PREČIŠĆENI TEKST STATUTA
UDRUŽENJA POSLODAVACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruženje poslodavaca
u Federaciji Bosne i Hercegovine, djelatnost, svrha, programski ciljevi, uvjeti i način
učlanjivanja i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova, upravna tijela,
način njihovog izbora, uvjeti i način opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja i
odgovornosti, način stjecanja, korištenja i raspologanja sredstvima, način donošenja odluke o
prestanku rada, javnost rada, načina donošenja statuta, izmjene i dopune statuta, pečat,
zastupanje i predstavljanje Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine ( u daljem
tekstu: Udruženje).
II NAZIV I SJEDIŠTE
Član 2.
Naziv Udruženja glasi: “UDRUŽENJE POSLODAVACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE”.
Skraćeni naziv Udruženja glasi: «UPFBIH»
Naziv Udruženja na engleskom jeziku :je “ ASSOCIATION OF EMPLOYERS OF THE FEDERATION
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA”
Član 3.
Sjedište Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je u Sarajevu.
Adresa Udruženja je: Ulica Mula Mustafe Bašeskije 12/3 u Sarajevu.
Član 4.
Udruženje je pravno lice nastalo dobrovoljnim povezivanjem fizičkih i pravnih lica,
poslodavaca i vlasnika kapitala radi unapređenja i ostvarivanja zajedničkog interesa i cilja.
Poslodavac, u smislu prethodnog stava, je pravno ili fizičko lice – vlasnik kapitala koji je vlastitim
kapitalom uspostavio privredno – poslovnu ili društvenu djelatnost kojom zapošljava jednu ili
više osoba u skladu sa Zakonom o radu.
Član 5.
Udruženje ima pečat okruglog oblika, promjera 4 cm, u čijem je krugu ispisan tekst «Udruženje
poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine».
Član 6.
Udruženje djeluje na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine kao jedinstvenom ekonomskom
prostoru.
Član 7.
Članstvo udruženja čine dobrovoljno udruženi članovi, koji prihvaćaju Program, Kodeks
profesionalne etike i ovaj Statut.
III SVRHA, DJELATNOSTI I PROGRAMSKI CILJEVI
Član 8.
Udruženje je osnovano radi ostvarivanja slijedećih osnovnih ciljeva:
 predstavljanje i zastupanje interesa članova u odnosima sa sindikatima i predstavnicima
vlasti na svim razinama, uključujući i tijela lokalne samouprave“;
 zastupanje članstva u području kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora;
 ostvarivanje utjecaja na poboljšanje i razvoj poslovnog i makroekonomskog okruženja;
 pružanje stručne pomoći i podrške članovima u različitim oblastima i djelatnostima (porezi,
pravna pitanja, socijalna politika);
 poboljšanja konkurentnosti poduzeća za utakmicu na domaćem i inozemnom tržištu;
 suradnja sa istim ili srodnim domaćim, kao i inozemnim i međunarodnim udruženjima i
institucijama, kao i ostvarivanje drugih interesa poslodavaca u oblasti ekonomske, porezne
i politike zapošljavanja;
 promocija i zaštita poslodavačkih prava i sloboda, zaštite privatnog vlasništva, tržišnih
uslova poslovanja i povoljnog poslovnog okruženja.
Član 9.
