PAKET MJERA DONESEN OD STRANE VLADE F BiH NEPRIHVATLJIV

Nakon donošenja paketa mjera od strane Vlade Federacije BiH, ispred CO “ŠIRBEGOVIĆ-INŽENJERING” d.o.o. Gračanica, Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, svih privrednika Opštine Gračanica, oglasio se i reagovao gospodin Faruk Širbegović, dipl.ing. arh.

Pozvao je i predložio da Udruženje poslodavaca Federacije BiH odbaci ovaj paket mjera kao neprihvatljiv za većinu firmi.

Obrazloženje:

-Većina firmi u mjesecu januaru i februaru ima smanjene prihode, u prosjeku 50 % prosječnog mjesečnog prihoda na nivou godine.

-Većina firmi ima ugovorene poslove koje će u jednom značajnom dijelu moći realizirati u prvom polugodištu, imat će prihode koji mogu biti veći od prosjeka za januar i februar.

ZAKLJUČAK je jasan – većina firmi neće ispunjavati traženi kriterij predviđen mjerama.

Koristim ovu priliku da iznesem sledeće prijedloge:

-Da se traži od Vlade da donese “trenutne”-HITNE mjere cca 1 milijardu KM – ova kriza nije jeftina!

-Isplata plata po principu “neto za bruto” – poslodavaca isplaćuje neto plate prema rezultatima poslovanja – Vlada refundira fondovima obaveze na plate.

-Uvođenje moratorija na otplatu obaveza prema bankama minimalno 3 mjeseca – ODMAH i bez uvjeta.!

-Oslobađanje plaćanja poreza na dohodak radnika iz plata sa ciljem većih primanja radnika – plate će ionako biti umanjene zbog umanjenog prihoda firmi.

-Odgađanje ili oslobađanje plaćanja parafiskalnih nameta, poreza na dobit i akontacije poreza na dobit.

Za provođenje ovih prijedloga bit će potrebno usvajanje rebalansa budžeta na svim nivoima vlasti, zaduživanje i traženje međunarodne pomoći za privredu.

-Vjerujem da svi poslodavci imaju vlastiti interes da zadrže većinu zaposlenika.

-Proglašenje tehnološkog viška je pravo svakog poslodavca da bi sačuvao stabilnost firme.

-Nije niko lud da otpušta radnike bez kojih firma ne može raditi.

Ovaj prijedlog ne isključuje da Vlada u saradnji sa poslodavcima uradi paket ekonomskih mjera zajednički za sve i po granama industrije.

Faruk Širbegović, dipl.ing.arh.

POZIV PRIVREDNICIMA OPŠTINE GRAČANICA

Pozivamo sve privrednike Opštine Gračanica da svoje sugestije, prijedloge i poteškoće  koje trenutno imaju i očekuju u svojim privrednim subjektima, zbog pandemije CORONA virusa, a značajni su, korisni i ostvarivi preko Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, da u pisanoj formi dostave iste.

Sve prijedloge pristigle od Vas, formulisat ćemo u zajednički zahtjev Udruženje poslodavaca Gračanica, te dostaviti lokalnim i drugim nivoima vlasti  i tražiti moguće rješenje za ublažavanje posljedica pandemije CORONA virusa.

Jedino tako možemo ostvariti i očekivati pomoć od nadležnih institucija, a ne kao pojedinci, bez obzira u kojim situacijama se nalazili.

Moramo biti svjesni činjenice da je cijeli Državni sistem u krizi i da pojedinačni stavovi nisu bitni.

Na nivou lokalne uprave, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica je planiralo sastanak sa gradonačelnikom Opštine, na temu:

STANJE PRIVREDE, PRIVREDNIH SUBJEKATA I NJIHOVO POSLOVANJE U VRIJEME PANDEMIJE CORONA VIRUSA

Udruženje poslodavaca će formirati tim privrednika (5 privrednika) koji će razgovarati sa lokalnim nosiocima vlasti o stanju u privredi, a na osnovu Vaših dostavljenih mišljenja i prijedloga.

Sastanak je planiran za narednu sedmicu, te Vas molimo da u što kraćem roku dostavite mišljenja, prijedloge i sugestije.

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA POSLODAVACA GRAČANICA

Sead Terzić

MJERE U CILJU OČUVANJA RADNIH MJESTA

-Uvesti institut čekanja

Za vrijeme trajanja prirodne nesreće zbog obustavljanja rada, smanjenja obima posla te ukoliko ne postoje uslovi za rad od kuće poslodavac može uputiti radnika na čekanje na rad.

