MJERE U CILJU OČUVANJA RADNIH MJESTA

-Uvesti institut čekanja

Za vrijeme trajanja prirodne nesreće zbog obustavljanja rada, smanjenja obima posla te ukoliko ne postoje uslovi za rad od kuće poslodavac može uputiti radnika na čekanje na rad.

Za vrijeme čekanja na radu radniku pripada naknada u visini naknade za nezaposlenost u skladu sa Zakonom.

Naknadu iz prethodnog stava sa pripadajućim doprinosima isplaćuje poslodavac.

Poslodavac ima pravo na refundaciju isplaćene naknade plaće sa pripadajućim doprinosima, koju će izvršiti Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje u skladu sa svojim nadležnostima.

Napomena: Za sprovođenje ove mjere Zavod za zapošljavanje bi trebao donijeti program mjera za očuvanje radnih mjesta kojim bi definisao detaljno način i uslove refundiranja.

-Regulirati godišnje odmore

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe 52. ZOR-a i član 24. Zakona o vijeću zaposlenika koji regulira pitanje plana godišnjih odmora.

Zbog smanjenog obima posla te zbog sprječavanja širenja zaraze na radnom mjestu poslodavac može donijeti odluku da radnici koriste godišnji odmor bez obaveze konsultacije sa radnicima i obaveze obavještavanja najmanje 7 dana prije korištenja.

-Regulirati rad od kuće uposlenika

Za vrijeme stanja prirodne nesreće ukoliko za to postoje uslovi poslodavac je dužan da omogući radnicima obavljanje poslova izvan prostorija poslodavca (rad od kuće), na svim radnim mjestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa internim aktom poslodavca.

Obavljanje poslova izvan prostorija poslodavca (rad od kuće) poslodavac definiše internim aktom kojim utvrđuje trajanje radnog vremena, način na koji će se rad odvijati, te način vršenja nadzora nad radom radnika.

Radnik za svaki dan kada obavlja posao od kuće, mora dobiti radni zadatak koji je dužan izvršiti u tom periodu. Radnik je obavezan izvršiti radni zadatak i neposrednom rukovodiocu dokaz o izvršenim obavezama.

Za vrijeme trajanja rada od kuće radnik ima pravo na naknadu plaće.

Visinu naknade plaće kao i sve druge naknade kao što su topli obrok, prekovremeni rad, rad u dane praznika i sedmičnog odmora i dr. definiše poslodavac internim aktom iz stava 2.

-Skraćeno radno vrijeme

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 37. Zakona o radu

Za vrijeme trajanja prirodne nesreće poslodavac može skratiti radno vrijeme za sve ili određen broj radnika.

Za vrijeme skraćenog radnog vremena poslodavac može radniku umanjiti plaću u odnosu na plaću radnika sa punim radnim vremenom ali ne manje od utvrđene najniže plaće.

 

-Plaća

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 75.

Za vrijeme trajanja prirodne nesreće radnik za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu ima pravo na plaću u visini utvrđene Ugovorom o radu.

Poslodavac može radniku obračunati i isplatiti plaću manju od visine utvrđene u Ugovoru o radu ali ne manju od utvrđene minimalne plate, ukoliko je prihod poslodavca u tekućem mjesecu umanjen za 20 % i više u odnosu na isti mjesec za prošlu godinu.

Poslodavac ima pravo na refundiranje doprinosa na iznos minimalne plaće.

-Povećanje plaće

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 76.

Poslodavac internim aktom utvrđuje pravo na povećanje plaće iz člana 76. Zakona o radu (otežani uslovi, prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika i dr.)

Otkaz

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe iz člana 109. i 110.

Za vrijeme prirodne nesreće poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika, zbog ekonomskih, tehničkih i organizacijskih razloga, može otkazati ugovor o radu više od 5 radnika bez obaveze konsultacija sa Vijećem zaposlenika i sindikata.

Otpremnina

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe član 111. koji definiše otpremnine

U slučaju otkaza o radu za vrijeme trajanja prirodne nesreće radnik nema pravo na otpremninu u skladu sa Zakonom o radu , ukoliko u roku od dva mjeseca nakon prestanka stanja nesreće radnik ponovo bude zasnovao radni odnos.

Neplaćeno odsustvo

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe član 54. ZOR-a

Poslodavac može uputiti radnika na neplaćeno odsustvo u trajanju od najviše 4 sedmice.

Za vrijeme trajanja neplaćenog odsustva radnik nema pravo na naknadu plaće a poslodavac je dužan da uplaćuje doprinose na puni iznos plaće.

Primjena najpovoljnijeg prava

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 19. stavg 3. Zakona

Za vrijeme trajanja prirodne nesreće ukoliko je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili Ugovorom o radu na radnika se primjenjuje ovaj sporazum/Ugovor.

 

Odredbe ovog sporazuma/Ugovora imaju primat u odnosu nad odredbama KU, Pravilnika o radu i Ugovora o radu.

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 22. Zakona o vijeću uposlenika

Za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće poslodavac nije obavezan informisati vijeće zaposlenika o pitanjima iz člana 22. Zakona o vijeću uposlenika.

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe 23. i 24. Zakona o vijeću zaposlenika

Za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće poslodavac može donositi Odluke bez obaveze konsultacija sa vijećem zaposlenika, kada se radi o namjeri poslodavca da zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkaže ugovor o radu za više od 10 % uposlenika, ali najmanje petorici, planu zapošljavanja, premještaju i otkazu, mjerama u vezi zaštite zdravlja i zaštite na radu, planu godišnjih odmora, rasporedu radnog vremena, noćnom radu i drugim odlukama za koje je kolektivnim ugovorom predviđeno konzultiranje vijeća uposlenika u njihovom donošenju.

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 26. Zakona o vijeću uposlenika

Za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće poslodavac može u slučaju obustave rada, smanjenja obima posla bez saglasnosti vijeća uposlenika, donijeti odluku o otkazu članu vijeća uposlenika, otkazu uposleniku kod kojeg postoji promijenjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, otkaz uposleniku starijem od 55 godina i ženi starijoj od 50 godina.

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 2. Zakona o štrajku

Za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće sindikat nema pravo pozvati na štrajk i provesti ga radi zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih članova.

 

Udrženje poslodavaca Federacije BiH