Radi ostvarenja ciljeva iz prethodnog stava, Udruženje obavlja sljedeće djelatnosti:
 Kolektivno pregovaranje;
 Predlaganje neophodnih zakonskih, socijalnih i adminstrativnih mjera;
 Zasupanje članstva u ESV-ima;
 Podrška efikasnosti poslovanja, izvoznim inicijativama i aktivnosti na poboljšanju
standarda i kvaliteta rada i življenja;
 Davanje savjeta o privrednim problemima nadležnim organima vlasti kao i članovima
Udruženja, na svoju inicijativu ili po zahtjevu;
 Kreiranje prijedloga poslovnih politika i strategija;
 Predstavljanje članstva na sjednicama Parlamenta FBiH i njegovih domova, komisija i
odbora, te radnih grupa za izradu zakona, kao i predstavljanje u zakonodavnim i izvršnim
tijelima na ostalim razinama vlasti, uključujući i tijela lokalne samouprave;
 Posredovanje u odnosima sa institucijama vlasti, stranim partnerima, međunarodnim
organizacijama i sindikatima;
 Profesionalna edukacija;
 Razvijanje i širenje specijalnih znanja;
 Praćenje i analiziranje privrednih tokova, javne uprave i tržišta;
 Uspostavljanje informatičku bazu podataka u jednom centru koji će biti na raspolaganju
svim članovima Udruženja;
 Organizovanje savjetovanja, izrada studija i ekspertiza, provođenje anketa i obuka
menadžerskog osoblja;
 Izdavanjem svojih publikacija, vršeći i na ovaj način promociju interesa članova
udruženja;
 Neposredna suradnja između obrazovanja i privrede uključujući i visokoškolske institucije
i univerzitete;
 Informisanje članstva i javnosti, putem, web stranice, društvenih mreža, elektronskih i
printanih medija, sajmova, vlastitog news lettera i sl.;
 Izrada projekata.
 Obavlja i druge djelatnosti u skladu sa ciljevima udruženja, koji su u skladu sa zakonom i
ovim statutom
Član 10.
U skladu sa svojim mogućnostima te stručnim, finansijskim i kadrovskim potencijalima,
Udruženje može, radi ostvarivanja svojih ciljeva, članovima Udruženja obezbeđivati sledeće
usluge i to:
 pravna pomoć;
 zaštita pred sudovima u radnim sporovima;
 pomoć u mirnom rešavanju sporova;
 zaštita poslodavca u štrajku;
 pomoć u organizovanju lock- out-a;
 posredovanje u sporovima sa državnim institucijama i službama;
 organizovanje i sprovođenje bezbednosti i zaštite zdravlja na radu;
 programi usavršavanja poslodavca;
 edukativni programi u primeni zakonskih propisa;
 edukacija učenika (organizacija kurseva i seminara) i licenciranje;
 licenciranje novih organizacija na regionalnom i lokalnom nivou, u okviru Udruženja;
 izdavanje licenci i certifikata koji proizilaze iz ciljeva i sadržaja aktivnosti Udruženja;
 posredovanje pri zapošljavanju;
 poreski i računovodstveni konsalting;
 marketing;
 organizacija prezentacija;
 prevodilačke usluge;
 izrada biznis planova i projekata;
 izrada web prezentacija;
 izrada brošura, biltena, knjiga, publikacija i slično;
 GTN – poslovno povezivanje;
 posredovanje u domaćim i međunarodnim komercijalnim kontaktima Udruženje će dio
usluga iz prethodnog stava obezbjeđivati i svim zainteresovanim licima koja sarađuju
sa Udruženjem.
Djelatnosti iz prethodnog stava ovog člana, Udruženje ne može obavljati kao profesionalnu
djelatnost na komercijalnoj osnovi.
Izuzetno, na osnovu odluke UO, Udruženje može od članice koja je korisnik neke od usluga iz
stava 1. ovog člana, tražiti pokrivanje materijalnih troškova:
IV ČLANSTVO UDRUŽENJA
Član 11.
Članstvo u Udruženje je dobrovoljno.
Član 12.
Članovi Udruženja mogu se učlaniti u svojstvu pojedinačnih ili kolektivnih članova.
POJEDINAČNI ČLANOVI
a) Član Udruženja može biti svako pravno lice koje obavlja djelatnost na teritoriju FBiH i
koje dobrovoljno pristupi Udruženju na način propisan Statutom;
b) Član Udruženja može biti i strano pravno lice koji u FBIH ima podružnicu ili na drugi
način obavlja svoju djelatnost na teritoriju FBiH u skladu sa važećim propisima BiH i
koje dobrovoljno pristupi Udruženju na način propisan Statutom.
c) Član udruženja može biti i i pravno lice iz RS ili BD, ako posluje sa subjektima iz FBiH.
KOLEKTIVNI ČLANOVI
a) Kolektivni članovi Udruženja mogu biti poslovna i granska udruženja i asocijacije;
b) Ostala udruženja poslodavaca koja su osnovana i djeluje prema pozitivnim pravnim
propisima BiH, FBiH BD i kantona.