Za vrijeme čekanja na radu radniku pripada naknada u visini naknade za nezaposlenost u skladu sa Zakonom.

Naknadu iz prethodnog stava sa pripadajućim doprinosima isplaćuje poslodavac.

Poslodavac ima pravo na refundaciju isplaćene naknade plaće sa pripadajućim doprinosima, koju će izvršiti Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje u skladu sa svojim nadležnostima.

Napomena: Za sprovođenje ove mjere Zavod za zapošljavanje bi trebao donijeti program mjera za očuvanje radnih mjesta kojim bi definisao detaljno način i uslove refundiranja.

-Regulirati godišnje odmore

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe 52. ZOR-a i član 24. Zakona o vijeću zaposlenika koji regulira pitanje plana godišnjih odmora.

Zbog smanjenog obima posla te zbog sprječavanja širenja zaraze na radnom mjestu poslodavac može donijeti odluku da radnici koriste godišnji odmor bez obaveze konsultacije sa radnicima i obaveze obavještavanja najmanje 7 dana prije korištenja.

-Regulirati rad od kuće uposlenika

Za vrijeme stanja prirodne nesreće ukoliko za to postoje uslovi poslodavac je dužan da omogući radnicima obavljanje poslova izvan prostorija poslodavca (rad od kuće), na svim radnim mjestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa internim aktom poslodavca.

Obavljanje poslova izvan prostorija poslodavca (rad od kuće) poslodavac definiše internim aktom kojim utvrđuje trajanje radnog vremena, način na koji će se rad odvijati, te način vršenja nadzora nad radom radnika.

Radnik za svaki dan kada obavlja posao od kuće, mora dobiti radni zadatak koji je dužan izvršiti u tom periodu. Radnik je obavezan izvršiti radni zadatak i neposrednom rukovodiocu dokaz o izvršenim obavezama.

Za vrijeme trajanja rada od kuće radnik ima pravo na naknadu plaće.

Visinu naknade plaće kao i sve druge naknade kao što su topli obrok, prekovremeni rad, rad u dane praznika i sedmičnog odmora i dr. definiše poslodavac internim aktom iz stava 2.

-Skraćeno radno vrijeme

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 37. Zakona o radu

Za vrijeme trajanja prirodne nesreće poslodavac može skratiti radno vrijeme za sve ili određen broj radnika.

Za vrijeme skraćenog radnog vremena poslodavac može radniku umanjiti plaću u odnosu na plaću radnika sa punim radnim vremenom ali ne manje od utvrđene najniže plaće.

 

-Plaća

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 75.

Za vrijeme trajanja prirodne nesreće radnik za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu ima pravo na plaću u visini utvrđene Ugovorom o radu.

Poslodavac može radniku obračunati i isplatiti plaću manju od visine utvrđene u Ugovoru o radu ali ne manju od utvrđene minimalne plate, ukoliko je prihod poslodavca u tekućem mjesecu umanjen za 20 % i više u odnosu na isti mjesec za prošlu godinu.

Poslodavac ima pravo na refundiranje doprinosa na iznos minimalne plaće.

-Povećanje plaće

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 76.

Poslodavac internim aktom utvrđuje pravo na povećanje plaće iz člana 76. Zakona o radu (otežani uslovi, prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora, rad u dane praznika i dr.)

Otkaz

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe iz člana 109. i 110.

Za vrijeme prirodne nesreće poslodavac koji zapošljava više od 30 radnika, zbog ekonomskih, tehničkih i organizacijskih razloga, može otkazati ugovor o radu više od 5 radnika bez obaveze konsultacija sa Vijećem zaposlenika i sindikata.

Otpremnina

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe član 111. koji definiše otpremnine

U slučaju otkaza o radu za vrijeme trajanja prirodne nesreće radnik nema pravo na otpremninu u skladu sa Zakonom o radu , ukoliko u roku od dva mjeseca nakon prestanka stanja nesreće radnik ponovo bude zasnovao radni odnos.

Neplaćeno odsustvo

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe član 54. ZOR-a

Poslodavac može uputiti radnika na neplaćeno odsustvo u trajanju od najviše 4 sedmice.

Za vrijeme trajanja neplaćenog odsustva radnik nema pravo na naknadu plaće a poslodavac je dužan da uplaćuje doprinose na puni iznos plaće.

