ODRŽAN SASTANAK U MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU RS U BANJA LUCI

U Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS u Banja Luci, 10. 09. 2012. godine, održan je sastanak na temu: Prijedlog uredbe o naknadama i Uredbe o poticajima u proizvodnji plastičnih kesa – “tregerica”.

Organizator sastanka je Centar civilnih inicijativa.

 

Učesnici sastanka:

-Privredni subjekti: Proizvođači plastične ambalaže

1. DI&DE DELIĆ d.o.o.

2. NORAPLAST d.o.o.

3. Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica

4. “PLASTEX” d.o.o. Gračanica

5. “VARIPLAST” d.o.o. Gračanica

6. “FERPLAST” d.o.o.

7. WELTPLAST d.o.o.

8. LONČARPLAST d.o.o.

9. JOVANOVIĆ PLAST d.o.o.

Nevladin sektor:

1. Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu – REDAH

-Organi izvršne vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

1. Federalno Ministarstvo okoliša i turizma

2. Federalno Ministarstvo trgovine

3 Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

4. Fond za zaštitu životne sredine RS

Dana 10. 09. 2012. godine u prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, sa početkom u 12 h, održan je konstruktivni sastanak proizvođača plastične ambalaže sa područja cijele BiH, organa vlasti oba entiteta i nevladinih organizacija na temu zbrinjavanja plastičnih vrećica, uvođenje naknada i poticaj za proizvođače plastičnih vrećica.

Sastanak je otvorio projekt menadžer Centra civilnih inicijativa (CCI) gospodin Siniša Bencun, koji je spomenuo da trenutno u BiH ne postoji zakonska regulativa kojom je uređeno zbrinjavanje tankih plastičnih vrećica, da je s tim u vezi na prijedlog CCI formirana radna grupa koju su činili predstavnici ove nevladine organizacije kao i Ministarstva okoliša FBiH i RS.

Zaključak radne grupe prema njegovim riječima je bio da plastične kese nisu škodljive, ali da je problem njihova enormna upotreba, te je s tim u vezi pokrenuta inicijativa na nivou Ministarstva oba entiteta da se uvede plaćanje naknade za tanke plastične vrećice debljine ispod 20 mikrona.

Zatim se prisutnima obratila pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine u RS gospođa Svetlana Radusin koja je rekla da ovo Ministarstvo podržava uvođenje naknade i da očekuju donošenje propisa koji će regulisati ovu oblast i to do kraja 2012. godine.

Predstavnici proizvođača plastične ambalaže su izašli sa svojim zajedničkim stavom koji je u ime proizvođača i udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, obrazložio gospodin Miralem Hrvić dipl. pravnik “PLASTEX” d.o.o. Gračanica i stručni saradnik Udruženja poslodavaca Gračanica.

Zajednički stav proizvođača je bio sledeći:

1. Podržavamo donošenje zakonske regulative koja će biti u cilju zaštite životne sredine.

2. Podaci koji su navedeni u uvodu radnog materijala prijedloga Uredbe o naknadama za zbrinjavanje vrećica su netačni i nemaju svoje stručno uporište (npr. navedeno je da tokom proizvodnje vrećica na kraju proizvodnog ciklusa nastaju otpadne vode, što je potpuno netačno, obzirom da se u proizvodnji plastičnih vrećica voda uopšte ne koristi).

3. Da se obustavi svaka aktivnost na pripremi i donošenju Uredbi koje će tretirati plastične vrećice – “tregerice”, sve do momenta dok se Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH ne počne primjenjivati u praksi, odnosno dok ne bude izrađena Instrukcija za primjenu predmetnog Pravilnika koji je trenutno na snazi u FBiH, a kojom bi trebalo biti jasno definisano da li “tregerice” vrećice potpadaju pod naknade propisane navedenim Pravilnikom.

N a p o m e n a: Na poslednjem sastanku u maju 2012. godine Predstavnika proizvođača i Ministarstva okoliša i turizma FBiH, predstavnici ovog Ministarstva su obećali da će do polovine juna mjeseca biti donešena gore navedena Instrukcija, u kojoj bi trebalo biti navedeno da predmetne vrećice ne potpadaju pod odredbe navedenog Pravilnika, ali ista i nakon 4 mjeseca nije izrađena i proslijeđena proizvođačima.