POČASNI ČLANOVI
a) Fizička ili pravna osoba, koja svojim radom doprinosi ostvarenju ciljeva Udruženja;
b) Bivši Predsjednici i Direktori Udruženja.
Svi članovi ravnopravno ostvaruju svoja prava u svim organizacionim oblicima djelovanja UP
FBiH, kao i u odgovarajućoj grupaciji po osnovu djelatnosti ili po osnovu geografskog porijekla.
Sve članice udruženja, bez obzira na činjenicu, da li su se učlaninile u UP FBiH, AP BiH ili UP za
područje kantona, plaćaju samo jednu članarinu, a prava ostvaruju na svim nivoima
organizovanja iz ovog stava.
Članak 13.
Svojstvo člana Udruženja stiče se:
a) Popunjavanjem pristupnice, za pojedinačnog člana;
b) Popunjavanjem pristupnice, za kolektivnog člana;
c) Odlukom UO, za počasnog člana.
Član 14.
Članstvo u Udruženju prestaje:
a) istupanjem člana;
b) isključenjem člana;
c) prestankom pravnog subjektiviteta člana;
d) stečajem ili likvidacijom Udruženja;
e) smrću člana fizičkog lica.
Član 15.
Član može odustati od članstva u Udruženje u bilo koje vrijeme, tako što će Direktoru,
preporučenim pismom, poslati obavijest o svojoj namjeri da istupi iz članstva.
Članstvo prestaje uz otkazni rok 3 (tri) mjeseca, po prijemu obavijesti o istupanju, uz uslov da
je prethodno podmirio sva dugovanja po osnovu članarine.
Ako bilo koji član ne plati godišnju članarinu ni nakon 60 dana po isteku roka za plaćanje, bit
će pismenim putem pozvan da plati članarinu.
Ako član ne plati članarinu ni po isteku roka od 6 mjeseci, Upravni odbor može donijeti odluku
o njegovom isključenju iz članstava u Udruženju, o čemu ga mora bez odlaganja obavjestiti.
Upravni odbor može donijeti odluku o isključenju člana koji grubo krši Statut ili svojim
postupcima nanosi štetu ostvarivanju osnovnih ciljeva i ugleda Udruženja.
Članstvo u Udruženju prestaje članu koji izgubio svojstvo pravnog lica, danom upisa prestanka
svojstva u registar kod nadležnog suda.
Član Udruženja koji istupi ili koji je isključen iz Udruženja dužan je izvršiti obaveze prema
Udruženju dospjele do dana prestanka članstva i nema pravo na povrat uplaćene članarine.
Član 16.
Svi članovi imaju pravo da učestvuju u aktivnostima Udruženja radi ostvarivanja osnovnih
ciljeva, da biraju i budu birani u organe Udruženja i da ostvaruje druga prava i obaveze u skladu
sa ovim Statutom i drugim općim aktima.
Član 17.
Iznos godišnje članarine utvrđuje Skupština Udruženja donošenjem posebne odluke o visini
članarine za pojedinačne i kolektivne članove.
Članarina se može uplatiti i u većem iznosu od iznosa propisanog odlukom o članarini.
Članarina se uplaćuje radi poticaja rada i pomoći Udruženju, te se u tom smislu može
razumijevati dobrovoljnim prilogom.
Ukoliko po završetku poslovne godine, udruženju ostane neutrošenih sredstva, Skupština
udruženja donosi odluku o usmjeravanju tih sredstva u projekte Udruženja od značaja za
članstvo.
V PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Član 18.
Prava članova su da:
a) Bira i bude biran u organe Udruženja;
b) Bira i bude biran u organe i institucije u koje Udruženje daje svoje predstavnike;
c) Bude zastupan u kolektivnom pregovaranju i zaključivanju kolektivnih ugovora;
d) Ostvaruje zaštitu i dobiva savjete svim pitanjima koja su u skladu sa ciljevima i
djelatnošću Udruženja;
e) Koristi stručnu pomoć i edukaciju;
f) Organima Udruženja daje prijedloge i mišljenja u vezi sa radom Udruženja;
g) Kreira globalnu politiku Udruženja;
h) Bude informiran o radu Udruženja;
i) Udruženje posreduje u njegovim pregovorima sa sindikatom, tijelima zakonodavne i
izvršne vlasti, temeđunarodnim organizacijama.
