NABAVKA DEFIBRILATORA – JZU DOM ZDRAVLJA GRAČANICA

Nakon iskazane potrebe i obraćanja menadžmenta JZU Dom zdravlja Gračanica, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica je u skladu sa Odlukom Upravnog odbora, doniralo sredstva u iznosu od 11.600, 21 KM za nabavku defibrilatora za Službu hitne pomoći.

APARAT I REAGANSI ZA SEROLOŠKO TESTIRANJE NA COVID 19

 Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica u nastavku akcije nabavke zaštitnih sredstava i opreme, od raspoloživih sredstava, doniranih od strane privrednika, a u saradnji sa stručnim menadžmentom i rukovodstvom JZU Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica, izvršilo je nabavku aparata za serološko testiranje na COVID 19.

Aparat i reagansi za serološko testiranje na COVID 19, predati su Općoj bolnici, kao donacija i doprinos Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica i već je u funkciji.

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA GRAČANICA

Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, po Odluci Upravnog odbora, sazvana je i održana 05. 05. 2020. godine, sa dnevnim redom:

-Rad Udruženja poslodavaca u narednom periodu

-Razno

Predsjednik Udruženja, Sead Terzić, otvorio je sjednicu Skupštine, zahvalio se prisutnima, a potom taksativno izložio aktivnosti Udruženja, kao i stanje u kome se nalazilo udruženje pri preuzimanju mandata (električna energija u radnim zonama, humanitarna akcija Mujić, akcija i učešće Udruženja u preventivi, snabdijevanju i opremanju zdravstvenih ustanova u uslovima pandemije COVID 19), te je upoznao prisutne sa zaključcima i odlukama Upravnog odbora od 29. 05. 2020. godine.

Istaknut je problem članica – dužnika, kao i pasivnost članica po osnovu inicijative o profesionalizaciji Udruženja.

Skupština je upoznata i sa odlaskom sekretara Udruženja.

Svi prisutni su se složili, bez obzira na poteškoće kroz koje Udruženje prolazi, rezultate koje ima iza sebe zahvaljujući snazi i volji pojedinca, da opstanak Udruženja nema alternativu i da se ide na raspisivanje konkursa o prijemu u radni odnos osobe sa VSSS, a konačnu odluku o statusu Udruženja donijeti na redovnoj izbornoj Skupštini UP Gračanica.

Zaključci Upravnog odbora UP Gračanica

Sjednica Upravnog odbora održana je 29. 05. 2020. godine, a na dnevnom redu su bile teme rad Udruženja u narednom periodu i razno – tekuća aktuelna pitanja.

Nakon analize, diskusija i prijedloga, doneseni su zaključci:

-Kontaktirati sve članice – dužnike za neizmirene obaveze po osnovu članarine, a nakon toga u sklasu sa Statutom Udruženja izvršiti isključivanje iz članstva.

-Nuhanović Nihadi, sekretaru Udruženja poslodavaca, izdati Rješenje i zaključiti radni odnos sa 03. 06. 2020. godine (uz dogovor o daljem angažmanu do iznalaženja rješenja daljeg statusa UPG-a).

-Iznos od 7.000,00 KM utrošiti kao prilog i pomoć u kupovini defibrilatora za potrebe Službe hitne pomoći – JZU Dom zdravlja Gračanica.

-Ostatak sredstava sa sa transakcijskog računa za posebne namjene, prebaciti na redovni transakcijski račun Udruženja, na kojem nedostaju sredstva za izmirenje redovnih mjesečnih obaveza i troškova (plata, režije, otpremnina sekretaruUP-a).

IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA PRIVREDNIKA ZA NABAVKU ZAŠTITNIH SREDSTAVA I OPREME

Po pozivu i apelu Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, upućenom 23. marta 2020. godine SVIM pravnim i fizičkim licima opštine Gračanica, da se uključe u AKCIJU PREVENTIVNE NABAVKE ZAŠTITNE OPREME I DRUGIH SREDSTAVA ZA POTREBE NAŠIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA, Javnih zdravstvenih ustanova Doma zdravlja i Opšte bolnice “Dr. Mustafa Beganović” u Gračanici i UKC-u Tuzla, shodno nastaloj situaciji, pandemiji korona virusa COVID 19, na transakcijski račun za posebne namjene:

1321802004689656-NLB Banka Tuzla,   U P L A T E su izvršili:

