da je proizvod domaćeg porijekla, još pri tome za svako učešće na tenderu plaćajući taksu Vanjsko trgovinskoj komori od 50,00 KM.

Tako bi ponuda svakog privrednog subjekta sa sjedištem u BiH, koji dokaže da je u izradi proizvoda koji nudi u postupku javne nabavke učestvovalo najmanje 50 % radne snage koji su rezidenti BiH sticala status domaće ponude, i pri tome uživala preferencijalni tretman, u odnosu na ponude koje ne ispunjavaju navedeni uslov.