Prava počasnog člna utvrđuje se posebnim aktom koji donosi UO.
Član 19.
Obveze člana su da:
a) Aktivno sudjeluju u radu Udruženja;
b) Pridržava se Statutom utvrđenih prava i obaveza članova;
c) Moralno i na drugi način podupire djelatnosti i ugled Udruženja;
d) Poštuje dogovorene profesionalne standarde, Kodeksa profesionalne etike i odluke
organa Udruženja;
e) Plaća članarinu;
f) Čuva službene tajne Udruženja.
VI ORGANI UDRUŽENJA I ODLUČIVANJE U UDRUŽENJU
Član 20.
Organi Udruženja su:
a) Skupština,
b) Upravni odbor – organ upravljanja
c) Izvršni odbor
d) Predsjednik
e) Direktor Udruženja
f) Savjet
VI/1 Skupština
Član. 21.
Skupština je najviši organ Udruženja koja zasjeda prema potrebi, a najmanje jedanput
godišnje.
Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine ili u njegovom odsustvu zamjenik Predsjednika
Skupštine Udruženja, pismenim putem najmanje 15 dana prije njenog zasjedanja.
Član. 22.
Skupštinu čini 60 (šezdeset) članova Udruženja, koje predlažu grupacije i pojedinačni i
kolektivni članovi, a bira UO.
Prilikom izbora kandidata, mora se učiniti napor da se obezbjedi što ravnomjernija
zastupljenost članova, po osnovu reprezentativnosti i djelatnosti, te regionalnoj, nacionalnoj i
spolnoj pripadnosti.
Prema potrebi kriteriji se mogu propisati posebnim aktom koji usvaja UO a potvrđuje
Skupština udruženja.
Ukoliko nisu konstituisane pojedine grupacije unutar udruženja delegate ispred te grupacije
delegira Upravni odbor udruženja.
Predsjednika i 2 dva Zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja bira Skupština, na period od
2 (dvije) godine, s tim da mogu biti izabrani najviše 2 (dva) puta uzastopno..
Član 23.
Predsjednik Skupštine: predsjedava Skupštinom Udruženja, stara se o primjeni poslovnika
Skupštine, po potrebi prisustvuje sjednicama Upravnog odbora, može predložiti sazivanje
sjednica Upravnog odbora, obavlja i druge funkcije za koje ga ovlasti Skupština Udruženja
odnosno Predsjednik Upravnog odbora.
Član 24.
Skupština Udruženja ima slijedeće ovlasti:
a) Donosi statut, izmjene i dopune statuta i druge akte određene statutom;
b) Daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja udruženja;
c) Bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine;
d) Bira i razrješava članove upravnog odbora i imenuje i razrješava lice ovlašteno za
zastupanje i predstavljanje udruženja;
e) Bira i opoziva predsjedavajućeg i članove delegacije u Ekonomsko socijalno vijeće za
teritoriju FBiH;
f) Usvaja izvještaje koja je pripremio upravni odbor ili lice ovlašteno za zastupanje i
predstavljanje;
g) Odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku
rada i drugim statusnim promjenama udruženja;
h) Odlučuje o formiranju radnih grupa;
i) Odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine;
j) Odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.
Član 25.
O radu Skupštine vodi se zapisnik.
Skupština će donijeti Poslovnik kojim se bliže regulira način rada Skupštine i odlučivanja na
sjednicama.
Član 26.
Skupština može punovažno odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje dvije trećine (40)
članova Skupštine.
Svi članovi imaju pravo glasa, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova javnim
izjašnjavanjem, u skladu s Poslovnikom.
Člana Skupštine koji nije prisutan na Skupštini, može u glasanju zastupati drugi član Skupštine
udruženja, ukoliko za to ima pismenu punomoć koju je prije početka Skupštine dostavio
Predsjedniku Skupštine.