 1. “SAX”d.o.o. Gračanica………………………………………………..4.000,00 KM
 2. “ZEKA COMERC” d.o.o. Gračanica………………………………3.000,00 KM
 3. “BEMA BA” d.o.o. Gračanica……………………………………….3.000,00 KM
 4. “TRING” d.o.o. Gračanica……………………………………………3.000,00 KM
 5. “TRGOVIR” d.o.o. Gračanica……………………………………….3.000,00 KM
 6. “FINING” d.o.o. Gračanica………………………………………….3.000,00 KM
 7. “VARIPLAST” d.o.o. Gračanica……………………………………3.000,00 KM
 8. “BAUPARTNER” d.o.o. Gračanica/Lukavac………………….3.000,00 KM
 9. “RADIUS” d.o.o. Gračanica…………………………………………3.000,00 KM
 10. “EDO-SLAD” d.o.o. Gračanica…………………………………….3.000,00 KM
 11. “MIRNA” d.o.o. Gračanica………………………………………….3.000,00 KM
 12. “ALIBEGOVIĆ-PLAST” d.o.o. Gračanica……………………..3.000,00 KM
 13. “PLASTOFLEX” d.o.o. Gračanica………………………………..3.000,00 KM
 14. “HST CNC TECHNIK” d.o.o. Gračanica………………………3.000,00 KM
 15. “AMBRA” d.o.o. Gračanica………………………………………..3.000,00 KM
 16. “PLASTEX” d.o.o. Gračanica……………………………………..3.000,00 KM
 17. “TERRASIT INSULATION” d.o.o. Gračanica………………3.000,00 KM
 18. “TERME” d.o.o. Gračanica………………………………………..2.000,00 KM
 19. “BREZJE” d.o.o. Gračanica……………………………………….3.000,00 KM
 20. “AB BETON” d.o.o. Gračanica…………………………………..1.000,00 KM
 21. “EMIT” d.o.o. Gračanica…………………………………………..1.000,00 KM
 22. “SAGRA” d.o.o. Gračanica………………………………………..1.000,00 KM
 23. “DUSA” d.o.o. Gračanica………………………………………….1.000,00 KM
 24.  “URBAN BiH” d.o.o. Gračanica………………………………..1.000,00 KM
 25.  “HiS” z.o. Gračanica…………………………………………………..100,00 KM
 26.  “DŽAMBO” d.o.o. Gračanica……………………………………3.000,00 KM
 27.  “PLAMINGO” d.o.o Gračanica…………………………………3.000,00 KM
 28.  “SUMAN” d.o.o. Gračanica……………………………………..3.000,00 KM
 29. “EURO GALANT” d.o.o. Gračanica…………………………..3.000,00 KM
 30.  “EURO PROST” d.o.o. Gračanica…………………………….2.000,00 KM
 31.  “SRMA” d.o.o. Gračanica………………………………………..2.000,00 KM
 32. “GRIN” d.o.o. Gračanica………………………………………….1.000,00 KM
 33.  “HADŽIHASANOVIĆ AUTO SERVIS” Gračanica………1.000,00 KM
 34. “LIMORAD” d.o.o. Gračanica…………………………………..1.000,00 KM
 35.  “DOBOJPROMET” d.o.o. Doboj Istok………………………1.000,00 KM
 36.  “RPC SUPERFOS BALKAN” d.o.o. Gračanica…………..3.000,00 KM
 37.  “TEHNA” d.o.o. Gračanica……………………………………..3.000,00 KM
 38.  “AVDIĆ COMMERCE” d.o.o. Gračanica…………………..1.000,00 KM
 39.  “PLA – PEN” s.z.r. Gračanica…………………………………….500,00 KM
 40.  “AHMEDBEGOVIĆ” d.o.o. Gračanica………………………..500,00 KM
 41.  “KOVAN MI” d.o.o. Gračanica………………………………..3.000,00 KM
 42.  Ahmetagić Osman Gračanica…………………………………….100,00 KM
 43.  “HAJRIĆ PROM” d.o.o. Gračanica…………………………..1.500,00 KM
 44.  “KLAUS LEHMANN” d.o.o. Gračanica…………………….1.000,00 KM
 45.  “WORKZ GROUP TECHNOLOGY” d.o.o. Gračanica…2.000,00 KM
 46.  “ECO ENERGY” d.o.o. Gračanica…………………………….1.500,00 KM
 47.  “AGILE CAPITAL MENAGMENT” d.o.o. Gračanica….1.500,00 KM
 48.  “RADIAL” d.o.o. Gračanica…………………………………….3.000,00 KM
 49.  “MOTOREX” d.o.o. Gračanica………………………………..1.000,00 KM

UKUPNO UPLAĆENO NA NAMJENSKI

TRANSAKCIJSKI RAČUN UDRUŽENJA:                         104.700,00 KM

Do sada prikupljena sredstva su u saradnji stručnog doktorskog tima iz Doma zdravlja i Opšte bolnice u sastavu dr. Murisa Ustavdić, dr. Armin Begović i dr. Šemsudin Okanović sa predsjednikom Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica Seadom Terzićem raspodijelili za nabavku najpotrebnije zaštitne opreme za medicinsko osoblje za narednih 60 dana.