Primjena najpovoljnijeg prava

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 19. stavg 3. Zakona

Za vrijeme trajanja prirodne nesreće ukoliko je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili Ugovorom o radu na radnika se primjenjuje ovaj sporazum/Ugovor.

 

Odredbe ovog sporazuma/Ugovora imaju primat u odnosu nad odredbama KU, Pravilnika o radu i Ugovora o radu.

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 22. Zakona o vijeću uposlenika

Za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće poslodavac nije obavezan informisati vijeće zaposlenika o pitanjima iz člana 22. Zakona o vijeću uposlenika.

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe 23. i 24. Zakona o vijeću zaposlenika

Za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće poslodavac može donositi Odluke bez obaveze konsultacija sa vijećem zaposlenika, kada se radi o namjeri poslodavca da zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkaže ugovor o radu za više od 10 % uposlenika, ali najmanje petorici, planu zapošljavanja, premještaju i otkazu, mjerama u vezi zaštite zdravlja i zaštite na radu, planu godišnjih odmora, rasporedu radnog vremena, noćnom radu i drugim odlukama za koje je kolektivnim ugovorom predviđeno konzultiranje vijeća uposlenika u njihovom donošenju.

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 26. Zakona o vijeću uposlenika

Za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće poslodavac može u slučaju obustave rada, smanjenja obima posla bez saglasnosti vijeća uposlenika, donijeti odluku o otkazu članu vijeća uposlenika, otkazu uposleniku kod kojeg postoji promijenjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, otkaz uposleniku starijem od 55 godina i ženi starijoj od 50 godina.

Za vrijeme trajanja Sporazuma ne primjenjuju se odredbe člana 2. Zakona o štrajku

Za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće sindikat nema pravo pozvati na štrajk i provesti ga radi zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa svojih članova.

 

Udrženje poslodavaca Federacije BiH

 

INFORMACIJA O ZAKLJUČCIMA O RASPODJELI I KORIŠTENJU SREDSTAVA STABILIZACIJSKOG FONDA FEDERACIJE BiH

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine obavještava članove Upravnog odbora UP F BiH da su na sastanku sa Koordinacionim odborom za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije coronavirusa u F BiH, uz sugestije i na inicijativu UP F BiH usaglašeni određeni zaključci s ciljem pomoći privredi.

Utrošak sredstava iz stabilizacijskog fonda u iznosu od 500 miliona KM koristit će se za uplatu doprinosa na isplaćene plaće za sve kompanije u F BiH, uključujući i obrtnike (osim finansijskih institucija), koje moraju kumulativno ispuniti dva kriterija.

Prvi kriterij je ukoliko pad prometa u martu iznosi 25 posto i više u odnosu na prosjek januar i februar 2020. godine, a drugi kriterij ukoliko maksimalni broj otpuštenih radnika, bez obzira da li se radi o ugovoru o radu na određeno ili neodređeno vrijeme, za velika preduzeća 10 posto, za srednja preduzeća 15 posto, a za mala i mikro preduzeća 20 posto.

Da bi mogla koristiti sredstva stabilizacijskog fonda, kompanija koja kumulativno ispunjava ove kriterije ne smije imati neplaćenih doprinosa iz ranijeg perioda, odnosno, mora imati izmirene doprinose za raniji period.

Iz stabilizacijskog fonda će biti sufinansirani kantonalni zavodi za zapošljavanje, kako bi se osigurale naknade za radnike koji ostanu bez posla, u skladu sa važećim propisima. Vlada F BiH će kantonalnim i općinskim nivoima dati preporuke da u rebalansima budžeta u periodu dok traje prirodna nesreća ne planiraju, niti naplaćuju parafiskalne namete,

Dogovoreno je pomijeranje roka plaćanja akontacije za porez na dobit za naredni period.

Takođe, u pripremi je donošenje tzv. Korona zakona koji će biti temporalnog karaktera.

Navedeni zakon će derogirati članove iz svih drugih zakona kako bi se omogućilo da se navedene mjere provedu, kao i mjere smanjenja plaća u javnom sektoru o čijim principima i detaljima nije razgovarano.

Stav predsjednika UP FBiH je da je prijedlog Vlade F BiH vrlo korektan te da bi ga trebalo podržati. Od članova UO UP F BiH se traži da daju mišljenje i sugestije na predložene mjere.