Odluke o donošenju Statuta udruženja ili njegovim izmjenama i dopunama, te o prestanku
rada udruženja donose se kvalifikovanom nadpolovičnom većinom od ukupnog broja članova
Skupštine (najmanje 31 glas).
Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik, a odluke se objavljuju u informativnom biltenu
Udruženja i u drugim sredstvima javnog komuniciranja.
Rad Skupštine je javan.
Član 27.
Vanredna Skupština može se sazvati na zahtjev:
a) Predsjednika UO;
b) Oba potpredsjednika Upravnog odbora;
c) Većine članova Upravnog odbora;
d) Najmanje 3 grupacije
U slučaju postojanja zahtjeva za sazivanje Vanredne Skupštine, iz prethodnog stava, ovog
člana, Predsjednik skupštine, dužan je da je sazove u roku od najviše 21 dan.
U slučajevima iz prethodnog stava, Skupštinom može rukovoditi predlagač ukoliko su
predsjednik ili zamjenik predsjednika Skupštine spriječeni.
VI/2 Upravni odbor
Član 28.
Upravni odbor je organ Udruženja zadužen da donosi odluke i provodi aktivnosti Udruženja
između dvije redovne sjednice Skupštine, a sve u skladu sa programom rada, financijskim
planom i odlukama Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora saziva i predsjedava sjednicama ovog organa.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca.
Za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini.
Član 29.
Upravni odbor čini 21 član.
Mandat članova Upravnog odbora Udruženja je 4 (četiri) godine i mogu se birati na tu funkciju
najviše dva puta uzastopno.
Za članove UO mogu biti birani predstavnici članova Udruženja, koji su: vlasnici, suvlasnici,
direktori, članovi uprave ili prokuristi.
Član. 30.
Prilikom predlaganja i izbora Kandidata za članove UO, mora se učiniti napor da se obezbjedi
što ravnomjernija zastupljenost po osnovu reprezentativnosti i djelatnosti članova, te
regionalna, nacionalna i spolna zastupljenost.
Prema potrebi kriteriji se mogu propisati posebnim aktom koji usvaja Upravni odbor a
potvrđuje Skupština udruženja.
Član 31.
Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti:
a) Priprema sjednice Skupštine;
b) Predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
c) Provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
d) Upravlja imovinom udruženja;
e) Podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje;
f) Donosi odluke o nagradama i priznanjima;
g) Odlučuje o nabavi, prodaji i otpisivanju vrijednosti osnovnih sredstava;
h) Osniva stalna i privremena radna tijela;
i) Bira i razrješava, Predsjednika i Zamjenike Predsjednika Upravnog odbora Udruženja;
j) Imenuje Direktora;
k) Imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge institucije, organe i tijela;
l) Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili koji su drugim propisima
stavljeni u njegovu nadležnost
m) Imenuje i razrješava šefove radnih skupina,
n) U skladu sa politikom Skupštine definira zajedničke interese članova i određuje
načine zastupanja i ostvarivanja ovih interesa,
o) Određuje ovlaštenog revizora,
p) Razmatra i odlučuje o prijedlozima koje dostavi direktor.
Članak 32.
Upravni odbor može punovažno odlučivati ako na sjednici prisustvuje nadpolovična većina
članova.
Odluke iz nadležnosti Upravnog odbora po pravilu se donose konsenzusom, a ako nije
postignut konsenzus odluke se donose običnom većinom glasova svih prisutnih članova.
Upravni odbor će donijeti Poslovnik kojim se bliže uređuje način rada i donošenje odluka na
sjednicama Upravnog odbora.
Član Upravnog odbora može iz opravdanih razloga, pismeno ovlastiti drugo lice da ga zastupa
na sjednici i glasanju, ako prije početka sjednice Predsjedniku UO dostavi punomoć, ali najviše
4 (četiri) puta u toku kalendarske godšne. Ukoliko u radu Upravnog odbora učestvuju
opunomoćenici članova Upravnog odbora, za punovažno odlučivanje potrebno je da za odluku
glasa jedna trećina izabranih članova (najmanje 5).
Članak 33.