Sa pretpostavkom da bi pandemija mogla eskalirati u narednih 60 dana, nabavljena je zaštitna oprema za 50 potencijalnih bolesnika, kao i za 40 medicinskih radnika koji bi bili u službi zbrinjavanja ovog broja oboljelih.

NABAVLJENA SREDSTVA I OPREMA:

 1. Višekratni zaštitni kombinezoni                                              kom……..50
 2. Rukavice jednokratne AMBULANCE HIGH RISK  1/50   pak……….  7
 3.  Rukavice Mesch bez pudera                                                    pak……….14   =   3.124,60 KM
 4.  Vodonepropusni kombinezoni                                               kom……..140  = 21.294,00 KM
 5. Regulator pritiska Ar/Co2 GCE                                              kom……….10
 6. Regulator pritiska za O2 “GCE”                                              kom……….  8  =  2.052,00 KM
 7. Sterilne operativne rukavice                                                    kom……….50
 8. Jednokratne hirurške kape/100 kom                                     pak………..  5
 9.  Kape/100                                                                                     kom…….100   =    807,42 KM
 10.  Beesure nitrilne rukavice, vel m 100/1                                  kom…….100
 11.  Beesure nitrilne rukavice, vel L 100/1                                   kom…….300  =  4.212,00 KM
 12.  Kapa jednokratna                                                                       kom….2000
 13.  Nanognice u paru jednokratne                                                kom….2000
 14.  Maska zaštitna                                                                            kom….1500
 15.  Ogrtač jednokratni                                                                     kom….1000  = 27.319,50 KM

NABAVLJENA SREDSTVA ZA DOM ZDRAVLJA

I OPŠTU BOLNICU “DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ”

GRAČANICA                           U  K  U  P  N  O:………………………….50.264,55 KM

PDV 17 %            8.544,97 KM

____________________________________

U  K  U  P  N  O:                                  58.809,52 KM

 

NABAVLJENA I DONIRANA SREDSTVA I ZAŠTITNA

OPREMA ZA UNIVERZITETSKO KLINIČKI CENTAR

T  U  Z  L  A

1. Maska zaštitna višekratna                                               kom…..4000

2. Zaštitni ogrtač                                                                   kom…..1000      =   23.400,00

UKC TUZLA  U  K  U  P  N  O:…………………………………………….20.000,00

PDV 17 %                      3.400,00

__________________________________________

U  K  U  P  N  O:                                                        23.400,00 km

 

DONIRANA SREDSTVA OD PRAVNIH SUBJEKATA

DOMU ZDRAVLJA I OPŠTOJ NOLNICI U GRAČANICI

 

1. “ŠIRBEGOVIĆ INŽENJERING” d.o.o.

1. Višekratni zaštitni kombinezon              kom   50  x  42,80 KM =  2.140,00

2. Rukavice jednokratne Ambulance         pak      7   x  25,80        =      186,60

3. Rukavice Mesch bez pudera                    pak    14   x  25,00        =      350,60

U K U P N O:                 =  2.670,60

PDV 17 %                        =     454,00

U  K  U  P  N  O:……………3.124,60 km

2. “PLASTOFLEX” d.o.o.  1. Štitnici za lice VIZIRI…………………………..kom   100

3. “KISMET” d.o.o.             1. Vodonepropusni kombinezoni……………..kom     20

4. “DANIAL S” d.o.o.          1. Platnene zaštitne maske (višekratne)……kom  1000

2. Kapa jednokratna………………………………kom   100

5. “PLASTEX” d.o.o.            1. Vreće za umrle…………………………………..kom   100

2. LDPE navlake za madrace………………….kom   100

 

REZIME UTROŠKA SREDSTAVA

Iz priloženih podataka može se napraviti uvid u strukturu i do sada nabavljenu količinu zaštitnih sredstava i opreme preko Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica za Opštu bolnicu “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica, Dom zdravlja Gračanica i Univerzitetsko klinički centar Tuzla.

Promet na posebnom transakcijskom računu Udruženja poslodavaca Gračanica – “za prikupljanje finansijskih sredstava za sprečavanje širenja pandemije korona virusa” na dan 17. 04. 2020. godine:

Stanje…………………………104.700,00 KM

Utrošeno…………………….  82.209,52  KM

NN UPP-a                35,50 KM

______________________________

STANJE  17. 04. 2020.      22.954,98  KM

 

NAPOMENA: Preostala sredstva na računu kao i nova koja budu pristizala planirana su za nabavku specijalnih zaštitnih rukavica, FFP3 ili FFP2 koje su poručene iz Malezije i treba da stignu u što kraćem roku.

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA POSLODAVACA

OPŠTINE GRAČANICA

Sead Terzić

 

 

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150