S tim u vezi zbog loših iskustava sa inspekcijskim organima tokom obavljanja djelatnosti Predstavnici proizvođača ne žele da vjeruju da su predmetne vrećice oslobođene naknade po navedenom Pravilniku, sve do momenta dok isto ne bude i pismeno potvrđeno od strane ministarstva.

4. Da naknadu za plastične vrećice plaća krajnji korisnik, a ne proizvođač.

Predstavnici proizvođača su izrazili oštro negodovanje na sam uvodni tekst Uredbe o naknadama kao i na cjelokupan tekst Uredbe koji je ponuđen Proizvođačima u formi radnog materijala.

Tako je gospodin Mujo Hasić, direktor “VARIPLAST2 d.o.o. Gračanica, istakao sljedeće:

1. Radni materijal je nestručno napisan!!!

Primjer:”Negativan uticaj plastičnih vrećica na životnu okolinu nakon deponovanja. “Šta je to što je negativno?”

2. Negativan energetski efekat. Na koji način?

3. Proizvođači plastičnih kesa su opasni kao zagađivači, što je takođe netačno.

4. Italija je navedena kao zemlja u kojoj su plastične kese zabranjene, što je takođe netačno.

5. Odakle prijedlog da Proizvođači plaćaju naknadu i ukoliko koriste aditiv za brzu razgradnju vrećica, iako je poznato da sam aditiv nije jeftin i da predstavlja dodatni trošak za proizvođača?

6. Pristupilo se izradi uredbe o naknadama za vrećice a da pri tome još uvijek nisu usaglašeni propisi na nivou FBiH i RS oko naknade za zbrinjavanje ambalažnog otpada, zašto?

7. Na osnovu kojeg je izračuna predloženo plaćanje naknade u iznosu od 0,06 KM po jednoj plastičnoj vrećici kada znamo da se prodajna cijena vrećice proizvođača kreće od 0,01-0,04 KM po komadu?

8. Zbog čega u radnu grupu koja je radila na izradi prijedloga Uredbi nisu pozvani predstavnici Proizvođača?

Gospodin Franjo Širić, direktor “WELTPLAST” d.o.o., takođe je izložio svoje mišljenje na prijedlog Uredbi, a zatim iznio i neka svoja lična iskustva i prijedloge:

1. Zbog čega se u uvodnom tekstu Uredbe navodi primjer južne Afrike, umjesto da se uzme primjer neke od uspješnih zemalja zapadne Evrope, koje su poznate po uređenosti životne sredine (Njemačka, Austrija, itd.)? Zašto nije uzet primjer Švedske u kojoj je biorazgradiva vrećica potpuno oslobođena naknade?

2. Obustaviti svaki daljnji rad na Uredbi prije nego što se u njenu izradu ne uključi stručna javnost: fakulteti, Ministarstva, proizvođači.

3. Novac koji se dobije za zbrinjavanje otpada usmjeriti u podizanje pogona za prikupljanje i reciklažu istog, a da proizvođači koji se odluče na podizanje takvih pogona i inače pogona čiji tehnološki procesi idu u pravcu zaštite životne sredine dobiju poticaj od Države.

4. Entitetska Ministarstva okoliša moraju biti nosilac aktivnosti na izradi zakonske regulative iz predmetne oblasti, a Centri civilnih inicijativa kao nevladina organizacija mogu biti uključeni samo kao pomagač u tom procesu.

Direktor “DI&DE DELIĆ” d.o.o., gospodin Abdulah Delić je rekao da je sramotno da se proizvođači plastičnih vrećica nazivaju zagađivačima, kada naučni podaci govore da samo 1% ambalaže u svijetu čini plastična ambalaža.

On je dalje naveo da je najprije neophodno u cijelom ovom procesu stvoriti lanac vrijednosti tj. raditi na sistemima koji će potaknuti sakupljanje, razvrstavanje i ponovnu preradu ambalaže-

-Direktor “NORA PLAST” d.o.o. gospodin Novak Pejaković rekao je da je suština zaštite životne sredine reciklaža i to unutar BiH a nikako uvođenje naknade.