Mandat članova Upravnog odbora može prestati i prije isteka vremena na koje su izabrani
odnosno imenovani:
a) Podnošenjem ostavke;
b) Istupanjem iz članstva;
c) Ako neopravdano ne prisustvuje na više od 3 sjednice u toku kalendarske godine;
d) Smrću i gubitkom poslovne sposobnosti;
e) Opozivom od strane nadležnog organa;
f) Opozivom od strane pojedinačnog ili kolektivnog člana koji ga je predložio
Član 34.
Upravni odbor može izvršiti zamjenu člana Upravnog odbora kome je prestao mandat po
osnovu članka 33. Ovog Statuat.
Mandat novog člana Upravnog odbora traje do isteka mandata Upravnog odbora.
Upravni odbor može u smislu odredaba stava 1. ovog članka, izvršiti zamjenu najviše jedne
trećine članova Upravnog odbora.
VI/3 Izvršni odbor
Član 35.
Izvršni odbor je tijelo upravljanja koje rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice
Upravnog odbora.
Član 36.
Izvršni odbor ima sljedeće nadležnosti:
a) Provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donio Upravni odbor;
b) Rukovodi između dvije sjednice Upravnog odbora i donosi Odluke iz nadležnosti
Upravnog odbora;
c) osniva ad hoc komisije za obradu i razmatranje pojedinih aktuelnih pitanja od značaja
za Udruženje;
d) Predlaže predstavnike Udruženja u druge institucije, organe i tijela;
e) Predlaže formiranje grupacija u Udruženju;
f) Razmatra i odlučuje o prijedlozima koje dostavi direktor;
g) Obavlja i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost nekom drugom tijelu Udruženja.
Odluke koje donosi Izvršni odbor iz nadležnosti Upravnog odbora moraju se potvrditi na prvoj
narednoj sjednici Upravnog odbora.
Član 37.
Izvršni odbor broji sedam članova a čine ga predsjednik, dva potpredsjednika i četiri (4) člana
Upravnog odbora.
Članove Izršnog odbora imenije Upravni odbor Udruženja poslodavaca FBiH.
Predsjednik Upravnog odbora i dva potpredsjednika Upravnog odbora su po svojoj funkciji
predsjednici i potpredsjednici Izvršnog odbora UPFBiH.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine.
Prvi mandat članova Izvršnog odbora traje do isteka postojećeg mandata članova Upravnog
odbora Udruženja.
Ista osoba može biti izabrana za člana Izvršnog odbora najviše dva puta uzastopno.
Član 38.
Predsjednik Izvršnog odbora saziva sjednice i istim predsjedava.
Izvršni odbor sastaje se po potrebi a najmanje jednom mjesečno.
Vanredna sjednica može se sazvati na zahtjev jedne trećine (1/3) članova Upravnog odbora,
jedne trećine (1/3) članova Izvršnog odbora ili direktora UPFBiH navodeći pitanja koja je
potrebno riješiti.
Izvršni odbor može odlučivati ako je sjednici prisutna većina članova Izvršnog odbora. Odluke
se donose većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom ili drugim općim aktom nije
drugačije određeno.
Izvršni odbor djeluje u skladu sa Poslovnikom o svome radu.
VI/4 Predsjednik
Član 39.
Predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika U.O. Udruženja, bira Upravni odbor iz svog sastava.
Mandat Predsjednika, Potpredsjednika Upravnog odbora Udruženja je 4 (četiri) godine i mogu
se birati na tu funkciju najviše dva puta uzastopno.
Mandat Predsjednika i Potpredsjednika Upravnog odbora može prestati i prije isteka vremena
na koje su izabrani u slučajevima iz člana 34.Statuta, te u slučaju kada upravni odbor 2/3
većinom svih članova, izglasa nepovjerenje Predsjedniku ili potpredsjednicima UO.
Član 40.
Predsjednik Upravnog odbora je ujedno i Predsjednik Udruženja, predstvalja i zastupa
udruženje.
Predsjednik Udruženja ne smije istovremeno biti i predsjednik ili potpredsjednik jedne od
granskih udruzenja, niti predsjednik udruženja koje je kolektivni član.
Član 41.
