Usvojen Zakon o visini stope zatezne kamate: Smanjena sa 12 na 10 posto godišnje

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je po hitnom postupku usvojio novi Zakon o visini stope zatezne kamate.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno prestat će važiti aktuelni Zakon o visini stope zatezne kamate i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja.

Praktično, to znači da će se na postojeće neplaćene novčane obaveze obračunavati kamata po stopi od 12 posto godišnje do dana stupanja na snagu novog zakona, dok će se obračun kamate nakon perioda stupanja na snagu ovog zakona do trenutka isplate novčane obaveze vršiti po stopi od 10 posto godišnje, kako je određeno novim zakonom.

Osim smanjenja stope zatezne kamate sa 12 na 10 posto godišnje, propisano je da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Na osnovu toga, privredni subjekti koji imaju problem s likvidnošću lakše će izmiriti glavni dug i plaćanje dospjelih obaveza.

Na predstojećoj sjednici Doma naroda trebali bi se razmatrati i prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, nacrt zakona o elektronskom potpisu, podršci porodicama s djecom, reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima.

Predloženo je da se izaberu i predsjednici, zamjenici i članovi stalnih radnih tijela Doma naroda Parlamenta F BiH.

Delegati su usvojili i Prijedlog zakona poreza na dobit, kao i Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji.

U obrazloženju je rečeno da je Vlada F BiH predložila zakon još 2016. godine. Na osnovu zaključaka oba doma Parlamenta provedena je javna rasprava, a sva kantonalna ministarstva su imala aktivnu ulogu.

Ovim zakonom uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje obrtničke djelatnosti i domaće radinosti, osnivanje, poslovanje, zajedničko obavljanje i prestanak obavljanja obrta, srodnih djelatnosti i domaće radinosti. U fokusu ovog zakona je obrtnička komora.