Mišljenja smo, također, da navedene mjere predstavljaju ispunjenje minimuma naših zahtjeva.

Podsjećamo da se radi o trećem prijedlogu mjera koje usvaja Vlada FBiH, uvijek uz značajan pritisak UP FBiH. Činjenica je da svaki novi paket mjera koji Vlada FBiH usvoji jest bolji od prethodnog, ali još uvijek nedostatan. Podsjećamo da je upravo na insistiranje UP FBiH, Vlada F BiH formirala stabilizacijski fond, naložila Agenciji.

Zbog svega navedenog UP F BiH nastavlja insistirati na hitnom usvajanju mjera koje je Udruženje predložilo, a odnose se na hitno potpisivanje Privremenog socijalnog sporazuma sa Vladom i sindikatom, kojim će se tokom njegovog trajanja zabraniti otpuštanje radnika, uvesti institut čekanja, regulirati pitanja godišnjih odmora uposlenika, regulirati rad od kuće uposlenika, smanjiti plate onima za čijim radom privremeno ne postoji potreba, ali ne manje od minimalne plaće, te smanjiti plaće u javnom sektoru 20 posto, kao i regulirati obaveze poslodavaca da isplati plaće u dogovorenom iznosu i precizno definirati refundiranje dijela plaće od strane države i sl.

Ukoliko sindikat ne pristane na potpisivanje privremenog socijalnog sporazuma, u tom slučaju treba donijeti lex specialis kojim se trebaju regulirati ova pitanja.

Udruženje poslodavaca F BiH traži hitno usvajanje rebalansa budžeta na nivou F BiH, kantona, opština i gradova i sav prihod, osim neophodnog za funkcionisanje sistema, preusmeriti na sprečavanje širenja zaraze, socijalnu i zdravstvenu sigurnost građana, te očuvanje ekonomije.

Također, za sve radnike koji su izgubili posao zbog odluka institucija sistema (zabrana rada, zabrana kretanja, zabrana prevoza i sl.) da refundaciju plaća obezbijedi država, na nivou koji je donio takve odluke. Pravna i fizička lica, koja to zatraže, osloboditi plaćanja svih poreza i doprinosa.

Nakon perioda važenja odluke otpisati onaj dio tih potraživanja proporcionalno smanjenju naplate potraživanja, a preostali dio naplatiti u 60 mjesečnih rata, bez kamate;

UP F BiH insistirati kod agencije za bankarstvo i banaka, da napuste autističan pristup o omoguće moratorij svima koji to zatraže, u protivnom federacija i kantoni trebaju otkupiti te kredite i regulisati način otplate, po prestanku krize;

Podsjećamo, zahtjevima tražimo privremeno odgađanje rokova plaćanja direktnih poreza, akontacija poreza i parafiskalnih nameta, kao i ukidanje i smanjenje troškova najma poslovnih prostora u vlasništvu države.

UP FBiH zahtijeva prejid izvršnih postupaka i postupaka prinudne naplate za fizička i pravna lica, kao i da prestane naplata komunalnih usluga za fizička i pravna lica, a po prestanku krize pristupiti rješavanju pitanja nenaplaćenih potraživanja.

UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BiH

OBAVIJEST SVIM ZAINTERESIRANIM SUBJEKTIMA

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je dana 31. 03. 2020. godine obaviješteno da jeSrednjoevropska inicijativa (CEI) pokrenula vanredni poziv za podnošenje prijedloga 2020. koji se odnose na područja intervencije za situaciju sa virusom korona, a kao odgovor na neviđenu pandemiju COVID-19.

Poziv za dostavu prijedloga obuhvata tri područja intervencije:

-Zdravstvo i telemedicina (MED)

-Obrazovanje i e-učenje / učenje na daljinu (EDU)

-Podrška mikro, malim i srednjim preduzećima (MSME)

Uz ukupni budžet od 600.000 EUR, podnositelj zahtjeva iz države članice CEI (s prioritetom iz zemalja koje nisu članice EU) mogu aplicirati za CEI grant do 100 % od vrijednosti svog projekta do maksimalno 40.000 EUR za rješavanje specifičnih potreba za njihov lokalni nivo.

Prijave se mogu podnijeti do 9. APRILA 2020. godine.

Više informacija o načinu prijave, aplikantima, rokovima, obavezama aplikanata, kao i sredstvima koja se dodjeljuju, mogu se dobiti isključivo na web stranici organizatora:

https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-prposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150