Nadležnosti Predsjednik Upravnog odbora Udruženja su:
a) Rukovodi radom Udruženja;
b) Rukovodi radom Upravnog odbora,
c) Zastupa i predstavlja Udruženje,
d) Predlaže UO imenovanje i razrješenje Direktora Udruženja;
e) Predlaže strateške pravce djelovanja Udruženja;
f) Predlaže kadrovska rješenja u udruženju;
g) Predlaže sazivanje Skupštine;
h) Predlaže opšte akte Udruženja;
i) Predlaže razrješenje članova UO, zbog razloga iz člana 34. Statuta;
j) Predlaže Potpredsjednike UO Udruženja;
k) Odgovara za zakonitost rada udruženja;
l) Provodi odluke i zaključke: Skupštine i Upravnog odbora;
m) Izvršava i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor i Skupština;
Potpredsjednici U.O. Udruženja zamjenjuju Predsjednika U.O. Uduženja u slučaju njegove
spriječenosti, te obavljaju poslove koje im povjeri Predsjednik U.O. Udruženja, Upravni odbor
ili Skupština. Ukoliko Predsjednik U.O. Udruženja nije ovlastio jednog od potpredsjednika da
ga zamjenjuje u slučaju njegove spriječenosti, potpredsjednici dogovorom određuju koji od
njih će zamjenjivati Predsjednika.
VI/5 Direktor
Član 42.
Direktora imenuje i razrješava Upravni odbor na prijedlog Predsjednika Upravnog odbora.
Direktor se imenuje na period od 4 godine i može ponovo biti izabran na tu funkciju.
Uslovi za imenovanje Direktora su: VSS, 5 (pet) godina iskustva na odgovarajućim poslovim
a, dokazane organizacijske i menadžerske sposobnosti te poznavanje jednog stranog jezika.
Član 43.
Direktor je funkcionar sa slijedećim pravima i ovlaštenjima:
a) Stara se i odgovoran je za zakonito poslovanje udruženja i primjenu Statuta i drugih
akata udruženja;
b) Zastupa Udruženje;
c) Davanje neposrednih smjernica sekretaru Udruženja i ostalim zaposlenicima;
d) Obavljanje reprezentativnih funkcija koje mu povjerava Skupština i Upravni odbor;
e) Direktor organizira izvršavanje odluka Skupštine i Upravnog odbora, neposredno
obavlja stručne i drugih poslove u okviru djelatnosti Udruženja;
f) Učestvuje u pripremi materijala za sastanke i sjednice Upravnog odbora i Skupštine
udruženja;
g) Direktor je nadležan za organizaciju stručne službe, te zapošljava i otpušta ostalo
osoblje u odjelima;
h) Samostalno donosi odluke iz svoje nadležnosti.
VI/6 Savjet
Član 44.
Savjet UP FBiH čine svi bivši predsjednici Udruženja, aktuelni Predsjednik i Direktor Udruženja
te aktuelni Predsjednik Skupštine.
Sjednice saveza saziva i njima predsjedava aktuelni predsjednik Udruženja. Sjednice savjeta se
obavezno sazivaju pred pred redovnu godišnju skupštinu.
Savjet daje preporuke ekonomske politike i odnos sa ekonomsko-socijalnim partnerima.
Član 45.
Svi organi Udruženja donose odluke u skladu s Poslovnikom i Statutom.
Odluke su pravovaljane ako su donijete običnom većinom glasova svih članova.
VII ORGANIZACIJA
Član 46.
Programske aktivnosti i zasebne projekte Udruženje će obavljati i posredstvom radnih skupina,
kao i drugih oblika djelovanja koji se mogu organizirati shodno potrebama i interesima
članstva.
Član 47.
Članovi Udruženja koji pripadaju istoj ili srodnoj grani ili djelatnosti mogu se u sklopu
Udruženja udružiti u granske grupacije.
Član 48.
Udruženje poslodavaca FBiH, prema potrebi, a u cilju funkcionalne organizacije, unaprijeđenja
rada, zastupanja i zaštite interesa članova Udruženja može osnovati Grupacije i to:

po osnovu djelatnosti,

po teritorijalnom principu.
Grupacije po osnovu djelatnosti osnivaju se na inicijativu članova koje se bave tom djelatnosti.
