UDRUŽENJE POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

SPISAK DELEGATA ZA ČETVRTU SKUPŠTINU GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA 09.09.2022. GODINE

RB PREZIME I IME UP/GRAD/OPĆINA KONTAK TELEFON KONTAKT MEIL 1. Smailagić Bakir     UP TUZLA 061 734 950 bakir.smailagic@solana.ba 2. Sijerčić Adnan 062 341 854 adnan.s@cestotehnik.ba 3. Džambić Nino 061 729 325 info@inprozgroup.ba 4. Tabučić Eldin 061 135 222 direktor@dita.ba 5. Selimović Kasim 061  151 075 selimovickasim@gmail.com 6. Mehić Ahmed     UP GRAČANICA 061 152 215 info@dusa.ba 7.

Saznaj više »

PRIJEDLOG ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA 09.09.2022. GODINE

RB PREZIME I IME GRAD/ OPĆINA KONTAKT TELEFON KONTAK MEIL 1. ALIĆ  ZIJAD BANOVIĆI 061 151 191 transkop.sm@hotmail.com 2. ALAGIĆ MUHAMED ČELIĆ 061 238 308 generacija67@hotmail.com 3. HADŽIĆ SAMIR DOBOJ ISTOK 061 142 214 info@urbanbih.com 4. TERZIĆ SEAD GRAČANICA 061 133 652 sead@plastex.ba 5. HANIĆ ADEM GRADAČAC 061 135 162 adem.hanic@tmd-group.ba 6.   KALESIJA     7. ŠARIĆ EDIS KLADANJ

Saznaj više »

PRIJEDLOG ČLANOVA ČLANOVA EKONOMSKO SOCIJALNOG VIJEĆA ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA ISPRED GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA

RB PREZIME I IME GRAD/OPĆINA KONTAKT TELEFON KONTAK MEIL 1.   BANOVIĆI     2.   ČELIĆ     3. HADŽIĆ SAMIR DOBOJ ISTOK 061 142 214 samir.hadzic@urbanbih.com 4.   GRAČANICA     5. MOČIĆ ŠEFIK GRADAČAC 061 151 388 sefik.gradex@gmail.com 6.   KALESIJA     7.   KLADANJ     8.   LUKAVAC     9.   SAPNA  

Saznaj više »

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA
UDRUŽENJA POSLODAVACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I OPĆE ODREDBEČlan 1.Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruženje poslodavacau Federaciji Bosne i Hercegovine, djelatnost, svrha, programski ciljevi, uvjeti i načinučlanjivanja i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova, upravna tijela,način njihovog izbora, uvjeti i način opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja iodgovornosti, način stjecanja, korištenja i raspologanja sredstvima, način donošenja odluke oprestanku

Saznaj više »

UPFBiH predstavio buduće aktivnosti na unapređenju poslovanja i boljem standardu građana – Mario Nenadić novi direktor

Smanjenje opterećenja cijene rada u cilju povećanja plaća, ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta, smanjenje broja dana obaveza naknade za vrijeme bolovanja koja pada na teret poslodavca sa 42 dana na 15 dana kroz izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, liberalizacija uvoza radne snage, te poboljšanje poslovnog ambijenta u cjelini, ključne su aktivnosti Udrženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu.

Saznaj više »

Naši članovi