-Direktor “FERPLAST” d.o.o. gospodin Ferid Mušanović, istaknuo je da ne postoji niti jedan podatak koji ukazuje na to da plastična vrećica zagađuje okolinu. Tačno je da se njome može onečistiti okolina, ali ukoliko je krajnji kupac nakon upotrebe ne zbrine na adekvatan način.

Na ovakve pojave Proizvođači ne mogu uticati, pa s tim u vezi najveći interes trgovaca je da naplaćuju vrećice krajnjim kupcima, čime će se direktno uticati na iste da vrećicu čuvaju a ne da je bacaju u okolinu.

-Direktor “LONČARPLAST” d.o.o. gospodin Pero Lončar, predstavio je primjer prerade jedne tone materijala i odnos cijene koštanja gotovog proizvoda prema naknadi koju bi trebao plaćati prema ponuđenom rješenju od 0,06 KM po jednoj vrećici koji izgleda ovako:

Od 1 tone materijala proizvede se 300.000 vrećica, čija je tržišna vrijednost 4.500 KM. Na 300.000 vrećica  proizvođač bi trebao platiti 18.000 KM naknade prema prijedlogu Uredbe. Kako?

-Predstavnici Federalnog Ministarstva trgovine su istakli da je krajnji cilj da se odredi naknada za zbrinjavanje plastičnih vrećica, kao i to ko će plaćati tu naknadu.

Njihovo mišljenje je da bi najbolje funkcionisao sistem kojim bi se stimulisali građani na prikupljanje otpada, koji bi proizvođači otkupljivali i vršili reciklažu.

-Predstavnica Federalnog Ninistarstva okoliša i turizma, gospođa Amela Bašić se takođe složila sa prijedlogom proizvođača, da se sačeka da Ministarstvo izda Instrukciju za primjenu Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, što će prema njenim riječima biti veoma brzo, a zatim da se formira radna grupa u koju će pored postojećih članova biti uključeni i predstavnici Proizvođača iz oba entiteta, predstavnici trgovaca, predstavnici Ministarstva trgovine, a koji bi svi skupa ozbiljnije pristupili izradi prijedloga Uredbe iz ove oblasti.

Predstavnik Centra civilnih inicijativa (CCI) gospodin Siniša Bencun, nakon što je saslušao brojne kritike i koji nije imao jasan odgovor na većinu pitanja proizvođača na tekst prijedloga Uredbe, dao je sljedeće obrazloženje:

1. Kada je u pitanju uvodni tekst Uredbe, koji govori o negativnom uticaju plastičnih vrećica na životnu sredinu, CCI “Ne stoji iza toga”, jer je isti preuzet iz raznih izvora, tako da isti nije provjeren.

Na ovu konstataciju odmah je reagovala predstavnica “WELTPLAST” d.o.o. gospođa Marijana Širić, koja je istakla da takav stav nije prihvatljiv, jer je predmetnim tekstom “omalovažen nečiji rad”.

2. Kada je u pitanju iznos predložene naknade za vrećice od 0,06 KM, rekao je da se vodilo principom da će se tanka vrećica naplaćivati od krajnjeg kupca po cijeni od 0,10 KM po komadu, tako da bi se na naknadu od 0,06 KM dodala cijena koštanja vrećice i dobila bi se njena tržišna cijena.

3. U nastavku je gospodin Bencun pokušao da zaključi sastanak, istaknuvši da ono što je krajnji zaključak sastanka jeste da “Obveznik naknade ne može biti proizvođač već krajnji korisnik – kupac”

Pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine u Vladi RS gospođa Svetlana Radusin je na kraju zaključila da će entitetska  ministarstva i dalje raditi na zakonskoj regulativi plastičnih vrećica, u saradnji sa nevladinim sektorom i proizvođačima, a da će se radna grupa proširiti sa predstavnicima proizvođača i trgovaca.

Gospodin Siniša Bencun je obećao proizvođačima da će o svim daljim aktivnostima biti obaviješteni, kao i da će u narednih pet dana putem maila dobiti zapisnik sa osržanog sastanka.

Proizvođači su ovaj sastanak ocijenili relativno uspješnim, obzirom da je na istom nakon dosta diskusije iskazan zajednički interes predstavnika Vlasti i Proizvođača, da se problem zbrinjavanja vrećica riješi na način koji neće biti na štetu niti jedne od strana u procesu.