Grupacije po teritorijalnom principu osnivaju se za područje: kantona, opštine ili grada.
Osnivaju se na inicijativu: članica sa jednog područja ili UO UPFBiH.
Odluku o formiranju grupacija donosi Upravni odbor.
Član 49.
Grupacije donose poslovnike o svom radu, koji moraju biti u skladu sa Statutom i drugim
aktima udruženja. Administrativnu podrušku radu grupacija obezbjeđuje sekretarijat
udruženja.
VIII FINANCIRANJE
Izvori sredstava
Član 50.
Imovinu udruženja čine:
a) Prihodi od članarina;
b) Dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica;
c) Sredstva dodjeljenja iz budžeta;
d) Prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora
pasivnih prihoda;
e) Prihodi stečeni obavljanjem privredne djelatnosti;
f) Drugi prihodi stečeni, u skladu sa Zakonom i statutom.
Član 51.
Posebnom odlukom Skupštine uredit će se visina članarine za pojedinačne i kolektivne članove
i način plaćanja članarine.
Član 52.
Odluke o prihodima i rashodima donosi Upravni odbor Udruženja, u skladu s financijskim
planom i programom rada Udruženja.
Materijalno-financijsko poslovanje Udruženja vodi se po važećim zakonskim propisima.
Upravni odbor može donijeti pravilnike i druge opće akte kojima bliže uređuje način stjecanja
i raspoređivanja sredstava.
IX INFORMIRANJE I KOMUNICIRANJE
Član. 53.
Rad svih organa Udruženja je javan. O stavovima, zaključcima i poslovnim odlukama članstvo
se redovito informira putem biltena i cirkularnih obavijesti koje svaki član dobiva na osobnu
adresu.
Član 54.
Svaki član ima pravo da , na svoj usmeni ili pismeni upit u pogledu bilo kojeg pitanja iz rada
organa Udruženja, primi odgovor u traženoj formi i u najkraćem mogućem roku. Izuzetak od
ovog principa su ona obavještanje koja se smatraju poslovnom tajnom, a sva pitanja
informiranja urediti će se sukladno Poslovniku kojeg usvaja Skupština.
X ZASTUPANJE UDRUŽENJA
Član 55.
Udruženje zastupaju:

Predsjednik Upravnog odbora;

Direktor.
Član. 56.
Upravni odbor može donijeti odluku kojom će ovlastiti druga lica da zastupaju Udruženje .
Odlukom iz prethodnog stava Upravni odbor će utvrditi i ovlaštenja, odnosno ograničenja
ovlaštenog lica u zastupanju Udruženja.
XI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA
Član 57.
Udruženje prestaje postojati:
a) Odlukom Skupštine Udruženja;
b) Ako broj članova bude manji od zakonski propisanog minimuma za rad Udruženja i
c) Ako rad Udruženja zabrani nadležni organ.
Član 58.
Na osnovu odluke Skupštine Udruženje se može udruživati u saveze ili pripojiti, razdvojiti ili
transformisati u drugo udruženje.
Član 59.
Upravni odbor donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i
obaveze Udruženja, u skaldu sa Statutom Udruženja Upravni odbor imenuje jednog ili više likvidatora. Udruženja čija dužnost je da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u podnošenju zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

Član 60.

U postupku likvidacije Udruženja iz imovine Udruženja izmiriće se sve dospjele zakonske obaveze, kao i obaveze nastale prema drugim povjeriocima Udruženja, a eventualna preostala imovina rasporedit će se na članove Udruženja srazmjerno njihovom doprinosu u plaćanju članarine u toku prethodne 3 godine.

Xll PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61.

Promjene ovog Statuta provode se u istovjetnom postupku njegovog donošenja, a temeljem inicijative članova ili organa Udruženja.

Član 62.

Statut, odluku o izmjenama i dopunama Statuta i druge opće akte potpisuje predsjednik Skupštine Udruženja ili u njegovu odsustvu zamjenik.

Član 63.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta pčrestaje da važi Statut Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH broj I-025/08 od 13.03.2008. godine.

Član 64.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine Udruženja.