O nama

 

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica je neprofitna organizacija, koja se financira prilozima donatora i svojih članova, kao i drugih izvora, u skladu sa Zakonom. Registrirano je u Kantonalnom Ministarstvu pravosuđa i uprave u Tuzli, rješenjem broj: 06/05-3016/01 29.05.2001 godine i rješenjem broj:06/1-05-618/07 od 16.02.2007 godine. Sjedište Udruženja je u Gračanica u ulici Zlatnih ljiljana bb Naselje “Luke” S 36/4.

Ciljevi,zadaci i djelatnost Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica su da Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama i drugim zakonskim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Osnovni programski ciljevi Udruženja , zadaci i djelatnost članova su: 

> predstavljanje i zastupanje poslodavaca u odnosima sa sindikatima i vladama, 

> ostvarivanje uticaja na poboljšanje i razvoj mikro i makroekonomskog okruženja, 

> pružanje stručne podrške i pomoći članovima u različitim oblastima i djelatnostima (porezi, pravna pitanja, socijalna politika), 

> poboljšanje konkurentnosti preduzeća za utakmicu na domaćem i inostranom tržištu, 

> saradnja sa istim ili srodnim domaćim, kao i inostranim udruženjima i institucijama, 

> ostvarivanje drugih interesa poslodavaca u oblasti ekonomske politike, poreske politike i politike zapošljavanja.

Zadaci Udruženja usmjereni su na ostvarivanju ciljeva Udruženja, a koji se odnose na:

a) Oblasti poboljšanja:

> pomaganje članovima u utvrđivanju njihove proizvodno-poslovne orijentacije, pomaganje članovima u donošenju poslovnih planova i investicionih programa, 

> analiziranje poslovanja članova i predlaganje mjera i aktivnosti za unapređenje poslovanja, 

> koordiniranje poslovnih aktivnosti članova u cilju ostvarivanja povoljnijih poslovnih rezultata, 

> zastupanje Udruženja u cilju organizovanog nastupa na domaćem i inostranom tržištu ( sagledavanje obima, strukture i dinamike ponude privrednih proizvoda to jest roba koje nude članovi; praćenje ponuda i traženje roba na domaćem i stranom tržištu; prezentacija ponude i traženje roba članova Udruženja na sajmovima i sličnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu i dr.), 

> pružanje pomoći članovima u radu sa bankama i drugim štednokreditnim institucijama, 

> informisanje članova o najjpovoljnijim uslovima angažovanja kreditnih sredstava za tekuću proizvodnju i investicije, 

> pružanje organizaciono-stručne podrške članovima u izboru, nabavci i postavljanju savremene informacijske opreme radi izgradnje jedinstvenog informacionog sistema za svoje članove i njegovog povezivanja sa drugim sistemima u zemlji i svijetu i dr.

b) Oblast saradnje sa nadležnim organima:

> informisanje nadležnih organa na nivou općina, kantona i Federacije BiH o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova, kako bi se informacije koristile za donošenje odgovarajućih mjera u oblasti tekuće ekonomske i razvojne politike, 

> saradnja sa nadležnim organima u općinama, kantonima i Federacjiji BiH na donošenju propisa i mjera od interesa za članove, 

> zastupanje interesa članova pred organima, u privrednim komorama i drugim asocijacijama u koje se, voljom članova Udruženja uključilo, 

> praćenje propisa i mjera na nivou Federacije BiH koje se odnose na izvozno-uvoznu politiku i dr. i informisanje članova o njihovoj sadržini,

c) Oblasti informisanja i edukacije:

uspostavljanje organizovanije saradnje sa obrazovnim, naučnim i stručnim institucijma u cilju zadovoljavanja interesa svih članova, 

organizovanje obuke članova Udruženja, u skladu sa ispoljenim interesima članova koji proizilaze iz njihove poslovne orijentacije (predavanja, seminari, kursevi, savjejtovanja, stručne ekskurzije Udruženja u zemlji i inostranstvu i drugi oblici edukacije), 

> Organizovanje saradnje sa štampom, radiom i televizijom u cilju blagovremenog stručnog, cijelovitog i objektivnog informisanja Udruženja, stručne i šire javnosti o rezultatima i teškoćama u poslovanju članova.

 

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150